З історії вищої художньої освіти у Харкові (1921-1927 роки)

Розглядається розвиток вищої художньої школи як фрагмент культурного життя України. Висвітлюються особливості пошуків нових шляхів взаємодії традиційної академічної форми виховання митців і висунутої революційним часом концепції підготовки фахівців.

Подобные документы

 • Побудова картини розвитку духовного життя українського суспільства в УРСР. Аналіз матеріально-технічного забезпечення навчального процесу. Вимоги з підготовки і спеціалізації фахівців вищої кваліфікації. Пошук шляхів розбудови вищої освіти в Україні.

  автореферат, добавлен 27.09.2014

 • Розгляд тенденцій та особливостей підготовки кваліфікованих фахівців у системі вищої освіти з урахуванням сучасних тенденцій її реформування. Характеристика напрямів реформування системи вищої освіти України відповідно до цілей Болонської декларації.

  статья, добавлен 25.12.2016

 • Суть заочної форми підготовки фахівців після Другої світової війни. Розгляд реорганізації вищої педагогічної освіти через створення нових навчальних планів. Аналіз стану підготовки наукових кадрів. Зміна підходів до організації науково-дослідної роботи.

  статья, добавлен 05.12.2018

 • Історичні і культурно-педагогічні передумови розвитку художньої освіти в Галичині. Доцільність використання художньо-освітнього досвіду в сучасній мистецькій освіті України. Внесок галицьких митців і художників-педагогів у розвиток художньої освіти краю.

  автореферат, добавлен 26.09.2015

 • Передумови та етапи розвитку художньої освіти на Буковині у ХIХ - ХХ століттях. Художня освіта як складова шкільництва, особливості діяльності художньо-професійних навчальних закладів. Кадрове забезпечення художньої освіти та система їх підготовки.

  автореферат, добавлен 14.09.2014

 • Дослідження структурних особливостей вищої освіти Польщі з метою адаптації системи вищої освіти України до потреб Європейського простору вищої освіти. Ступенева структура підготовки фахівців. Проблема нівелювання регіональних освітніх диспропорцій.

  статья, добавлен 05.11.2018

 • Філософсько-педагогічне виявлення особливостей змісту, форми, принципів і методів художньої освіти в школах. Концепції виховання естетичної свідомості у культурному середовищі. Інтеграція мистецтва з пізнавальною діяльністю в загальноосвітній процес.

  автореферат, добавлен 07.08.2014

 • Наукові основи педагогіки вищої школи. Підходи, зміст, технологія, організація забезпечення якості підготовки фахівців з педагогіки вищої школи. Рекомендації щодо організації навчального процесу з підготовки фахівців у вищому навчальному закладі.

  учебное пособие, добавлен 24.12.2018

 • Загальна характеристика системи вищої освіти США. Зміни, що відбулися в системі професійної підготовки фахівців в кінці ХХ - початку ХХI століття. Якість підготовки професійних фахівців в США. Особливості інтеграції України в світову освітню систему.

  статья, добавлен 03.05.2018

 • Функціональна роль вищої освіти в Україні як соціальної системи. Характеристика функцій системи вищої освіти, її структури, визначення рівнів підготовки фахівців у сфері вищої освіти. Цілі і пріоритети стратегічної лінії держави в галузі вищої освіти.

  статья, добавлен 15.05.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.