Регіональні особливості міграції населення в Україні

Характеристика історичних особливостей і теоретико-методологічних основ міграційних процесів в Україні. Визначення можливих наслідків міграції: соціокультурної адаптації, зміни демографічної ситуації в окремих регіонах, зміни ситуації на ринку праці.

Подобные документы

 • Сучасна демографічна ситуація в Україні та перспективи її розвитку. Пріоритетні завдання національної та регіональної моделей управління міграційним рухом населення. Зменшення чисельності населення та його природного приросту. Підтримка сімей з дітьми.

  статья, добавлен 03.03.2012

 • Дослідження впливу міграційних переміщень населення на розвиток процесів урбанізації території. Аналіз регіональних особливостей прояву урбанізаційних і міграційних процесів в Україні. Поглиблення диспропорції у розвитку міських і сільських територій.

  статья, добавлен 06.05.2019

 • Сучасні закономірності світових міграцій. Функції міграції, класифікація її видів. Причини та фактори міграції. Стадії міграції населення. Міграційна установка як психічний регулятор поведінки. Міграційна політика та регулювання міграційних процесів.

  контрольная работа, добавлен 13.03.2017

 • Аналіз динаміки основних демографічних показників населення: смертності, народжуваності, природного руху. Визначення сальдо міграції. Склад населення, його зайнятість та рівень безробіття. Шляхи подолання негативних демографічних тенденцій в країні.

  статья, добавлен 02.06.2018

 • Сучасний стан демографічної ситуації в Україні, проблеми розміщення населення. Причині та передумови демографічної кризи та можливі напрямки її подолання. Способи покращення системи охорони здоров’я. Порівняння демографічної ситуації України та країн ЄС.

  курсовая работа, добавлен 08.02.2013

 • Значення урбанізації для чисельності і складу населення України. Особливості і зміст розвитку процесу урбанізації в нашій країні. Розміщення міського і сільського населення по окремих регіонах. Вплив урбанізації на складання демографічної ситуації.

  реферат, добавлен 22.12.2011

 • Аналіз міграційних процесів в Україні. Зміна причин переміщень. Міграція як своєрідна реакція на зміни у політичній та соціально-економічній сферах суспільства. Державне регулювання міграційних процесів. Позитивні і негативні сторони трудової міграції.

  статья, добавлен 09.12.2018

 • Обґрунтування теоретичних положень та методичного інструментарію дослідження міграції в Україні. Дослідження нелегальної міграції, визначення основних її центрів, їх якісний і кількісний склад. Механізм державного управління міграційними процесами.

  контрольная работа, добавлен 20.12.2016

 • Загальна характеристика демографічної ситуації в Україні та її регіональні особливості. Виявлення особливостей населення та аналіз його впливу на розвиток розміщення продуктивних сил. Оцінка значення демографічних умов у розміщенні продуктивних сил.

  реферат, добавлен 06.03.2013

 • Аналіз тенденцій розвитку демографічної кризи в Україні, зокрема зменшення народжуваності, підвищення показників смертності, міграції, зростання урбанізованості населення. Виокремлення прямих та опосередкованих чинників формування демографічної кризи.

  статья, добавлен 13.08.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.