Людська гідність у праві

Залежність і співвідношення гідності і права. Міжнародна система захисту прав людини. Причинно-наслідковий зв’язок між розумінням людської гідності в різні епохи, її місце у праві. Розгляд феномену людської гідності в історичному і філософському аспектах.

Подобные документы

 • Огляд філософсько-правового дослідження змісту людської гідності, у контексті взаємозв’язку людини і права. Аналіз формування і розвитку цієї ідеї від античності й до сучасності. Обґрунтування впливу людської гідності на природне та позитивне право.

  автореферат, добавлен 29.08.2013

 • Обґрунтування суверенності людини як морального суб’єкта - одна з характерних особливостей щодо розуміння ідеї гідності в епоху Нового часу. Специфіка відображення людської самоцінності епохи Ренесансу в українській історико-філософській традиції.

  статья, добавлен 31.01.2018

 • Аналіз розуміння людської гідності у працях видатних представників філософської та правової думки Росії початку XX століття: Б. Чичерін, М. Бердяев, І. Ільїн, В. Соловйов, П. Новгородцев, П. Флоренський. Поняття "гідність", "права та свободи людини".

  статья, добавлен 08.01.2019

 • Висвітлення життєвої важливості формування та зміцнення в умовах педагогічного процесу почуття гідності. Нерозвиненість гідності, що супроводжується нездатністю самостійно, обґрунтовано визначати морально виправдані засади та орієнтири життєздійснення.

  статья, добавлен 02.06.2018

 • Проблема гідності людини, сутність цього концепту соціальної філософії. Особливості теорії стоїцизму, соціальноорієнтоване уявлення про гідність як "мистецтво життя" у пристрасному світі людей. формування моделі поведінки в умовах соціального відчуження.

  статья, добавлен 10.09.2013

 • Висвітлення морально-феноменологічну природу права як соціального явища, що виступає цілісним гармонійним утворенням. Процес досягнення гармонійної єдності моральних надбань у праві: гуманізму, милосердя, чесності, справедливості, людської гідності.

  статья, добавлен 06.03.2019

 • Дослідження прав особи як онтологічної проблеми. Розгляд питання про владу людини над людиною. Інтерпретація прав персони як форми посттрадиційної легітимації політичної влади. Суть універсальності людської гідності та партикуляризму етичної схильності.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Формування духовних основ буття людини, піднесення її гідності - історично визначена проблематика філософських пошуків. Етична складова онтологічної, гносеологічної, естетичної системи представників філософської і правової думки Росії початку ХХ століття.

  статья, добавлен 28.08.2016

 • Основна характеристика розуміння гідності видатним англійським філософом Нового часу Т. Гоббсом. Рівність більшості в розумовому і в фізичному відношенні як причина взаємної недовіри. Особливість дослідження людських здатностей фантазії та судження.

  статья, добавлен 08.10.2018

 • Принципи діяльності душпастиря, такі як посередництво між Богом та людьми, вплив на громаду через проповідництво, служіння людям та піклування про членів своєї громади, любов до свого народу у середовищі українського кліру під час Революції гідності.

  статья, добавлен 06.03.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.