Українська етична та естетична думка. Етичні та естетичні погляди Миколи Хвильового

Особливості розвитку естетики у перші десятиліття XIX - на початку XX ст. в межах риторики і поетики, літературознавства і фольклористики. Аналіз етичної концепції М. Хвильового та її порівняння з поглядами попередників - діячів українського Відродження.

Подобные документы

 • Світоглядні та етнокультурні особливості естетичної думки М. Хвильового як фундатора "етноренесансної естетики" в Україні. Низка мистецьких ідентифікацій "нової української літератури", запропонованих теоретиком ВАПЛІТЕ під час літературних дискусій.

  статья, добавлен 02.12.2018

 • Класифікація основних історичних етапів. Розгляд етичних ідей Стародавнього світу. Характеристика етичної думки епохи Середньовіччя та Відродження. Вчення Нового часу про етику. Західна етична думка 20 століття. Її історія та розвиток в Україні.

  реферат, добавлен 30.10.2014

 • Естетичні погляди Т. Манро на основі переосмислення принципів класичної естетики. Наукове дослідження естетичного феномена. Двопредметність естетики, зближення естетики з психологією. Вплив естетичної концепції Манро на культуротворчий процес в Україні.

  автореферат, добавлен 14.09.2015

 • Аналіз особливостей етичної думки античного періоду, універсальності єдиного світопорядку. Вивчення становлення етичного знання як способу вирішення завдання впорядкування людської душі, гармонії мікрокосму та макрокосму в ученнях Платона і Геракліта.

  реферат, добавлен 27.10.2009

 • Глобальні зміни в культурі. Характеристика авангарду, модернізму, постмодернізму та їх основні риси. Принципи, правила та риси естетики постмодернізму. Особливості постнеокласичної естетики та її трансформація. Спорт в просторі культури постмодерну.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Характеристика поняття естетики як науки про гармонію людини з універсумом. Розгляд і аналіз змісту основних категорій естетики. Розуміння терміну естетичні категорії. Взаємозв'язок прекрасного і потворного. Гармонія, міра та хаос. Піднесене і низьке.

  контрольная работа, добавлен 06.12.2011

 • Взаємозв'язок естетики з іншими науками. Основні категорії естетики та основні історичні етапи становлення естетики. Естетичні моделі в європейській естетичній культурі. Особливості естетики модернізму, постмодернізму, масової і елітарної культури.

  шпаргалка, добавлен 17.01.2017

 • Естетичні уявлення в первісному суспільстві. Античні ідеї естетичного. Особливості естетики в епоху Середньовіччя та Відродження (ренесансу). Естетичні ідеї XVII-XVIII ст. (під час бароко та класицизму). Естетика Просвітництва та її особливість.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Розвиток філософської думки в Україні (етики) та вплив на неї поразки української революції 1917-1920 років, встановлення більшовицької влади. Аналіз етичних поглядів В. Винниченко. Основні правила конкордистської етики для індивіда та колективу.

  реферат, добавлен 17.12.2017

 • Скептицизм як спосіб утвердження етичних ідеалів в епоху Нового часу. Етична думка представників англійської школи етики і французьких матеріалістів. Вчення про етику Б. Спінози, І. Канта, Ф. Гегеля, Л. Фейєрбаха, А. Шопенгауера, Ф. Ніцше, Д. Мілля.

  реферат, добавлен 16.02.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.