Система міжнародного публічного права

Структура елементів та ознаки системи міжнародного права, його юридично-обов’язкова сила та формальна визначеність. Особливості та класифікація норм міжнародного публічного права, форми їх реалізації: дотримання, виконання, використання, тлумачення.

Подобные документы

 • Викладення концепції пояснення юридично обов’язкової сили міжнародного права через періодизацію його історії. В умовах різних універсальних правопорядків в історії людської цивілізації розгляд випадків спростування обов’язковості норм міжнародного права.

  статья, добавлен 06.02.2019

 • Теоретичні та практичні проблеми міжнародного економічного права як складової міжнародного публічного права. Сучасні концепції міжнародного економічного права, його місце та роль у системі міжнародного права. Сутність міжнародного економічного права.

  анализ книги, добавлен 29.09.2016

 • Передумови становлення та основні етапи розвитку міжнародного права. Особливості співвідношення міжнародного публічного і внутрішньодержавного права. Сутність кодифікації як систематизації діючих міжнародно-правових норм з метою уточнення їх змісту.

  шпаргалка, добавлен 25.12.2013

 • Огляд історії розвитку, поняття, предмет, метод, принципи і функції міжнародного права. Поняття та класифікація норм міжнародного права. Включення до сфери міжнародного права норм, спрямованих на регулювання міжнародної системи транспорту та зв’язку.

  лекция, добавлен 15.09.2012

 • Поняття та основні характеристики міжнародного публічного та комерційного арбітражу. Особливості дії загальних принципів міжнародного права в міжнародному публічному і комерційному арбітражах. Загальні і відмінні риси третейського розгляду в арбітражах.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

 • Інституційний механізм регулювання міжнародних відносин в енергетичній сфері. Проблеми аналізу системи міжнародного права в сучасній доктрині міжнародного права. Співвідношення міжнародного енергетичного права з іншими галузями міжнародного права.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

 • Визначення ролі, значення і співвідношення норм міжнародного публічного права і міжнародного економічного права у процесі міжнародного регулювання суб'єктів економічного співробітництва в контексті становлення міжнародного економічного правопорядку.

  автореферат, добавлен 26.08.2015

 • Характерні риси міжнародно-правової системи в порівнянні з внутрішньодержавною системою права. Предмет, об'єкт правового регулювання та функції міжнародного права. Система сучасного міжнародного права. Зв'язок міжнародного та внутрішньодержавного права.

  реферат, добавлен 03.12.2015

 • Поняття принципів міжнародного права, їх характеристика та нормативно-правовий зміст. Процес формування та функціонування основоположних принципів права, їх функції, ознаки та структура. Класифікація принципів міжнародного права, його правове значення.

  курсовая работа, добавлен 02.06.2015

 • Проблематика позиційного апарату міжнародного права: сутність поняття, загальна характеристика, функції, юридична природа. Властивість норм і принципів міжнародного та національного публічного права; дослідження юридичної природи міжнародно-правових норм.

  курсовая работа, добавлен 20.03.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.