Проблема людської агресивності у вимірах соціальної філософії

Аналіз соціальних та психологічних чинників, зумовлюючих агресивні вияви людської поведінки. Розгляд поняття "агресія" з точки зору існуючих в суспільстві норм і ціннісних настанов. Дослідження проблеми агресивності людини у соціальній філософії.

Подобные документы

 • Комунікативний аспект людського буття у німецькій філософії ХХ ст. Аналіз становлення проблеми людської комунікації та її розвитку. Положення комунікативної концепції К. Ясперса. Філософські підходи до людської комунікації у Ю. Габермаса та К.-О. Апеля.

  автореферат, добавлен 24.07.2014

 • Розгляд сутнісних характеристик феномену соціальної агресивності та аналіз основних труднощів його концептуального визначення. Розгляд агресії в контексті ідей філософської антропології, з'ясування онтологічних основ феномена соціальної агресивності.

  статья, добавлен 30.11.2017

 • Визначення поняття екстремальності з точки зору соціальної філософії. Компаративний аналіз девіантності, деструктивності, радикалізму, маргінальності, екстремізму, ризиковістю в співвідношенні з поняттям екстремальності. Способи екстремальної поведінки.

  статья, добавлен 06.03.2018

 • Філософські точки зору на проблему виникнення і розвитку людини. Проблема її сутності, можливостей і перспектив, сенсу буття. Яка своєрідність людської істоти. Як в ній пов’язані природне і соціальне, індивідуальне і родове. Людина – як найвища цінність.

  доклад, добавлен 10.03.2011

 • Розгляд ключових ідей філософії екзистенціалізму. Основні ознаки природи людини, абсурду та сенсу життя у філософській системі А. Камю. Визначення головного призначення людини у філософії Камю. Роль мови у формуванні людської психіки та мислення.

  статья, добавлен 29.03.2017

 • Поняття екзистенціальної філософії Ясперса (екзистенція, трансценденція, комунікація). Модуси існування людини, що направляють нас до виявлення унікальної людської самості, розуміння своєї сутності, через прихований зміст екзистенціалів людського буття.

  статья, добавлен 08.10.2018

 • Огляд основних підвалин філософії І. Канта. Аналіз антиномій розуму. Визначення самоцінності людини та ролі відчуттів. Дослідження етики обов’язку. Розгляд моральних вимог до людини. З’ясування рівнів причинності. Співвідношення свободи і моральності.

  реферат, добавлен 14.03.2016

 • Аналіз тішнерівської філософії людини, яка являє собою постійний пошук правди про людину, її основні періоди. Характеристика великого впливу феноменології та теорії цінностей. Визначення важливого місця аксіології та агатології у філософії Ю. Тішнера.

  статья, добавлен 02.06.2018

 • Загальне поняття та структура методу як способу організації людської діяльності. Поняття методу, методології та методики. Проблема методу та методології в сучасній філософії. Найбільш впливові парадигм сучасної філософії, їх сутнісна характеристика.

  реферат, добавлен 19.07.2017

 • Дослідження лінгвофілософського вчення О.О. Потебні. Вивчення його "філософії мови" в контексті вітчизняної та світової гуманітарної науки. Огляд концепції сутності природи живої людської мови. Розгляд мови в тісному зв’язку з еволюцією людської думки.

  статья, добавлен 10.08.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.