Жанр християнської прози

Житійна проза як один із найпопулярніших жанрів у письменстві Київської Русі. Епоха розквіту цього жанру у візантійській літературі. Стиль "плетіння словес". Розвиток ораторсько-проповідницької прози. Східнослов’янська агіографія – "княжі житія".

Подобные документы

 • Композиційні, тематичні та жанрові особливості поєднання поезії та прози в рамцях одного тексту. Розгляд питань, пов'язаних із синкретизмом поезії та прози в українському письменстві XVII-XVIII ст., ґенези цього явища, його природа та форми існування.

  автореферат, добавлен 28.09.2013

 • Дослідження особливостей реалізації авторитету Святого Письма в українській ораторсько-проповідницькій прозі ХІ–ХІІІ століть. Характеристика основних жанрово-стильових прийомів, що визначають автора як виразника національної культури й літератури.

  автореферат, добавлен 11.08.2015

 • Створення нових редакцій оригінальних творів часів Київської Русі. Опис Києво-Печерського патерика. Виникнення проповідницької і публіцистичної прози. Розвиток релігійно-повістевої прози. Елементи української народної мови в Королівському Євангелії.

  реферат, добавлен 24.01.2018

 • Порушено проблему виокремлення в сучасній українській літературі жанру "химерної прози". Проведено паралелі між народними уявлення про містичні явища та інтерпретування їх у сучасній літературі. Здійснено спробу осмислити сучасний стан "химерної прози".

  статья, добавлен 02.02.2018

 • На основі визначень базових жанрів фрагментарної прози - етюду, ескізу - обґрунтування ознак жанрових форм прози О. Кобилянської. Визначення місця фрагментарної прози в творчості письменниці, зокрема щодо спільних поетикальних рішень у царині романістики.

  статья, добавлен 14.10.2018

 • Жанрова природа і структура малої прози Б. Лепкого. Еволюція художньої манери письменника, зображення реальності крізь призму бачення героїв. Місце малої прози Б. Лепкого у контексті розвитку жанру українського оповідання кінця ХIХ - початку ХХ століть.

  автореферат, добавлен 07.11.2013

 • Основні фольклорні жанри, що стали джерелами зародження кримськотатарської історичної прози. Процес становлення кримськотатарської історіографії в контексті золотоординської словесності. Етапи розвитку прози в придворній літературі Кримського ханства.

  автореферат, добавлен 13.10.2013

 • Розглянуто епічну формальну та ліричну семантичну організацію ліричної прози з позиції її метажанрової природи. На матеріалі творчості Г. Хоткевича, А. Любченка, О. Довженка, В. Стефаника простежено взаємовплив епічного та ліричного начал у метажанрі.

  статья, добавлен 05.06.2018

 • Синкретизм поезії та прози в українському письменстві XVII-XVIII ст., ґенези та форм існування явища. Причини, що спонукали авторів поєднувати поезію та прозу в межах одного тексту. Функції поетичних (прозових) вкраплень до прозових (поетичних) текстів.

  автореферат, добавлен 06.07.2014

 • Дослідження специфіки жанрів малої прози у творчому доробку Ольги Кобилянської. Аналіз формальних та змістових складниках творів. З'ясування тематичних домінант художніх текстів письменниці. Особливості авторського ідіостилю та світосприйняття.

  статья, добавлен 02.02.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.