Основи психології менеджменту

Напрямки досліджень проблематики психології менеджменту. Психологічні аспекти праці менеджера у процесі управління спільною діяльністю. Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкта й суб'єкта управління. Психологічні риси особистості менеджера.

Подобные документы

 • Вивчення психології особистості як суб’єкта злочину. Психологічні особливості злочинця. Соціально-демографічні, кримінально-правові, статусно-рольові, морально-психологічні групи ознак. Акцентуація характеру та особистості. Типологія особи злочинця.

  реферат, добавлен 06.12.2019

 • Вивчення психології розвитку особистості менеджера, а також умов і факторів, що забезпечують ефективність даного процесу. Обґрунтування детермінованості особистісного розвитку менеджера індивідуальними властивостями та соціально-психологічними умовами.

  автореферат, добавлен 12.11.2013

 • Розвиток наукових підходів до вивчення психології лідерства в системах управління. Психологічні аспекти лідерства в поліцейських організаціях зарубіжних країн та в органах внутрішніх справ (ОВС) України. Психологічні особливості лідерства в системі ОВС.

  автореферат, добавлен 29.08.2015

 • Сучасні теорії психології особистості. Емоційні та вольові процеси психіки. Соціально-психологічні аспекти взаємовідносин у соціальних групах. Визначення темпераменту та самооцінки особистості. Пізнавальні процеси психіки; психогеометричне дослідження.

  учебное пособие, добавлен 22.07.2017

 • Сутність державного управління і роль державної служби. Соціально-організаційні та психологічні особливості державного управління. Основні організаційно-психологічні проблеми у діяльності держслужбовців. Взаємодія з населенням, пресою і громадськістю.

  статья, добавлен 22.03.2016

 • Виявлення соціально-психологічних особливостей процесу управління закладом освіти, Обґрунтування засобів підвищення його ефективності. Результативність здійснюваних функцій управління. Становлення особистості, як суб’єкта управлінської діяльності.

  автореферат, добавлен 28.08.2014

 • Індивідуально-психологічні і соціально-психологічні властивості керівників у сфері державного управління. Вплив на оцінку посадового статусу суб'єкта оцінювання, його статі і стажу державної служби. Виявлення рівнів професійної компетентності керівників.

  статья, добавлен 30.10.2020

 • Створення теоретичних основ психології менеджменту в освіті, виявлення соціально-психологічних резервів та напрямків удосконалення діяльності менеджера освіти, психологічне обґрунтування системи підготовки та підвищення кваліфікації менеджера освіти.

  автореферат, добавлен 07.03.2014

 • Аспекти менеджменту організацій і адміністрування ринку праці. Огляд питань психології праці, управління персоналом та економіки праці Державної служби зайнятості України в умовах функціонування сучасного ринку праці, Державної служби зайнятості України.

  материалы конференции, добавлен 11.11.2022

 • Психологічні проблеми організаторської діяльності керівника школи з поліетнічним педколективом. Соціометричний аналіз структури професійних груп вчителів. Компоненти діяльності менеджера освіти, пов’язані з етнопсихологічними особливостями колективу.

  автореферат, добавлен 16.09.2013

 • Аналіз наукових досліджень з вивчення складових особистості спортивного тренера. Критерії вимог та особливості професійної діяльності тренера. Соціально-психологічні характеристики основних груп професійно важливих якостей особистості спортивного тренера.

  статья, добавлен 15.11.2018

 • Основні поняття та напрямки досліджень у системі загальної психології. Предмет досліджень психології особистості, вікової психології, психології мистецтва, диференціальної психології, психофізіології. Найважливіші питання та складова історії психології.

  реферат, добавлен 16.11.2009

 • Аналіз проблеми інтерпретації в психології та психологічні характеристики інтерпретації. Психологічна структура, зміст невербальної поведінки особистості, яка здійснює протиправну діяльність, діагностика особистісних характеристик суб’єкта інтерпретації.

  автореферат, добавлен 29.09.2013

 • Структура і завдання психології управління. Особливості психології управління як галузі психологічної науки. Акмеологія як наука, що вивчає закономірності і механізми розвитку людини на етапі її дорослості. Функції та категорії управлінської психології.

  реферат, добавлен 22.01.2011

 • Виявлення психологічних детермінант, що впливають на розвиток особистості менеджера. Обумовленість особистісного розвитку менеджера індивідуальними властивостями і соціально-психологічними умовами життєдіяльності. Стимулювання саморозвитку, задоволеності.

  автореферат, добавлен 05.01.2014

 • Механізм соціальної взаємодії. Психологічні особливості взаємодії людини в умовах студентського оточення. Вчинкова концепція В.А. Роменця та концептуальні підходи гуманістичної психології про формування Я-концепції в онтогенезі. Досягнення спільної мети.

  статья, добавлен 04.05.2018

 • Дослідження праці з точки зору психології. Мотиви та спрямування до трудової діяльності. Праця, як психічні процеси та психологічні фактори, які спонукають, програмують, регулюють трудову активність людини. Мистецтво слухати і схиляти до своєї думки.

  контрольная работа, добавлен 15.10.2012

 • Розкриття вмісту психологічних методів дослідження управління як способів здобуття інформації про психологічні явища в колективі і праці. Аналіз психологічних особливостей управлінської діяльності і учасників процесу управління. Психологія самоконтролю.

  контрольная работа, добавлен 25.12.2012

 • Загальні психологічні особливості юнацтва, тенденції спілкування, специфіка соціальної ситуації розвитку. Характеристика принципів діяльнісного підходу у вітчизняній психології. Психологічні особливості юнацтва, що навчається у вищих навчальних закладах.

  контрольная работа, добавлен 13.04.2011

 • Поняття соціальної психології, її структура та предмет дослідження. Експеримент Н. Триплетта та феномен соціальної фасилітації. Особливості психології праці, яка вивчає психологічні особливості трудової діяльності людини. Предмет інженерної психології.

  реферат, добавлен 30.01.2015

 • Дослідження проблеми управління творчою діяльністю студентів. Психологічні аспекти управління процесом творчої діяльності при навчанні студентів технічній творчості, розвитку у студентів здатності до творчої діяльності. Основні типи творчої діяльності.

  статья, добавлен 01.02.2019

 • Роль менеджера освітніх організацій в умовах інноваційних змін. Психологічні особливості його управлінської діяльності. Обґрунтування значення психологічної готовності менеджерів до управління в підвищенні ефективності управління освітніми організаціями.

  статья, добавлен 28.01.2023

 • Специфіка формування особистості дитини на різних вікових етапах, взаємозв’язок трудового виховання і психології. Значення праці в розвитку особистості. Психологічні особливості трудової діяльності старших школярів, роль педагога у цьому процесі.

  контрольная работа, добавлен 08.04.2011

 • Поняття економічної психології як психології суб’єкта господарських відносин, яким може бути одна людина, нація, організація, держава. Методи дослідження в економічній психології. Психологічний зміст моделі "економічної" людини. Об’єктивна сторона грошей.

  контрольная работа, добавлен 08.04.2012

 • Зміст та принципи процесу управління професійною адаптацією вчителів. Психологічні особливості його здійснення, та фактори, що впливають на динаміку. Головні умови підготовки керівників шкіл до управління професійною адаптацією, напрямки даної роботи.

  автореферат, добавлен 28.07.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.