Сучасні напрямки досліджень в економічній психології

Поняття економічної психології як психології суб’єкта господарських відносин, яким може бути одна людина, нація, організація, держава. Методи дослідження в економічній психології. Психологічний зміст моделі "економічної" людини. Об’єктивна сторона грошей.

Подобные документы

 • Хронологія розвитку економічної психології, основні причини та передумови виділення її в окрему науку. Особливості міждисциплінарних зв'язків та принципи, які діють в межах економічної психології. Основні переваги існування економічної психології.

  статья, добавлен 02.11.2022

 • Становлення, розвиток психологічної науки, структури і взаємодії її різноманітних галузей. Основні напрямки досліджень у системі загальної психології. Предмет досліджень психології особистості, вікової, юнацького віку. Основні поняття історії психології.

  контрольная работа, добавлен 21.11.2009

 • Взаємодія психології як науки з іншими науками. Основні розділи та принципи психології. Методи психології: експеримент, спостереження, дослідження продуктів діяльності людини, метод тестів і анкетування. Провідні напрями в психології XX століття.

  реферат, добавлен 23.04.2009

 • Ознайомлення з предметом та завданнями психологічної науки. Характеристика сучасних теорій психології особистості. Аналіз структури психіки людини за З. Фрейдом. Визначення індивідуальних особливостей мислення. Вивчення поняття соціальної психології.

  курс лекций, добавлен 23.07.2017

 • Предмет, методи диференціальної психології. Структура людської індивідуальності. Соціальні вимоги і розвиток диференціальної психології. Поняття про розумовий вік і рівняння інтелекту. Ймовірна закономірність як об'єкт диференціальної психології.

  реферат, добавлен 27.01.2010

 • Значення часу в житті людини як компоненту її орієнтації у світі. Розгляд наукових підходів і психологічних концепцій дослідження часу як фундаментальної категорії психології. Напрямки вивчення часу у психології. Особливості сприйняття часу людиною.

  статья, добавлен 15.12.2017

 • Розгляд і характеристика основних понять психології. Особливості психології як науки. Сутність та основні якості сприймання. Структура емоційної сфери психічного. Емоційні психічні процеси: емоції, почуття, стани. Поняття особистості в психології.

  контрольная работа, добавлен 30.12.2011

 • Виникнення вікової психології як науки. Характеристика вікової психології як галузі психологічної науки. Аналіз предмету вікової психології. Головна відмінність вікової психології від інших галузей психології. Історичний розвиток вікової психології.

  презентация, добавлен 19.06.2021

 • Основні напрями досліджень у системі загальної психології. Предмет вивчення вікової та соціальної психології. Напрями сучасної етнопсихології. Психологія культури та праці. Система юридичної психології. Предмет досліджень психології наукової творчості.

  реферат, добавлен 15.07.2009

 • Дослідження важливості і необхідності вивчення історії психології. Розкриття змісту завдань та функцій науково-психологічного дослідження. Аналіз методів наукового дослідження і практичного впливу на людину. Методологія наукової психології особистості.

  статья, добавлен 23.10.2020

 • Розгляд впливу ірраціональних установок етичного у філософії, психології. Психологічний зміст становлення етики у філософській науці. Значення етичного для психології діяльності. Роль авторитету в становленні особистості. Зміст соціальної, етичної норми.

  статья, добавлен 08.04.2019

 • Загальна характеристика методів наукових досліджень, їх вживання у психології. Поняття про діяльність людини та її різновиди: гра, праця за природою та змістом. Види комунікації, контакт очей в процесі спілкування. Особливості ділового спілкування.

  контрольная работа, добавлен 26.03.2013

 • Основні підходи до вивчення психіки людини. Методи психологічних досліджень. Біологічне підґрунтя психіки. Особистість у психології. Теорії особистості у психології. Сутність та теорії інтелекту. Когнітивна сфера людини. Здібності та творчість.

  учебное пособие, добавлен 17.10.2014

 • Визначення поняття, суть, зміст та форми прояву іміджу. Зв'язок психології іміджу з іншими галузями та напрямками психології. Характеристика об’єкту та методів дослідження іміджелогії як прикладної наукової дисципліни. Вимоги до професії іміджмейкера.

  реферат, добавлен 18.08.2014

 • Виникнення психології як науки на межі XIX-XX ст. Вивчення психічних явищ і закономірностей. Предмет психології, центральні судження про взаємоперетворюючі прояви психіки. Поняття психічних процесів, властивостей, станів. Види психології: авіаційна і ін.

  реферат, добавлен 09.11.2015

 • Визначення психології як науки, її сутність і особливості, предмет і методи його вивчення. Поняття та функції психіки, її характерні риси, форми прояву. Свідомість і підсвідомість. Сучасні напрямки психології та методи збору психологічної інформації.

  контрольная работа, добавлен 09.01.2009

 • Економіка як наука про господарство, організацію та управління виробництвом, ефективне використання ресурсів. Поняття та предмет економічної психології, яка вивчає закономірності психічного відображення у свідомості людини стосунків людей з приводу речей.

  презентация, добавлен 14.10.2022

 • Методологічні принципи в інженерній психології. Зв'язок інженерної психології з другими науками. Імітаційне та математичне моделювання. Особливості та класифікація системи "людина-машина". Психофізіологічна характеристика процесу прийому інформації.

  шпаргалка, добавлен 23.10.2013

 • Структура і завдання психології управління. Особливості психології управління як галузі психологічної науки. Акмеологія як наука, що вивчає закономірності і механізми розвитку людини на етапі її дорослості. Функції та категорії управлінської психології.

  реферат, добавлен 22.01.2011

 • Аналіз ґрунтовних теоретичних та експериментальних досліджень в українській психології середини ХХ ст., розвиток категоріального апарату в психології. Визначення психологічних умов побудови шкільного освітнього середовища для обдарованих підлітків.

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Поняття соціальної психології, її структура та предмет дослідження. Експеримент Н. Триплетта та феномен соціальної фасилітації. Особливості психології праці, яка вивчає психологічні особливості трудової діяльності людини. Предмет інженерної психології.

  реферат, добавлен 30.01.2015

 • Поняття системи юридичної психології, її сутність і особливості. Різновиди систем юридичної психології та їх характеристика, позитивні та негативні сторони. Основні складові юридичної психології, їх особливості та спеціальні завдання, що вони вирішують

  реферат, добавлен 03.02.2009

 • Представлення результатів теоретичного аналізу проблеми особистісної активності людини в контексті історичної психології. Концепти просоціальної активності, вчинку, філогенезу особистості. Проблемне поле історичної психології як галузі наукових знань.

  статья, добавлен 06.06.2018

 • Вікова психологія як галузь психологічної науки. Визначення предмету, об'єкту та принципів вікової психології. Індивідуальні особливості як показники багаторівневої організації людини як системи. Стратегічні теоретичні завдання вікової психології.

  лекция, добавлен 14.06.2017

 • Розвиток теоретичних і практичних напрямків психології ХХ століття, виявлення неусвідомлюваного значення слів, вчинків і продуктів уяви шляхом тлумачення вільних асоціацій. Дослідження структуралізму та біхевіоризму як провідних напрямків психології.

  реферат, добавлен 04.12.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.