"Американський Сократ": практична філософія Вільяма Пенна

Дослідження філософських поглядів засновника колонії Пенсільванії в Америці В. Пенна. Джерела філософування мислителя, серед яких пріоритетними стали праці Сократа. Світоглядні позиції, котрі проявилися у вигляді збірки "Деякі плоди усамітнення".

Подобные документы

 • Дослідження філософських поглядів губернатора колонії Массачусетс Джона Вінтропа щодо релігійних, соціальних та політичних питань. Аналіз ригористичного характеру поглядів мислителя та ідея ковенанту з Богом. Розгляд щоденників перших колоністів.

  статья, добавлен 15.05.2018

 • Дослідження філософських поглядів В. Стуса, як визначного поета, непересічного мислителя. Аналіз поглядів у контексті доби 1960-1980-х років, особистої долі поета та мислителя. Чільні риси філософування Стуса на базі європейського екзистенціалізму.

  статья, добавлен 08.01.2019

 • Факт спорідненості підходів французького та данського мислителів до тлумачення філософських питань. Фізика Декарта в контексті антропологічних шукань філософії. Оригінальність та своєрідність позиції К’єркегора в тлумаченні індивідуальності мислителя.

  статья, добавлен 22.07.2021

 • Сократ як видатний вчений Стародавньої Греції, втілення еллінської мудрості. Основні ідеї і метод філософії Сократа, особливості його релігійних та політико-правових поглядів. Специфіка філософського осмислення проблеми людини у філософії Сократа.

  контрольная работа, добавлен 22.01.2014

 • Проблема людини, людської особистості, душі як одна з найважливіших проблем філософії Сократа і Платона. Неприйняття поглядів натурфілософії, переростання ідеалістичної етики Сократа в теологію. Створення Платоном основ вчення об'єктивного ідеалізму.

  реферат, добавлен 08.02.2013

 • Дослідження процесу змін позиції українського філософа В. Лесевича від першого позитивізму за посередництвом неокантіанства до другого позитивізму. Власна періодизація змін філософської позиції В. Лесевича. Оригінальність поглядів українського мислителя.

  автореферат, добавлен 30.09.2013

 • Особливості розвитку давньосхідної філософії на прикладі Стародавньої Індії. Дослідження античної філософії, етапів її розвитку. Характеристика філософських поглядів давньогрецького вченого-енциклопедиста, засновника класичної логіки - Арістотеля.

  контрольная работа, добавлен 15.11.2014

 • Біографія Сократа: становлення вченого. Внутрішній закон, якому підкоряється людина. Зародження філософських поглядів Сократа. Релігійні погляди та поняття про загробне життя. Доброчесність в поняттях філософа. Його концепція знання та пізнання.

  реферат, добавлен 02.10.2013

 • Два аспекти, в яких середовище фільму і дисципліна філософія можуть перетинатися. Вивчення фільмів як філософії та їх потенціалу як засобу вираження філософських думок та методу філософування. Феноменологічний досвід кіно, місце в ньому герменевтики.

  статья, добавлен 10.05.2018

 • Світоглядні основи виникнення античної філософії. Питання про первинність матерії чи духу. Атомістичне та ідеалістична трактовка буття в філософських концепціях Демокріта і Платона. Взаємовідносини особи та суспільства в філософії софістів і Сократа.

  контрольная работа, добавлен 15.03.2010

 • Наукова праця Анаксагора "Про природу" як одна з найбільш відомих пам`яток грецької філософії стародавнього періоду. Сократ - старогрецький мислитель, філософське вчення якого знаменує перехід від теорії матеріалістичного натуралізму до ідеалізму.

  статья, добавлен 03.02.2018

 • Исторический и социокультурный контекст времени, в котором жил Сократ. Философские убеждения Сократа. Сократ как основатель этической философии. Анализ влияния философии Сократа на современную философию и этику. Критика и отзывы на философию Сократа.

