Заходняя Беларусь пад уладай Польшчы

Сацыяльна-эканамічнае становішча заходнебеларускіх зямель. Роля і значэнне дзейнасці палітычных партый і арганізацый камуністычнага і нацыянальна-дэмакратычнага напрамку. Праблема адзінага рабочага і антыфашысцкага народнага фронту ў Заходняй Беларусі.

Подобные документы

 • Сацыяльна-эканамічнае становішча Беларусі ў пачатку ХХ ст. Новая стадыя развіцця расійскага капіталізму. Сутнасць сталыпінскай аграрнай рэформы і яе вынікі на Беларусі. Земская рэформа ў Віленскай, Мінскай і Магілёўскай губернях, яе значэнне і вынікі.

  контрольная работа, добавлен 23.09.2012

 • Перыяд манархіі у Беларусі. Сацыяльна-эканамічнае развіццё у пачатку XX ст. Першая сусветная вайна. Становішча на усходняй прыфрантавой і заходняй акупаванай тэрыторыі. Разгляд паняццяу: адруб, земства , таццянінскі камітэт, анэксіі, кантрыбуцыі.

  контрольная работа, добавлен 28.12.2013

 • Раскрыццё сутнасці, характару, тэндэнцый нацыянальна-культурнай палітыкі польскіх улад. Вызначэнне рэальнага становішча і перспектыў захавання культуры беларусаў і іншых нацыянальных супольнасцей, выяўленне адметнасцей іх грамадска-культурнай дзейнасці.

  автореферат, добавлен 19.08.2018

 • Роля гарадскіх антыфашысцкіх падпольных арганізацый у стварэнні партызанскіх атрадаў i брыгад. Знішчэнне партызанамі i падпольшчыкамі Мінска намесніка Гітлера ў Беларусі Вільгельма Кубэ. Партызанская барацьба партыйна-камсамольскага падполля Беларусі.

  лекция, добавлен 08.10.2012

 • Асаблівасці развіцця дваранскай зямельнай уласнасці і сялянскай гаспадаркі ў Беларусі з канца ХVIII ст. і да сярэдзіны XIX ст. Спробы рэфармавання сельскай гаспадаркі Беларусі. Эканамічнае і сацыяльнае становішча гарадоў Беларусі ў першай палове XIX ст.

  контрольная работа, добавлен 26.09.2012

 • Дэмакратызацыя грамадска-палітычнага жыцця Беларусі, развал СССР і палітыка перабудовы, абвяшчэнне суверэннай Рэспублікі Беларусь. Утварэнне і дзейнасць палітычных партый, грамадскіх арганізацый, аб’яднанняў і рухаў, фарміраванне шматпартыйнай сістэмы.

  реферат, добавлен 09.01.2011

 • Асноўныя тэндэнцыі развіцця беларускага этнасу. Аб'ектыўныя ўмовы і фактары, якія паскорылі ўзнікненне і развіццё беларускага вызваленчага руху. Роля і месца буржуазіі і пралетарыята ў нацыянальным руху, утварэнне палітычных партый і арганізацый.

  контрольная работа, добавлен 16.03.2010

 • Характарыстыка стаўлення насельніцтва беларускіх губерняў да вайны. Аналіз становішча гарадскога насельніцтва неакупіраванай тэрыторыі Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны. Уплыў мабілізацыі на сацыяльна-эканамічнае становішча беларускіх губерняў.

  автореферат, добавлен 19.08.2018

 • Рост попыту на сельскагаспадарчую прадукцыю ў Заходняй Еўропе і ў гарадах Расіі. Землеўладанне і гаспадарка памешчыкаў. Становішча прыгонных сялян. Развіццё прамысловасці ў Беларусі. Заняпад дзяржаўных маёнткаў. Няўдача рэформы ў памешчыцкай вёсцы.

  лекция, добавлен 30.07.2013

 • Змены ў сацыяльна-палітычным становішчы насельніцтва беларукіх зямель. Расійская сістэма падаткаў і павіннасцей. Лёс Беларусі ў вайне 1812 г. Вызваленчы рух, змены ў палітыцы царызму. Літаратура, жывапіс, тэатр і музыка, архітэктура эпохі Асветніцтва.

  лекция, добавлен 30.07.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.