Наближення алгебраїчними многочленами деяких класів диференційованих функцій

Різноманітні методи розв'язку задач про найкраще наближення класів неперіодичних функцій алгебраїчними многочленами в просторі. Асимптотичне значення цієї величини. Умови, для яких ця асимптотична рівність приймає простіший вигляд, їх суттєвий зміст.

Подобные документы

 • Простори інтегрованих з вагою функцій. Отримання точних за порядком оцінок узагальнених констант Лебега сум Фур’є-Якобі. Теорема про наближення функцій алгебраїчними поліномами та знаходження порядків наближення функцій певних класів сумами Фур’є-Якобі.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

 • Аналогічні задачі наближення класів локально інтегрованих функцій, заданих на дійсній осі (і не обов'язково періодичних), за допомогою цілих функцій експоненціального типу. Оцінки швидкості наближення поліномами Бернштейна інтерполяційного типу класів.

  автореферат, добавлен 22.07.2014

 • Найкраще наближення цілими функціями з носієм перетворення Фур'є у східчастому гіперболічному хресті функцій. Поширення результатів стосовно найкращого наближення періодичних функцій багатьох змінних, розглянутих О.В. Бєсовим, на ці ж класи функцій.

  автореферат, добавлен 14.08.2015

 • Порядкові оцінки найкращих M-членних тригонометричних наближень класів періодичних функцій багатьох змінних у просторі Lq. Дослідження колмогоровських, тригонометричних та лінійних поперечників класів періодичних функцій багатьох змінних у просторі Lq.

  автореферат, добавлен 29.08.2015

 • Дослідження рівномірного і поточкового коопуклого наближення неперервних на дійсній осі періодичних функцій тригонометричними і алгебраїчними поліномами та сплайнами. Нерівність Джексона-Стєчкіна. Приклад кусково-опуклої функції, що "погано" наближається.

  автореферат, добавлен 26.07.2014

 • Особливість визначення класів періодичних функцій. Встановлення асимптотичних рівностей для точних верхніх меж відхилень в рівномірній метриці узагальнених тригонометричних поліномів. Формування задачі Колмогорова-Нікольського для методу Валле Пуссена.

  автореферат, добавлен 26.08.2015

 • Необхідні, достатні умови розв’язності багатопараметричної оберненої задачі наближення функціями експоненціального типу. Хибність аналога другої нерівності Джексона для комонотонного наближення. Нерівності різних метрик для цілих експоненціальних функцій.

  автореферат, добавлен 28.08.2014

 • Оцінка швидкості наближення бігармонійними інтегралами Пуассона в рівномірній, інтегральній метриці. Асимптотичний розклад верхньої межі наближення функцій класів. Асимптотики заданих величин. Порядкові оцінки, рівності для верхніх меж наближень.

  автореферат, добавлен 12.07.2014

 • Дослідження послідовностей нулів та сингулярних граничних функцій деяких класів функцій, аналітичних у півплощині, які визначаються заданими мажорантами. Одержання критерію розв'язності інтерполяційної задачі в класі функцій, аналітичних у півплощині.

  автореферат, добавлен 11.11.2013

 • Аналіз підпросторів єдиності елемента найкращого наближення та несиметричного наближення для неперервних функцій у метриці L1. Єдиність елемента найкращого наближення дійснозначних неперервних функцій лінійними комбінаціями фіксованих базисних функцій.

  автореферат, добавлен 06.07.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.