Взаємодія та взаєморозуміння в контексті етики та культури ділового спілкування

Визначення взаємодії. Вплив етичних норм і правил на спільну діяльність. Якості, які допомагають підвищити особистісний вплив. Рівні взаєморозуміння та моральні бар'єри на шляху до нього. Основні механізми взаєморозуміння та роль етики в їх застосуванні.

Подобные документы

 • Формування уявлень про мораль з раннього дитинства. Особливості засвоювання основних норм та правил моралі, формування моральної якості та схильності у людини. Основна роль моралі у розвитку суспільства та кожної особистості. Головна мета життя людини.

  эссе, добавлен 27.01.2016

 • Визначення філософських засад сучасної прокурорської етики. Етика прокурора як невід’ємна складова професійної поведінки. Деформації поведінки та шляхи їх подолання. Сучасне законодавство з приводу норм права і моралі в повсякденній діяльності прокурора.

  статья, добавлен 28.02.2016

 • Аналіз етичних проблем прийняття рішень і діяльності. Соціальна робота як один з видів професійної діяльності, де турбота про благо всіх і кожного є предметом практичної діяльності. Знайомство з деякими аспектами професійної етики соціального працівника.

  статья, добавлен 30.10.2020

 • Виявлення потенціалу професійної етики для підтримки цінностей моралі на сучасному етапі розвитку суспільства. Проблема взаємовідносин професійної та загальнолюдської моралі. Вплив інституціональних факторів на етику та моральні установки професіоналів.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Поняття та основні напрямки екологічної етики. Збереження природного і людського буття. "Етика Землі" О. Леопольда. Екоцентризм - орієнтація на екологічність та відсутність протиставлення людини та природи. "Етика благоговіння перед життям" А. Швейцера.

  реферат, добавлен 25.03.2015

 • Опис кодексів честі чиновника в Україні. Аналіз історії появи нормативно-правових актів у незалежній країні, характеристика їх понять. Місце кодексів етики у процесі запобігання корупції. Формування принципів професійної етики державних службовців.

  статья, добавлен 28.05.2017

 • Аналіз поєднання онтологічно-аксіологічного і формально-нормативного підходів для побудови дієвої моделі етики відповідальності. Розгляд онтологічного вчення про цінності, яке підходить для дискурсивної взаємодії з мораллю обов’язку й належності.

  статья, добавлен 31.01.2018

 • Розкриття характеристик споживчих практик у постмодерному суспільстві шляхом визначення змісту етики споживацтва у порівнянні з етикою дарування. Заміщення споживацьких практик практиками дарування та подолання кризових явищ у постмодерному суспільстві.

  статья, добавлен 08.10.2018

 • Історія становлення етики як науки. Аналіз людської поведінки у всій багатоплановості її прояву. Засновник етики як науки та автор терміну "етика" - давньогрецький філософ Аристотель. Мораль - як визначеність особистості у стосунку до самої себе.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Аналіз етичної концепції сучасного французького філософа Алена Бадью на основі його твору "Етика: Нарис про свідомість Зла". Погляди автора на суб'єкт етики та етику зла. Виявлення прикладів етики істини в розрізі політики, мистецтва, науки і любові.

  сочинение, добавлен 19.12.2020

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.