Щедрівка у контексті календарно-обрядової пісенності: на матеріалі фольклору Волині

Характеристика кількісного фонду щедрівок Волині. Специфіка обряду щедрування, його ґенеза, динаміка трансформацій у процесі побутування. Жанрові характеристики щедрівок, їх художня специфіка. Дослідження жанру щедрівки в загальноукраїнському контексті.

Подобные документы

 • Проблема генезису пісень-хронік. Аналіз колективного та індивідуального чинників, що зумовили виникнення та побутування зазначеного ліро-епічного пласту. Роль окремої особистості у фольклоротворенні та авторстві у контексті народнопісенної традиції.

  статья, добавлен 14.08.2016

 • Аналіз функціонування поняття "пограниччя" в українській та польській науковій літературі. Використання в етнологічній науці суміжних термінів "кордон", "прикордонна смуга", "прикордонна зона" в контексті дослідження пограниччя як суспільного явища.

  статья, добавлен 30.01.2016

 • Розвиток основних типів персонажної системи та сюжетних ліній апокрифічної легенди в контексті національної оповідальної традиції. Видозміни сюжетів, мотивів, образів, їх асиміляція під впливом культурних та історичних перетворень сучасного суспільства.

  автореферат, добавлен 29.09.2013

 • Дослідження функціональної еволюції фольклорного матеріалу, записаного П. Гнідичем, простеження зміни у його поетиці та семантиці. Аналіз українських народних пісень і прози, специфіка регіональних жанрів і етнічних груп народної пісенної творчості.

  автореферат, добавлен 15.07.2014

 • Основні усталені риси й характеристики українського характеру та ладу людського мислення. Історико-філософський зріз проблеми національного менталітету. Його вплив на процес державного будівництва в країні. Специфіка світогляду народу в сучасних умовах.

  реферат, добавлен 16.10.2014

 • Усна народна творчість - неписана словесність народу. Належність уснопоетичного художнього слова до предметної сфери етнографії. Ознаки фольклору, його структура та жанровий склад. Обрядові, русальні та купальські пісні, архаїчні веснянки і гаївки.

  контрольная работа, добавлен 27.10.2009

 • Вивчення відмінностей одягу козацького XVI від строю XIX ст. Розгляд вбрання етнографічних груп українців які мешкають на Волині. Характеристика жіночого строю Поділля. Аналіз народного вбрання буковинських гуцулів. Розгляд життя закарпатських русинів.

  реферат, добавлен 11.12.2013

 • Уявлення про обрядові реалії кін. ХІХ – поч. ХХ ст. та динаміка історичного розвитку компонентів поховально-поминальної обрядовості. Регіональна та локальна специфіка слобідсько-української похоронно-поминальної звичаєвості, сучасний стан традицій.

  автореферат, добавлен 31.07.2011

 • Вивчення барвінкового обряду на Гуцульщині як невід'ємного компоненту сімейної обрядовості і яскравого показника національної ідентичності. Значення та символіка барвінкового обряду. Відтворення Барвінкового обряду в селі Микуличин як регіону Гуцульщини.

  статья, добавлен 25.08.2018

 • Багатоетнічність та зв'язок вельбарської культури зі східногерманськими племенами готів. Археологічні докази Б.В. Магомедова щодо гепідської належності вельбарської культури Волині, характеристика її пам’яток, визначальні риси посуду, могильників.

  статья, добавлен 15.08.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.