Історія розвитку української психології

Загальні риси розвитку української психології. Представники Харківської школи психології, їх основні ідеї та послідовники. Психологічні надбання представників Львівсько-варшавської філософської школи (В. Вітвицький, М. Кройц). Суть методу інтроспекції.

Подобные документы

 • Історія виникнення та особливості психології як науки. Відмінність психічних явищ від явищ фізичних і матеріальних. Порівняльна таблиця методологічних основ наукової, практичної та побутової психології. Предмет та завдання вітчизняної психології.

  реферат, добавлен 22.11.2013

 • Загальні психологічні особливості юнацтва, тенденції спілкування, специфіка соціальної ситуації розвитку. Характеристика принципів діяльнісного підходу у вітчизняній психології. Психологічні особливості юнацтва, що навчається у вищих навчальних закладах.

  контрольная работа, добавлен 13.04.2011

 • Ключові ідеї послідовників К.Г. Юнга щодо розвитку концепції психоаналітичної педагогіки. Досліджено класифікацію течій аналітичної психології. Обґрунтовано внесок відомих представників Центристської школи аналітичної психології та пост’юнгіанців.

  статья, добавлен 10.09.2023

 • Виникнення вікової психології як науки. Характеристика вікової психології як галузі психологічної науки. Аналіз предмету вікової психології. Головна відмінність вікової психології від інших галузей психології. Історичний розвиток вікової психології.

  презентация, добавлен 19.06.2021

 • Аналіз становлення класифікаційних систем, положення психології та її місце в системі наук в другій половині XIX століття на Заході. Особливості розуміння психології як науки. Полеміка між представниками об’єктивної психології та психології самопізнання.

  статья, добавлен 27.07.2016

 • Хронологія розвитку економічної психології, основні причини та передумови виділення її в окрему науку. Особливості міждисциплінарних зв'язків та принципи, які діють в межах економічної психології. Основні переваги існування економічної психології.

  статья, добавлен 02.11.2022

 • Можливості використання інтроспективною психологією методу самоспостереження. Розвиток асоціативної психології в роботах Д. Локка. Відмінності психоаналізу як терапевтичної техніки від психіатрії та психотерапії. Вивчення захисних механізмів психіки.

  реферат, добавлен 08.04.2015

 • Зародження знань із вікової психології у давньому світі. Ідеї вікової психології у середньовіччі та в епоху Відродження. Свобода у житті дорослої людини за Спінозою. Загальні тенденції розвитку психології на початку XXI ст., моделі навчання та виховання.

  реферат, добавлен 01.10.2013

 • Основі положення гуманістичної психології. Історія становлення ідеї самоактуалізації як теоретичного принципу. Аналіз поглядів представників гуманістичної психології на єдність процесів соціалізації та самоактуалізації, визначення суті соціалізації.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Умови оптимального співвідношення політики, психології та моралі у сучасному світі. Основні школи й концепції сучасної політичної психології. Корені політико-психологічних ідей. Політичні потреби особистості. Психологічний портрет політичного лідера.

  шпаргалка, добавлен 27.08.2013

 • Психологічні явища вікової психології: розвиток, сенситивні періоди, спадковість, дитинство. Предмет педагогічної психології, її основні практико-орієнтовані завдання. Навчання й виховання - єдиний і неподільний процес. Успіхи вікової психології.

  реферат, добавлен 11.05.2013

 • Навчання і виховання як предмет педагогічної психології. Початковий етап розвитку педагогічної психології (кінець XIX – початок XX ст.): розвиток педагогічної психології в США та Європі. Педагогічна антропологія Ушинського. Дослідження дитячого розвитку.

  лекция, добавлен 14.06.2017

 • Психологічні погляди М. Аврелія, Л. Кара, А. Аврелія. Розвиток асоціативної психології у другій половині XIX ст., І.Ф. Гербарт, Д.С. Міль, А. Бен, Г. Спенсер. Система морального виховання дітей. Засади формування так званої фізіологічної психології.

  контрольная работа, добавлен 04.01.2018

 • Розвиток класифікаційних схем, психологічних положень та їх місце в системі наук у другій половині ХІХ століття на Заході. Суть психології як науки. Основна полеміка між представниками об’єктивної психології та представниками психології самопізнання.

  статья, добавлен 09.01.2019

 • Спостереження як один із основних емпіричних методів психологічного дослідження. Елементи теоретичного мислення, набір кількісних і якісних методів аналізу. Форми об'єктивного спостереження. Самоспостереження в психології. Історія методу інтроспекції.

  реферат, добавлен 15.04.2010

 • Розгляд і характеристика основних понять психології. Особливості психології як науки. Сутність та основні якості сприймання. Структура емоційної сфери психічного. Емоційні психічні процеси: емоції, почуття, стани. Поняття особистості в психології.

  контрольная работа, добавлен 30.12.2011

 • Становлення, розвиток психологічної науки, структури і взаємодії її різноманітних галузей. Основні напрямки досліджень у системі загальної психології. Предмет досліджень психології особистості, вікової, юнацького віку. Основні поняття історії психології.

  контрольная работа, добавлен 21.11.2009

 • Структура і завдання психології управління. Особливості психології управління як галузі психологічної науки. Акмеологія як наука, що вивчає закономірності і механізми розвитку людини на етапі її дорослості. Функції та категорії управлінської психології.

  реферат, добавлен 22.01.2011

 • Історичні періоди дослідження особистості та їх характеристика. Стадії розвитку людини. Особливості становлення вітчизняної психології особистості як науки. Поняття людини, індивіда та індивідуальності. "Риси" як важливий механізм розвитку особистості.

  курсовая работа, добавлен 11.11.2018

 • Психологія на ранніх етапах. Біхевіоризм - "ключ" до розкриття поведінки людини. Гештальтпсихологія, її принципи, погляди представників. Психоаналіз та підсвідомі потяги. Секрети когнітивної психології. Сутність генетичної та гуманістичної психологій.

  реферат, добавлен 15.01.2015

 • Історія психології та загальна психологія в основі системи психологічної науки. Напрями та предмет досліджень різних галузей психології. Питання історичного розвитку психіки. Особливості сучасної етнопсихології, соціальної та юридичної психології.

  реферат, добавлен 08.05.2013

 • Підходи до визначення етапів розвитку психології. Анімістичні уявлення про душу в архаїчному суспільстві. Трансформація міфологічної психології у філософську в період античності. Висунення на перший план проблем особистості й творчості в теорії гуманізму.

  реферат, добавлен 03.01.2011

 • Взаємодія психології як науки з іншими науками. Основні розділи та принципи психології. Методи психології: експеримент, спостереження, дослідження продуктів діяльності людини, метод тестів і анкетування. Провідні напрями в психології XX століття.

  реферат, добавлен 23.04.2009

 • Предмет юридичної психології, закономірності і механізми правового опосередкування діяльності особистості та груп у сфері правової діяльності. Галузі і напрями юридичної психології. Особливості психології масовидних явищ. Феномен натовпу, етапи розвитку.

  контрольная работа, добавлен 15.09.2016

 • Збагачення методологічної бази пошуку ідей еволюціонізму, методологій загальної, вікової, соціальної психології, сучасної міждисциплінарної платформи "наук про розвиток" у зарубіжній психології. Характеристика розвитку особистості – контекстуальності.

  статья, добавлен 07.01.2022

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.