"Українство" у дискурсах і наративах західноєвропейської літератури постмодерну

Мова як утворення, іманентне реальності. Зміст концепту наратива й інтертекстуальності. Поліфонія, діалогізм, гетероглосія. Теоретичне осмислення "діалогу культур". "Історія тракторів" як свого роду "сімейна сага" з чітким автобіографічним наративом.

Подобные документы

 • Вивчення проблеми діалогу в системі міжкультурної комунікації за умов глобалізаційних трансформацій. Розмежування змісту понять діалогу, як "істини, яка поділена навпіл" та дискусії як "знищення опонента". Аналіз сучасного європейського діалогу культур.

  статья, добавлен 31.08.2018

 • Вивчення теорій, концепцій та підходів у вивченні проблеми міжкультурного діалогу. Висвітлення поглядів українських, західних науковців та дослідників пострадянського простору на проблему міжкультурної взаємодії. Дослідження процесу діалогу культур.

  статья, добавлен 22.08.2017

 • Аналіз змістовного навантаження категорії "українство" як основного поняття в категорійно-понняттєвій системі українознавства. Процес наповнення та зміни смислів, що вкладались у поняття "українство" в різні часи. Філософське навантаження цієї категорії.

  статья, добавлен 20.01.2017

 • Кретинізм – захворювання, характерною ознакою якої є затримка творчого розвитку. Суттєві риси та інтенції мистецтва постмодерну. Втілення художником у картинах свого бачення світу. Проблема витвору мистецтва як копії зі світу ідей в концепції Платона.

  эссе, добавлен 21.05.2014

 • Процес міжкультурної комунікації як цілісність взаємозв’язків у сприйнятті культур інших народів. Роль процесів запозичення культурних зразків заради взаємозбагачення народу новою ціннісною системою. Взаємодія культур та розвиток міжкультурного діалогу.

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Культурологічний аналіз поетичного перекладу як процесу діалогу культур з акцентуванням на семіотичному підході до діалогічності як взаємопроникнення смислів культури. Переклад як акт взаємодії між Автором (Іншим) та Читачем (інтерпретатором Іншого).

  статья, добавлен 08.01.2019

 • Доба феодалізму як середовище розвитку середньовічної культури. Соціальні і світоглядні основи західноєвропейської середньовічної культури. Розвиток культури Візантії. Порівняння західноєвропейської і візантійської культур. Проблема іконоборства.

  реферат, добавлен 13.02.2012

 • Розвиток форм художнього вираження в Середні віки. Історія західноєвропейської середньовічної культури, характеристика етапів її становлення. Опис та специфіка романського та готичного стилів. Сутність героїчного епосу як жанру середньовічної літератури.

  реферат, добавлен 01.04.2015

 • Аналіз взаємозв'язку між змінами в парадигмах розвитку європейської цивілізації та необхідністю оновлення методологічних засад у сучасному культурологічному та мистецтвознавчому науковому дискурсах. Нові концепції осмислення постпостмодерних процесів.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Теоретичне обґрунтування доцільності включення концепту "ідеал" у категоріальний апарат культурології. Основа узагальнення наукового досвіду його осмислення у контексті таких наук про культуру, як філософія, філософія культури, мистецтвознавство.

  статья, добавлен 09.01.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.