Апарат дзяржавы

Сутнасць, вызначэнне, структура і прынцыпы дзейнасці апарата беларускай дзяржавы. Паняцце бюракратыі і яе ўзаемадзеянне з апаратам дзяржавы. Прыкметы органаў дзяржавы, іх класіфікацыя. Прынцып падзелу ўладаў як прынцыпу дзейнасці апарата дзяржавы.

Подобные документы

 • Прадмет тэорыі права і дзяржавы ў сістэме грамадскіх і юрыдычных навук. Метадалогія тэорыі: вызначэнне, паходжанне тэорый паходжання дзяржавы. Узнікненне права і суадносіны права і дзяржавы. Уздзеянне дзяржавы на права і уздзеянне права на дзяржаву.

  дипломная работа, добавлен 18.09.2012

 • Грамадзянская супольнасць - сфера самадзейнасці свабодных індывідаў, арганізацый і асацыяцый грамадзян, якія не залежаць у сваёй дзейнасці ад органаў і ўстаноў дзяржавы; неабходная умова для забеспячэння павагі ўсіх правоў чалавека і асноўных свабодаў.

  курсовая работа, добавлен 12.06.2012

 • Канстытуцыі Беларускай ССР 1927 і 1937 гг. Сістэма судовых органаў Беларусі ў 1920-я – 1930-я гг. Развіццё права Беларускай ССР, асаблівасці і напрамкі дадзенага працэсу, яго нарматыўна-прававое рэгуляванне. Сучасны стан права ў краіне і перспектывы.

  контрольная работа, добавлен 20.05.2013

 • Эвалюцыя ўсяго спектру палітычных рэжымаў са старажытнасці да нашых дзён, заканамернасці пераходу посттаталітарнага грамадства да дэмакратычнага праз перыяд аўтарытарных трансфармацый. Суадносіны палітычных рэжымаў і формаў праўлення сусветных дзяржаў.

  дипломная работа, добавлен 19.08.2012

 • Асноўныя прычыны і перадумовы адмены прыгоннага права. Прававое становішча сялян і халопаў; прымацаванне сялян і вышук збеглых халопаў на ўскраінах дзяржавы. Заход эпохі прыгоннага права, яго неабходнасць і значнасць; падрыхтоўка сялянскай рэформы.

  дипломная работа, добавлен 14.06.2012

 • Асноўныя і дапаможныя крыніцы вайсковага заканадаўства вялікага княства літоўскага XVI ст., выяўлення галоўных сфераў прававога рэгулявання, спецыфікі і асаблівасцяў яго развіцця. Дасягненні ў сферы функцыі абароны дзяржавы ў кантэксце прававой навукі.

  автореферат, добавлен 19.08.2018

 • Адукацыя Арабскага Халіфата. Крыніцы мусульманскага права. Цэнтральныя органы дзяржаўнага кіравання Арабскага дзяржавы. Маёмасныя і сямейныя адносіны. Нормы крымінальнага мусульманскага права: судовы працэс, злачынства і пакаранне. Грамадскі лад Халіфата.

  курсовая работа, добавлен 25.07.2012

 • Грамадскі лад усходнеславянскіх княстваў у IX – першай палове ХIII ст. Палітычны лад дзяржаў-княстваў. Станаўленне права старажытнай Беларусі і яго характарыстыка. Крынцы права Беларуси першай паловы ХIII ст. Грамадскі лад Вялікага Княства Літоўскага.

  шпаргалка, добавлен 08.04.2012

 • Дослідження механізму держави, системи всіх державних організацій, що здійснюють її завдання і реалізують функції. Аналіз принципів організації і діяльності державного апарата. Вивчення законодавчої, виконавчої і судової галузей державної влади України.

  реферат, добавлен 16.11.2010

 • Рэгламентацыя пытанняў абароны сацыяльна-эканамічных і культурных правоў і свабод грамадзяніна ў дзейнасці міжнародных арганізацый. Сістэма абароны правоў чалавека ў рамках ЕС. Імплементацыя міжнародных нормаў па абароне эканамічных свабод чалавека.

  дипломная работа, добавлен 19.08.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.