Фрактальні властивості графіків деяких класів неперервних ніде не диференційованих функцій

Алгоритм обчислення клітинкової розмірності графіків неперервних канторівських проекторів. Характеристика фрактальних властивостей цього класу функцій. Методика дослідження арифметичних та диференціальних якостей функцій типу Такаґі-Ван дер Вардена.

Подобные документы

 • Дослідження можливостей Matlab для побудови графіків функцій та візуалізації даних. Використання команди plot для побудови графіків функцій у декартовій системі координат. Приклади простої програми для побудови графіків функцій з різним стилем подання.

  курсовая работа, добавлен 21.01.2017

 • Обчислення значення функцій. Табулювання функцій та зображення їх графіків, зміна кольору, типу маркерів та типу ліній. Побудова поверхні обчислюваної функції для заданого діапазону. Діапазон зміни аргументу і обчислення суми у режимі відображення формул.

  контрольная работа, добавлен 28.07.2017

 • Опис властивостей просторів лінійних неперервних функціоналів над просторами цілих функцій експоненціального типу. Побудова функціонального числення наборів необмежених операторів в локально-опуклих згорткових алгебрах лінійних неперервних функціоналів.

  автореферат, добавлен 13.07.2014

 • Розгляд класу функцій, що містить в собі степеневі функції, многочлени, показникові, логарифмічні, обернені тригонометричні. Аналіз способу інтегрального означення деяких функцій та дослідження властивості цього способу, враховуючи відповідні функції.

  курсовая работа, добавлен 12.12.2016

 • Дослідження властивостей сприятливих і несприятливих просторів для різних топологічних ігор, властивостей типу повноти за Чехом і взаємозв'язків між ними. Нарізно неперервні функції, квазінеперервні функції і функції першого та другого класу Бера.

  автореферат, добавлен 24.06.2014

 • Обчислення оцінки зверху інтегральної характеристики Потапова для функцій класу Нw в метриці простору Lp. Розрахунок відомої нерівності Гельдера та поширення оцінки на випадок якщо р більше за 1. Зближення функцій алгебраїчними поліномами в метриці.

  статья, добавлен 30.10.2016

 • Обчислення заданої функції для проміжних значень аргументів за формулами Лагранжа. Виконання інтерполяції функції з використанням вбудованих сплайн-функцій пакета, що складається з кусків поліномів. Побудова графіків вихідної та інтерпольованої функцій.

  лабораторная работа, добавлен 22.07.2017

 • Визначення періодичності тригонометричних функцій. Характеристика застосування формул пониження степеню. Особливість знаходження періодів доданків. Побудова графіків синусоїди, косинусоїди, тангенсоїди та котангенсоїди шляхом елементарних перетворень.

  реферат, добавлен 14.12.2015

 • Дослідження послідовностей нулів та сингулярних граничних функцій деяких класів функцій, аналітичних у півплощині, які визначаються заданими мажорантами. Одержання критерію розв'язності інтерполяційної задачі в класі функцій, аналітичних у півплощині.

  автореферат, добавлен 11.11.2013

 • Аналіз підпросторів єдиності елемента найкращого наближення та несиметричного наближення для неперервних функцій у метриці L1. Єдиність елемента найкращого наближення дійснозначних неперервних функцій лінійними комбінаціями фіксованих базисних функцій.

  автореферат, добавлен 06.07.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.