"Філософія абсурду" і театральна естетика ХХ століття

Витоки та еволюція "філософії абсурду", її концептуальні засади та специфіка впливу на сучасну культуру, вплив на театральну естетику ХХ ст. Втілення основних філософем абсурду в мистецтві. Художнє осмислення "філософії абсурду" в драматургії С. Беккета.

Подобные документы

 • Характеристика праці німецького філософа К. Розенкранца "Естетика потворного" (1853) – багатоаспектного теоретичного дослідження, концептуальне наповнення якого виявило різні аспекти цього складного феномена. Аналіз контексту суміжних теоретичних проблем.

  статья, добавлен 25.08.2018

 • Естетика – наука про споглядальне або творче відношення людини до дійсності. Способи історичного буття естетики: експліцитний й імпліцитний. Наукові відкриття Аристотеля. Естетична свідомість Київської Русі. Багатогранна художня діяльність Русі.

  реферат, добавлен 07.10.2010

 • Застосування алгоритмічного підходу до аналізу естетичних систем в прикладних політичних дослідженнях, певні ціннісні обмеження його використання. Естетика як інструмент досягнення певних цілей театралізації політики, характерної для постмодерну.

  статья, добавлен 27.09.2013

 • Аналіз особливостей протестантської трудової етики і моральності в сучасну епоху. Характеристика протестантської етики праці, яка розглядається з чотирьох точок зору, а саме: консеквенціальної етики, етики принципу, етики особистості та етики цінностей.

  статья, добавлен 04.11.2018

 • Теоретичні апеляції до візантійської іконографічної традиції художників ХХ століття у маніфестах, трактатах чи висловлюваннях. Концепти "ідеї" та "символу" як головні об’єкти зображення середньовічної ікони. