Синонімічне багатство української мови

Поняття синонімів, їх семантичний аналіз та лексикологія. Групи синонімів: лексичні, семантичні, стилістичні, семантико-стилістичні, абсолютні. Особливості морфологічних, синтаксичних та фразеологічних синонімів, їх приклади та характеристика помилок.

Подобные документы

 • Семантичні та стилістичні функції контекстуальних синонімів на прикладі прозових творів представниць сучасної жіночої прози, які працюють у різних її жанрах. Стилістичні прийоми комбінування ситуативно-синонімічних одиниць у межах одного висловлювання.

  статья, добавлен 28.09.2016

 • Використання синонімічних багатств у мовній практиці. Поділ синонімів на логічні, стилістичні й емоційні відповідно до трьох аспектів характеристики слова. Використання синонімів у різних функціональних стилях: публіцистичному, художньому, науковому.

  реферат, добавлен 03.12.2019

 • Класифікація синонімів у сучасній англійській мови. Стилістичні прийоми, що базуються на застосуванні синонімії. Синонім, як спосіб передачі смислових відтінків у рекламному тексті. Застосування різних типів синонімів в англійських рекламних текстах.

  статья, добавлен 17.05.2021

 • Зв’язок синоніміки літературного твору з виражальними засобами, з семантичними, стилістичними ресурсами мови. Функції контекстуальних синонімів у сучасній жіночій прозі. Стилістичні прийоми комбінування ситуативно-синонімічних одиниць у висловлюваннях.

  статья, добавлен 04.02.2019

 • Дослідження явища синонімії у термінологічній лексиці, класифікації термінологічних синонімів. Аналіз розмежування синонімів та джерел термінів-синонімів. Визначення факторів, що зумовлюють появу синонімії в термінологічних системах української мови.

  статья, добавлен 30.10.2016

 • Аналіз лексичної синонімії в сучасному мовознавстві. Виокремлення підходів мовознавців до проблеми вивчення синонімів у сучасній лінгвістиці. Синоніми як синонімів найвиразніші лексико-семантичні категорії, які мають необмежені стилістичні можливості.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • У даній статті подано стислий огляд дієслівних синонімів тематичної групи - акту мовлення у прозових творах І. Вільде. Проаналізовано лексичні одиниці лексико-семантичної та семантико-стилістичної груп, визначено контекстуальне значення синонімів.

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Поняття синонімів в українській мові, їхня роль у термінологічних системах. Лінгвістичні і екстралінгвістичні фактори появи синонімів у термінології. Роль синонімії у податковій терміносистемі. Групи синоніми податкової термінології за етимологією.

  реферат, добавлен 29.09.2014

 • Загальна характеристика паронімів та синонімів, дослідження частоти та правил їх вживання в реченні. Аналіз різнокореневих та спільнокореневих паронімів. Особливості та приклади абсолютних (лексичних дублетів) і відносних (часткових) синонімів.

  реферат, добавлен 25.02.2014

 • Аналіз синонімів концепту "Language". Угрупування синонімічних рядів згідно результатів аналізу мовних одиниць з синонімічним значенням, які актуалізують концепт "Language". Класифікація синонімів, реалізація понятійної складової концепту "Language".

  статья, добавлен 05.03.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.