Весняно-обрядовий фольклор Буковини

Історико-етнографічні характеристики Буковини. Спільні та відмінні риси весняного календарно-обрядового фольклору краю в загальноукраїнському контексті. Структура і варіантні зміни місцевого репертуару. Сюжетно-тематичний склад виконавців творів.

Подобные документы

 • Наукове, суспільно-політичне та естетичне значення етнографічного колекційного матеріалу в умовах глобалізації. Сучасний процес національно-культурного розвитку етносів і етнічних груп Буковини, осмислення етнокультурної спадщини населення регіону.

  статья, добавлен 04.04.2019

 • Усна народна творчість - неписана словесність народу. Належність уснопоетичного художнього слова до предметної сфери етнографії. Ознаки фольклору, його структура та жанровий склад. Обрядові, русальні та купальські пісні, архаїчні веснянки і гаївки.

  контрольная работа, добавлен 27.10.2009

 • Характеристика кількісного фонду щедрівок Волині. Специфіка обряду щедрування, його ґенеза, динаміка трансформацій у процесі побутування. Жанрові характеристики щедрівок, їх художня специфіка. Дослідження жанру щедрівки в загальноукраїнському контексті.

  автореферат, добавлен 18.10.2013

 • Узагальнювальна характеристика і порівняльний аналіз основних рис культури та побуту населення Буковини в етнографічній спадщині румунських дослідників. Роль румунських учених у процесі накопичення системних етнографічних знань про населення Буковини.

  автореферат, добавлен 30.09.2013

 • З’ясування стану дослідження весняної календарної поезії українців. Встановлення основного переліку видових назв весняних пісень та території їх поширення. Обрядово-регламентовані та статевовікові характеристики виконавців пісенно-ігрових текстів.

  автореферат, добавлен 02.08.2014

 • Особливості етнографічного розгрупування регіону Північного Причорномор'я та музичної культури українського народу. Вивчення фольклору українського етносу та досвід відродження народних традицій, створення фольклорних осередків населення субрегіону.

  автореферат, добавлен 13.07.2014

 • Джерела та історіографія дослідження календарних зимових свят і обрядів. Поява нових назв і свят під впливом різних факторів історичного, соціально-економічного і культурного розвитку українців Буковини. Колядування, різдвяні ряження та ворожіння.

  автореферат, добавлен 30.09.2013

 • Розвиток соціальних типів поселень на території прикордонних повітів Волинської губернії та суміжних з ними повітів Галичини. Спільні та відмінні риси у типах забудови селянських дворів та традиційного житла у мережі сільських поселень пограниччя.

  автореферат, добавлен 27.09.2013

 • Розгляд історичних аспектів та особливостей розвитку світоглядних орієнтацій українців Закарпаття у контексті порівняння архетипів населення України. Спільні та відмінні риси локального і загальнонаціонального етнопсихологічного портрета українця.

  статья, добавлен 03.02.2018

 • Буковина - територія між Карпатами, Дністром у середній течії і нижнім Прутом. Інтенсивний відтік румунського населення в напрямку Буковини у XVII сторіччі. Полонізація і латинізація краю. Курортні зони, території та об'єкти природно-заповідного фонду.

  реферат, добавлен 18.12.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.