""Філософ" і "філософія" в києворуських пам’ятках ХІ-XIV ст.": історіографія концептуальних інтерпретацій

Народний дух - есенціалістська характеристика етносу, покликана розкрити його ідеальну основу. Дослідження сутнісної основи давньоруської філософії. Уподібнення Богу та пізнання божественної премудрості - одна з сутнісних ознак філософської науки.

Подобные документы

 • Поняття сучасної філософії як науки. Її зміст, специфіка, об'єкт та предмет дослідження. Функції, та культурно-історичні передумови виникнення філософії. Розкриття проблеми свідомості та пізнання у філософії. Поняття природи пізнання, життя і смерті.

  курс лекций, добавлен 08.11.2012

 • Концепція пізнання у філософії марксизму. Проблема істини і її критерію. Неопозитивізм і проблеми наукового знання. Становлення постпозитивістської філософії. Сучасна релігійна філософія і наука. Релігійно-містичне тлумачення даних сучасної науки.

  реферат, добавлен 20.09.2010

 • Пізнання як предмет філософського аналізу та сутність пізнання у філософській традиції. Поняття "філософія пізнання" його сутність у німецькій класичній філософії та гносеологія російської філософії. Сучасне поняття та розуміння філософії та гносеології.

  реферат, добавлен 20.10.2008

 • Дослідження філософської спадщини та історико-філософської концепції О. Козлова як історика філософії. Вивчення його творчості, що дозволяє визначити місце і роль ідей даного філософа в історії вітчизняної філософської думки та історії філософії як науки.

  статья, добавлен 08.10.2018

 • Підвищення ролі суб’єкту пізнання у його взаєминах із об’єктом та перенесення центру уваги з пізнання загального на розуміння індивідуального, засвідченого постнекласичною наукою. Значення звернення науки до філософії як теорії людської особистості.

  статья, добавлен 26.10.2018

 • Сократ та його бачення філософії в удосконаленні людини. Платон як давньогрецький мислитель, основоположник європейської філософії; глава філософської школи. Піфагор як давньогрецький філософ, релігійний та політичний діяч, засновник піфагореїзму.

  презентация, добавлен 07.12.2014

 • Поняття і функції академічної філософії, її становлення в київській регіональній субкультурі. Дослідження змісту історико-філософської спадщини філософів Київської духовної академії і Університету Святого Володимира. Академічна філософія в системі науки.

  автореферат, добавлен 24.09.2013

 • Пошук шляхів вирішення цивілізаційних проблем сучасності. Осмислення причин скептичного відношення щодо традиції класичного раціоналізму в новітній теорії пізнання та філософії науки. Відкриття трансцендентального ego як основи об’єктивного знання.

  статья, добавлен 09.03.2023

 • Аналіз філософської спадщини Ю.І. Вассияна, українського філософа, публіциста 20-х - 50-х рр. ХХ ст. Основні змістовні складові його філософії - історіософія, в межах якої здійснюється філософське обґрунтування теорії нації, та теоретична філософія.

  автореферат, добавлен 27.07.2015

 • Філософія як особлива сфера людського знання і пізнання. Питання про людину та її становище в світі - один з найглавніших вопросів філософії. Світогляд є формою людського самовизначення в світі. Співвідношення філософії, науки, релігії та мистецтва.

  реферат, добавлен 24.02.2009

 • Проблема смислу як одна з провідних тем сучасної філософії та методології наукового пізнання. Характеристика логіко-філософської думки ХІХ-ХХ століть. Способи визначення взаємозв'язку понятійно-категоріальних утворень "смисл", "значення" та "вираз".

  автореферат, добавлен 05.11.2013

 • Філософія науки як нова галузь філософського знання. Історичні коріння взаємозв’язку філософії та науки, позитивіські концепції. Неокантіанство: концепції методів наукового пізнання. Проблеми пізнання у контексті феноменології, особливості герменевтики.

