Ўзаемасувязь міфалогіі і літаратуры на прыкладзе цыкла М. Багдановіча "У зачарованым царстве"

Міфалогія як адна з найважнейшых крыніц мастацтва. Натурфіласофскі падыход і паганская рэлігія. Стыхія паветра, дэманалогія. Вобраз лясуна, русалак, вадзяніка і змяіныцар ў ранняй творчасці Максіма Багдановіча. Паводле старадаўніх павер’яў беларусаў.

Подобные документы

 • Максім Багдановіч та яго творчая спадчына, як істотная частка духоўнай культуры беларускага народа. Гісторыка-літаратурная, публіцыстычная та крытычная творчасць М. Багдановіча. Рэцэнзійная творчасць Максіма Багдановіча ў галіне літаратуры і музыкі.

  курсовая работа, добавлен 29.03.2012

 • Вывучэнне і даследаванне асаблівасцяў любоўнай лірыкі М. Багдановіча, яго міфалагічныя, урбаністычныя і патрыятычныя матывы, адметныя рысы. Грамадскае і гісторыка-літаратурнае значэнне твораў паэта, станоўчы ўплыў яго лірыкі на беларускую літаратуру.

  курсовая работа, добавлен 28.08.2014

 • Казкі Андэрсана і фальклорная казачная традыцыя. Сутыкненне сапраўднага мастацтва і мастацтва ілжывага. Сіла асветніцкіх традыцый у перыяд агульнага панавання рамантызму ў еўрапейскай літаратуры. Русалкі ў еўрапейскай міфалогіі. Розныя назвы русалак.

  курсовая работа, добавлен 19.08.2012

 • Польскамоўная паэзія Беларусі XIX ст. - адна з неад'емных частак айчыннага мастацтва слова, якая моцна звязаная з працэсам фарміравання новай беларускай літаратуры. Спецыфiка асэнсавання падзей паўстання 1830-1831 гадоў у паэзіі Антона Гарэцкага.

  автореферат, добавлен 19.08.2018

 • Праблемы выхавання дзіцяці сродкамі вуснай народнай творчасці і мастацкай літаратуры. Дзіцячая паэзія В. Віткі. Шматбаковасць інтарэсаў, шырокая эрудыцыя Віткі. Пытання спецыфікі і аналіз сучаснай беларускай паэзіі. Асабістыя ўрокі роднай літаратуры.

  реферат, добавлен 12.12.2012

 • Жыццёвая і літаратурная біяграфія Максіма Гарэцкага - класіка беларускай літаратуры, грамадскага дзеяча нацыянальна-дэмакратычнага Адраджэння. Любоў да Радзімы, яе гісторыі, нацыянальнай культуры у творчасці пісьменніка. Раман "Віленскія камунары".

  биография, добавлен 29.11.2015

 • Паняцце маральнай культуры вучняў. Сістэма работы па выхаванню школьнікаў пры вывучэнні біяграфіі пісьменніка (на прыкладзе жыцця і творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа). Маральнае ўздзеянне на вучняў у працэсе работы над вобразам літаратурнага героя.

  курсовая работа, добавлен 06.03.2014

 • Асаблівасці паэтычнага радка Максіма Танка. Жаночыя вобразы ў мастацкай сістэме твораў М. Танка. Вобраз маці, каханай. Пачуццё кахання як універсальная з’ява асабістага жыцця. Прыгажосць свету як эстэтычная прыгажосць у паэзіі. Канцэпт "дарога".

  курсовая работа, добавлен 12.01.2016

 • Узнікненне беларусі, паходжанне назваў "белая русь", "чорная русь". Польская і велікаруская канцэпцыі. Прыхільнікі польскай канцэпцыі. Творцы велікарускай канцэпцыі. Крывіцкая і фінская канцэпцыя паходжання беларусаў. Балцкая тэорыя этнагенезу беларусаў.

  реферат, добавлен 25.11.2009

 • Біяграфія Янка Маўра - пісьменніка, заснавальніка прыгодніцкага і навукова-пазнавальнага жанраў у беларускай літаратуры, стваральніка навукова-фантастычнай аповесці, аўтара кніг для дзяцей, п'ес, перакладаў. Ацэнка і значэнне творчасці, бібліяграфія.

  реферат, добавлен 06.10.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.