Эвалюцыйныя і рэвалюцыйныя змены у форме дзяржавы

Эвалюцыя ўсяго спектру палітычных рэжымаў са старажытнасці да нашых дзён, заканамернасці пераходу посттаталітарнага грамадства да дэмакратычнага праз перыяд аўтарытарных трансфармацый. Суадносіны палітычных рэжымаў і формаў праўлення сусветных дзяржаў.

Подобные документы

 • Сутнасць, вызначэнне, структура і прынцыпы дзейнасці апарата беларускай дзяржавы. Паняцце бюракратыі і яе ўзаемадзеянне з апаратам дзяржавы. Прыкметы органаў дзяржавы, іх класіфікацыя. Прынцып падзелу ўладаў як прынцыпу дзейнасці апарата дзяржавы.

  контрольная работа, добавлен 13.12.2012

 • Разгляд праблем прававой дзяржавы. Аналіз прыкмет прававой дзяржавы. Асаблівасці дзяржаўна-прававых поглядаў Мантэск'ё. Прыкметы прававой дзяржавы: ўзаемная адказнасць асобы і дзяржавы, стабільнасць законнасці. Сутнасць паняцця палітычны плюралізм.

  курсовая работа, добавлен 18.09.2012

 • Грамадзянская супольнасць - сфера самадзейнасці свабодных індывідаў, арганізацый і асацыяцый грамадзян, якія не залежаць у сваёй дзейнасці ад органаў і ўстаноў дзяржавы; неабходная умова для забеспячэння павагі ўсіх правоў чалавека і асноўных свабодаў.

  курсовая работа, добавлен 12.06.2012

 • Грамадскі лад усходнеславянскіх княстваў у IX – першай палове ХIII ст. Палітычны лад дзяржаў-княстваў. Станаўленне права старажытнай Беларусі і яго характарыстыка. Крынцы права Беларуси першай паловы ХIII ст. Грамадскі лад Вялікага Княства Літоўскага.

  шпаргалка, добавлен 08.04.2012

 • Требования к процедуре предоставления кредита и к форме кредитного договора в российском законодательстве. Применение норм о форме договора займа (ст. 808 ГК РФ), допускающих заключение договора в устной форме. Правовая позиция надзорного органа.

  статья, добавлен 24.12.2018

 • Основные этапы процедуры реорганизации в форме слияния обществ. Определение порядка и условия присоединения обществ. Пути размещения ценных бумаг при реорганизации в форме разделения. Этапы реорганизации в форме выделения. Этапы процедуры преобразования.

  реферат, добавлен 22.03.2010

 • Понятие, сущность и структура Конституции РК. Ее основные принципы и юридические свойства. Классификация Конституций: по форме и способу принятия, типу социально-экономической формации, времени действия, форме правления и государственного устройства.

  презентация, добавлен 20.02.2014

 • Канстытуцыі Беларускай ССР 1927 і 1937 гг. Сістэма судовых органаў Беларусі ў 1920-я – 1930-я гг. Развіццё права Беларускай ССР, асаблівасці і напрамкі дадзенага працэсу, яго нарматыўна-прававое рэгуляванне. Сучасны стан права ў краіне і перспектывы.

  контрольная работа, добавлен 20.05.2013

 • Асноўныя прычыны і перадумовы адмены прыгоннага права. Прававое становішча сялян і халопаў; прымацаванне сялян і вышук збеглых халопаў на ўскраінах дзяржавы. Заход эпохі прыгоннага права, яго неабходнасць і значнасць; падрыхтоўка сялянскай рэформы.

  дипломная работа, добавлен 14.06.2012

 • Асноўныя і дапаможныя крыніцы вайсковага заканадаўства вялікага княства літоўскага XVI ст., выяўлення галоўных сфераў прававога рэгулявання, спецыфікі і асаблівасцяў яго развіцця. Дасягненні ў сферы функцыі абароны дзяржавы ў кантэксце прававой навукі.

  автореферат, добавлен 19.08.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.