Міф: деякі методологічні виміри дослідження феномену

Розгляд міфу у якості іманентної онтологічної сутності людини як істоти. Духовно-світоглядні, буттєві, сутнісні основи людської життєдіяльності. Місце і роль міфу в історичному та культурному процесі. Трансформація соціокультурних цінностей цивілізації.

Подобные документы

 • Роль і місце філософсько-антропологічного осмислення феномену часу в життєдіяльності людини у сучасній філософській думці. Реальна фактичність людського існування: проблема соціального ритму, тривалості, роль часу в процесі самоконституювання особистості.

  автореферат, добавлен 26.09.2013

 • Дослідження міфологічного мислення як унікального феномену, що бере початок від архаїчної свідомості та формує сучасну політичну свідомість. Обґрунтування структури політичного міфу та розуміння елементів, що репрезентують його систему цінностей.

  автореферат, добавлен 14.10.2013

 • Взаємозалежність змістів онтологічних конструктів онтології міфу і науки. Формування під егідою цих онтологій соціальних просторів. Християнський міф як своєрідний аттрактор, навколо якого формується і конкретизується система сучасної цивілізації.

  автореферат, добавлен 26.09.2013

 • Здійснення логіко-понятійної аналітики міфу як специфічної форми свідомості і способу організації людської поведінки. Розгляд концепту міфу як чинника історичного процесу, виявлення двох векторів його розуміння, що певною мірою виключають один одного.

  статья, добавлен 12.07.2018

 • Залежність і співвідношення гідності і права. Міжнародна система захисту прав людини. Причинно-наслідковий зв’язок між розумінням людської гідності в різні епохи, її місце у праві. Розгляд феномену людської гідності в історичному і філософському аспектах.

  статья, добавлен 25.08.2018

 • Значення раціональної трансформації християнського міфу в схоластиці в процесі формування онтологічного фундаменту перших наукових програм. Аналіз специфічних особливостей міфічних елементів онтології науки як однієї з домінант сучасної культури.

  автореферат, добавлен 28.06.2014

 • Ознайомлення з порівняльним історико-філософським аналізом проблеми міфу й музики. Розгляд стратагем міфологічної й музичної творчості. Характеристика ролі ідей Вагнера в розвитку теоретичної й практичної бази впливу на свідомість людини міфу й музики.

  автореферат, добавлен 26.07.2014

 • Гіпотетичні імперативи людської життєдіяльності як сукупність світоглядно-регулятивних принципів суспільного розвитку в умовах сучасної техногенної цивілізації. Виокремлення світоглядних детермінант оптимізації функціонування економічної та наукової сфер.

  автореферат, добавлен 30.09.2013

 • Дослідження впливу глобалізації на систему моральних цінностей та естетичні категорії сучасної людини із застосуванням методів дослідження світоглядного міфу та бінарних архетипних опозицій. Опис "життєствердного" і "маргінального" типів світогляду.

  статья, добавлен 08.10.2018

 • Соціально-філософський аналіз комплексу екологічних проблем. Розгляд особливостей соціокультурних передумов формування нинішньої екологічної ситуації. Роль та місце християнської системи цінностей у формуванні ставлення до природи сучасної людини.

  статья, добавлен 04.03.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.