Генотипові особливості прояву цитометричних ознак клітин генеративних структур пшениці, жита та їх гібридів

Поліморфізм цитохімічних ознак клітин генеративних структур пшениці та жита. Залежність експресії цитохімічних ознак і кореляційних зв’язків між ними від статевої належності клітин. Значення "генотипу" в експресії цитологічних ознак у цих рослин.

Подобные документы

 • Закони спадкоємства нащадками ознак батьків. Вивчення хромосомних наборів здорових і хворих людей. Вплив алкоголізму на спадковість. Дослідження основних ознак алкоголізму. Розвиток зародка з пошкодженої алкоголем неповноцінної чоловічої статевої клітки.

  реферат, добавлен 12.01.2014

 • Рак - захворювання і результат порушення контролю росту і проліферації клітин. Характеристика ракових клітин з вродженими властивостями. Причини появи ракових клітин. Перетворення протоонкогенів в онкогени. Перебудови хромосом. Каріотип пухлинної клітини.

  презентация, добавлен 28.12.2013

 • Особливості морфометрічних ознак вегетативних та генеративних органів в умовах інтродукції. Особливості сезонного розвитку видів і сортів у культурі, терміни і тривалість основних фенологічних фаз. Питання насіннєвого та вегетативного розмноження.

  автореферат, добавлен 30.07.2014

 • Дослідження топографії і розподілу HPА+-інтердигітуючих клітин які за морфологією мають зірчасту форму і утворюють ланцюжок клітин вздовж паракортикальної зони медіастинального лімфатичного вузла. Активація морфофункціонального стану введенням антигенів.

  статья, добавлен 30.10.2016

 • Стовбурові клітини. Життєвий цикл всіх клітин крові. Утворення клітин крові. Типи кров’яних клітин і їх найближчі попередники у кістковому мозку. Ростові фактори та механізм їх дії. Стимулятори гранулоцитопоеза. Стимулювання виходу зрілих гранулоцитів.

  доклад, добавлен 10.04.2012

 • Визначення генетичних параметрів і характеру успадкування кількісних ознак. Вивчення генотипового варіювання і коефіцієнтів кореляції кількісних ознак у колекції озимого тритикале. Встановлення внеску у зернову продуктивність рослини окремих її елементів.

  автореферат, добавлен 12.07.2014

 • Дослідження та головні фактори, що впливають на зріст культури клітин ендотеліосаркоми при інкубації з еритропоетином у різних концентраціях. Вплив даної речовини на швидкість і характер адаптації клітин до нового середовища та стимулювання їх поділу.

  статья, добавлен 14.05.2018

 • Об’єми клітин, їх ядер та ядерець, величина ядерно-ядерцевого і ядерно-цитоплазматичного співвідношення. Характер змін морфометричних параметрів, ступінь накопичення нуклеїнових кислот і білка й особливості структурного стану хроматину в ядрах цих клітин.

  автореферат, добавлен 30.07.2014

 • Дослідження основних методів вивчення спадкових ознак людини: цитогенетичного, біохімічного, генеалогічного, близнюкового, популяційно-статистичного. Сутність та завдання генетики соматичних клітин. Класифікація ВООЗ спадкових дефектів обміну речовин.

  реферат, добавлен 11.04.2011

 • Особливості будови С4 рослин. Аналіз протеомів пластид клітин обкладки та мезофілу. Білкові комплекси тилакоїдних мембран. Трансляційний апарат хлоропласту. Поняття шаперонів, ізомеразів, протеазів, імпорту білків. Мембранні специфічні транспортери.

  реферат, добавлен 22.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.