Генотипові особливості прояву цитометричних ознак клітин генеративних структур пшениці, жита та їх гібридів

Поліморфізм цитохімічних ознак клітин генеративних структур пшениці та жита. Залежність експресії цитохімічних ознак і кореляційних зв’язків між ними від статевої належності клітин. Значення "генотипу" в експресії цитологічних ознак у цих рослин.

Подобные документы

 • Закони спадкоємства нащадками ознак батьків. Вивчення хромосомних наборів здорових і хворих людей. Вплив алкоголізму на спадковість. Дослідження основних ознак алкоголізму. Розвиток зародка з пошкодженої алкоголем неповноцінної чоловічої статевої клітки.

  реферат, добавлен 12.01.2014

 • Особливості морфометрічних ознак вегетативних та генеративних органів в умовах інтродукції. Особливості сезонного розвитку видів і сортів у культурі, терміни і тривалість основних фенологічних фаз. Питання насіннєвого та вегетативного розмноження.

  автореферат, добавлен 30.07.2014

 • Рак - захворювання і результат порушення контролю росту і проліферації клітин. Характеристика ракових клітин з вродженими властивостями. Причини появи ракових клітин. Перетворення протоонкогенів в онкогени. Перебудови хромосом. Каріотип пухлинної клітини.

  презентация, добавлен 28.12.2013

 • Дослідження топографії і розподілу HPА+-інтердигітуючих клітин які за морфологією мають зірчасту форму і утворюють ланцюжок клітин вздовж паракортикальної зони медіастинального лімфатичного вузла. Активація морфофункціонального стану введенням антигенів.

  статья, добавлен 30.10.2016

 • Дослідження генетики морфологічних ознак яблуні, вивчення біохімічних ознак, аналіз фізіологічних ознак. Дослідження сучасного стану виробництва плодів яблуні в Україні і в світі. Аналіз історії становлення її сортименту в нашій країні та оцінка сортів.

  курсовая работа, добавлен 10.11.2019

 • Стовбурові клітини. Життєвий цикл всіх клітин крові. Утворення клітин крові. Типи кров’яних клітин і їх найближчі попередники у кістковому мозку. Ростові фактори та механізм їх дії. Стимулятори гранулоцитопоеза. Стимулювання виходу зрілих гранулоцитів.

  доклад, добавлен 10.04.2012

 • Визначення генетичних параметрів і характеру успадкування кількісних ознак. Вивчення генотипового варіювання і коефіцієнтів кореляції кількісних ознак у колекції озимого тритикале. Встановлення внеску у зернову продуктивність рослини окремих її елементів.

  автореферат, добавлен 12.07.2014

 • Дослідження та головні фактори, що впливають на зріст культури клітин ендотеліосаркоми при інкубації з еритропоетином у різних концентраціях. Вплив даної речовини на швидкість і характер адаптації клітин до нового середовища та стимулювання їх поділу.

  статья, добавлен 14.05.2018

 • Об’єми клітин, їх ядер та ядерець, величина ядерно-ядерцевого і ядерно-цитоплазматичного співвідношення. Характер змін морфометричних параметрів, ступінь накопичення нуклеїнових кислот і білка й особливості структурного стану хроматину в ядрах цих клітин.

  автореферат, добавлен 30.07.2014

 • Дослідження основних методів вивчення спадкових ознак людини: цитогенетичного, біохімічного, генеалогічного, близнюкового, популяційно-статистичного. Сутність та завдання генетики соматичних клітин. Класифікація ВООЗ спадкових дефектів обміну речовин.

  реферат, добавлен 11.04.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.