Символіка художніх образів у поетичному контексті ранньої лірики Івана Андрусяка

Характеристика особливостей основних образів ранньої лірики І. Андрусяка. Аналіз багатоплановості семантики образів, яка дає змогу повніше відтворити навколишній світ і внутрішній стан ліричного героя. Дослідження філософської лірики І. Андрусяка.

Подобные документы

 • На прикладі трансформації Максимом Рильським у своїй любовній поезії творів Сапфо і Анакреонта, тематичної тріади Алкея "вино – природа – кохання" та інших мотивів давньогрецької і римської лірики рецепція античних образів, мотивів і жанрових форм.

  статья, добавлен 06.02.2020

 • Вивчення основних строфічних форм української лірики 1990-2010-х років на матеріалі поетичних творів І. Андрусяка, О. Ірванця, Ю. Позаяка та І. Римарука. Віршознавчий аналіз ліричних поетичних творів сучасних українських авторів в аспекті строфіки.

  статья, добавлен 05.11.2018

 • Кохання - одна з вічних тем світової літератури. Характеристика специфічних особливостей співвідношення духовного та тілесного в любовній поезії Костя Шишка. Аналіз природи еротичного мотиву та основних засобів творення образів інтимної лірики митця.

  статья, добавлен 06.02.2020

 • Ознаки філософської лірики: поєднання ясності й підспудної складності, думки і почуттів. Основні принципи теоретичного розгляду філософської лірики в українському літературознавстві у працях письменників. Визначення особливого статусу поетичної творчості.

  статья, добавлен 30.05.2018

 • Жанрова природа роману-новели "Вургун" Івана Андрусяка. Аналіз сецесійних проблем жанру, образної системи та особливостей побудови роману. Характерні ознаки постмодерністської літератури, які знайшли втілення у творі, та зазнали певних трансформацій.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Аналіз лірики Івана Франка крізь призму художньо-філософської проблематики людини і природи в руслі світової та слов'янської міфології. Функціональна роль природних образів (явищ, картин) у поетичному тексті. Натурфілософські мотиви у творчості поета.

  автореферат, добавлен 13.08.2015

 • З’ясування стильової своєрідності лірики М. Вінграновського на всіх етапах творчого шляху з метою визначення трансформації ключових образів, переконань та художніх орієнтирів відповідно до актуальної для конкретного періоду життя аксіологічної системи.

  статья, добавлен 21.10.2010

 • Дослідження любовної лірики Богдана Лепкого на матеріалі циклу поезій "Весною". Система образів та символів поезій про кохання. Поетико-стильові домінанти любовної лірики. Фольклорні традиції зображення туги Богданом Лепким. Фольклорні образи поета.

  статья, добавлен 20.07.2018

 • Виникнення лірики як літературного жанру. Поети Давньої Греції та Сходу. Термін "ліричний герой", який ввів літературознавець Ю. Тинянов. Думки і переживання ліричного героя, що лежать в основі лірики та її головні особливості. Специфіка ліричної поезії.

  презентация, добавлен 13.07.2016

 • Аналіз епікурейських мотивів європейської лірики. Поширення анакреонтичної образності у творах сучасних поетів. Уславлення радості буття, зображення кулінарних образів в українській поезії. Смакові деталі у книзі Ю. Покальчука "Таємниці львівської кави".

  статья, добавлен 03.03.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.