  реферат, добавлен 30.06.2023

 • Сократ - мастер устного общения. Изучение философских идей и диалектики Сократа. "Познай самого себя", создание техники диалога (сократический метод). Софисты и Сократ. Добродетель есть знание. Влияние философии Сократа на прогресс человеческого познания.

  контрольная работа, добавлен 11.05.2013

 • Аналіз полеміки Канта з представниками вольфівської філософії. Дослідження питань, які стали предметом цієї дискусії, а також концептуальні можливості становлення критичного філософування. Визначення діалогу Канта з тогочасною філософською спільнотою.

  статья, добавлен 30.10.2016

 • Дослідження проблеми людини в філософії, основні тези концепції людини Т. Аквінського і антропологізму Сократа. Розгляд душі як основи буття, джерела духовного і фізичного життя. Обґрунтування цінності та значущості життя людини з позиції поетів і митців.

  эссе, добавлен 09.12.2016

 • Розгляд біографії та основних філософських поглядів Сократа, його життя, творчості, навчань, а також його вплив на подальший розвиток античної філософії. Аналіз місця в історії моральної філософії та політико-правових доктрин стародавнього філософа.

  реферат, добавлен 21.01.2014

 • Особистість М. Бердяєва: етапи життя і творчості. Духовні витоки та еволюція філософських поглядів філософа. Людина, особистість, індивідуум у розумінні мислителя. Свобода як одвічно притаманна властивість людини. Творчість як продовження справи Бога.

  реферат, добавлен 30.11.2010

 • Складності в соціальному адаптуванні, які зараз відчуває практично кожна людина. Значення набуття в процесі виховання та навчання специфічних, зокрема філософських знань в даному процесі. Аналіз переваг і недоліків дисципліни "Практична філософія".

  статья, добавлен 06.04.2018

 • Аналіз проблеми відчуження у глобальному інформаційному суспільстві та складності у соціальному адаптуванні. Засвоєння філософських знань як ефективна стратегія адаптації людини до сьогодення. Переваги та недоліки дисципліни "Практична філософія".

  статья, добавлен 23.08.2018

 • Убеждения и рассуждения Сократа. Воззрения Сократа дошли до нас благодаря прекрасным как в философском, так и в художественном отношении произведениям Платона, ученика Сократа. Безусловно, без него современная философия не стала бы такой, какая она есть.

  контрольная работа, добавлен 23.12.2008

 • Сократ - великий античный мудрец и "олицетворение философии". Начало и конец жизни Сократа в "чистые" дни Аполлона. Живая беседа и спор как главные средства общения. Философия в понимании Сократа, его взгляды Сократа на сущность человека, добра и зла.

  контрольная работа, добавлен 11.05.2014

 • Дослідження поглядів Джона Дьюї на американський прагматизм та його зв’язок із німецькою класичною філософією. Історичні передумови формування поглядів вченого на основні поняття його досліджень вчення. Проблема синтезу раціоналізму і прагматизму.

  статья, добавлен 06.06.2018

 • Сократ - первый философ-афинянин, его сосредоточение на вопросах человеческой жизни. Аргументы Сократа против натурфилософии, человек и бог в его философии. Диалектика Сократа, его публичное философствование. Проблемы языка и логики в учении софистов.

  контрольная работа, добавлен 03.02.2016

 • Дослідження основних аспектів взаємодії буддійської філософії та медитативних методик як фундаменту для практичного філософування. Аналіз генетичного зв’язку у розвитку філософських доктрин буддизму та медитації у школах Тгеравади, Магаяни та Ваджраяни.

  статья, добавлен 28.03.2017

 • Сократ как великий античный мудрец, его вклад в изучение философии, логики, диалектики. Биографическая справка о жизни и деятельности Сократа. Учение о природе и натурфилософии. Политико-правовые взгляды Сократа, суждение о нравственных добродетелях.

  реферат, добавлен 22.09.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.