  реферат, добавлен 02.12.2014

 • Історія дослідження питання взаємозв'язку математики і філософії. Характеристика мілетської, піфагорійської та елейської шкіл, які заклали основи математики як доказової науки. Виділення філософської концепції у творах Платона, Аристотеля і Демокріта.

  реферат, добавлен 06.07.2011

 • Основні етапи становлення сучасної філософії історії. Проблеми утворення теоретичної моделі історичного процесу та його сенсу в християнській філософії. Концепція кругооберту локальних цивілізацій. Характеристика методів історичного пізнання минулого.

  реферат, добавлен 18.09.2010

 • Наукові та філософські парадигми Античної доби, Середньовіччя та епохи Відродження. Феномен класичної науки та філософії: парадигма Нового часу та періоду німецької класичної філософії. Методи пізнання та проблемні поля в структурі філософії XX століття.

  автореферат, добавлен 29.08.2013

 • Пізнання як предмет філософського аналізу. Філософія в якості гносеології. Сутність пізнання у філософській традиції. Шлях павука, мурахи та бджоли. Ф. Бекон. Засада пізнання – досвід. Поняття емпіризму. Пізнання німецької класичної філософії. Е. Кант.

  реферат, добавлен 23.11.2008

 • Визначення і аналіз сутності філософії, як специфічного типу знання. Ознайомлення з основними онтологічними категоріями. Характеристика поняття свідомості та пізнання. Розгляд особливостей парадигми, як моделі постановки і вирішення наукової проблеми.

  курс лекций, добавлен 23.09.2017

 • Характеристика філософії як дисципліни, що вивчає найбільш загальні суттєві характеристики і фундаментальні принципи реальності і пізнання, буття людини, відносини людини і світу. Призначення філософії. Філософія як засіб виховання духовності, мислення.

  реферат, добавлен 04.04.2021

 • Світогляд як форма освоєння світу. Структура та історичні типи світогляду. Філософія в системі культури. Особливості та основна проблематика філософської думки у Стародавній Індії та Китаї. Загальна характеристика та етапи розвитку античної філософії.

  контрольная работа, добавлен 12.12.2011

 • Дослідження пізнання по Арістотелю та його уявлення про душу та тіло. Місце та значення вчення про чесноти в етиці мислителя. Теологічні властивості етики філософа. Щастя людини як прагнення до вищого блага. Співвідношення душі і тіла як форми і матерії.

  статья, добавлен 26.07.2022

 • Аналіз концептуальних суїцидологічних положень, що сформували основу західноєвропейської філософії суїциду. Дослідження витоків формування екзистенціально-психоаналітичного підходу до вивчення феномена суїциду у західноєвропейській філософії XIX ст.

  автореферат, добавлен 24.10.2013

 • Поняття світогляду: філософія як світогляд. Походження філософії, історичні типи, її національна своєрідність. Предмет філософії та її функції. Суттєва функція філософії та особливість філософської проблеми. Місце і роль філософії в світовій культурі.

  реферат, добавлен 08.10.2009

 • Аналіз становлення і етапів розвитку методології наукового пізнання як науки, що взаємодіє з науковою філософією: її статусом, функціями, подібністю і відмінністю методів. Визначення впливу філософії і наукового пізнання на подальший розвиток методології.

  статья, добавлен 02.12.2017

 • Функції філософії. "Філософія життя". Діалектика та її альтернативи. Людина як міра усіх речей. Проблема пізнання у філософії Ф. Бекона. Загальна класифікація релігій: фетишизм, іудаїзм, буддизм, орієнталістські релігії. Поняття формалізації у логиці.

  контрольная работа, добавлен 05.11.2008

 • Аналіз поглядів на природу комунікації класиків соціальної і філософської думки XX століття К. Ясперса, М. Лумана, Ю. Габермаса, М. Маклуена. Характеристика різноманітних концептуальних підходів, які розкривають різні аспекти поняття "комунікація".

  статья, добавлен 18.03.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.