Головні етапи історичного розвитку етичної думки

Дослідження етичних ідей Стародавнього світу. Даосизм як важливий напрям розвитку етичної думки у Давньому Китаї, а також конфуціанство, джайнізм, буддизм та іудаїзм. Перші філософськи вчення Давньої Греції. Світ очима Піфагора і його послідовників.

Подобные документы

 • Становлення і розвиток етичної думки. Конфуцій та його вчення. Культ предків та гуманність як основа суспільних відносин. Розвиток вчення Конфуція. Соціальне спрямування його релігійно-філософської концепції. Поборники та противники конфуціанства.

  реферат, добавлен 01.04.2010

 • Зародження етичної думки на українських теренах. Відомості про мораль та її тлумачення у "Повісті минулих літ", "Слові про закон і благодать", "Повчанні Володимира Мономаха". Осмислення проблеми зла в давноруській філософії. Особливості козацької етики.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Принципи виявлення та ідентифікації морально-етичних концепцій XVIII-XX століть. Причинно-наслідковий принцип розвитку етичної думки від античності до натуралізму та біхевіоризму в історичному контексті. Зміст питання вірності та невірності дій людини.

  статья, добавлен 03.02.2018

 • Скептицизм як спосіб утвердження етичних ідеалів в епоху Нового часу. Етична думка представників англійської школи етики і французьких матеріалістів. Вчення про етику Б. Спінози, І. Канта, Ф. Гегеля, Л. Фейєрбаха, А. Шопенгауера, Ф. Ніцше, Д. Мілля.

  реферат, добавлен 16.02.2014

 • Зародження етичної думки на українських теренах. Особливості етики Києворуської доби. Проблеми людини та її моральних начал в етичних концепціях XVI–XVIII сторіччя. Специфіка феномену козацької етики. Становлення етики як науки в сучасній Україні.

  доклад, добавлен 15.09.2010

 • Аналіз особливостей етичної думки античного періоду, універсальності єдиного світопорядку. Вивчення становлення етичного знання як способу вирішення завдання впорядкування людської душі, гармонії мікрокосму та макрокосму в ученнях Платона і Геракліта.

  реферат, добавлен 27.10.2009

 • Зародження давньокитайської філософської думки. Роль "Книги змін" у становленні етики Давнього Китаю. Основний моральний принцип даосизму. Аналіз питань моральної природи людини, життя сім'ї й управління державою. Етика конфуціанства та матеріалізму.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Аналіз розвитку етичних вчень у Давньому Римі під відчутним впливом моральної практики давньогрецького суспільства і теоретичних надбань давньогрецьких мислителів. Основні спільні елементи етичних концепцій різних регіонів і країн Давнього світу.

  доклад, добавлен 24.12.2017

 • Розгляд ролі християнства, зокрема основних ідей і духовної практики ісихазму в становленні естетичної думки й релігійно-естетичних транспозицій мистецтва Київської Русі. Розгляд зародків естетичної думки в Київській Русі. Дослідження культу "мовчання".

  статья, добавлен 02.12.2018

 • Дослідження теоретичних аспектів етичної сутності педагогічної компетентності викладачів вищих навчальних закладів, визначення основних змістовних характеристик поняття. Єдність етичної та практичної підготовленості вчителя до педагогічної діяльності.

  статья, добавлен 13.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.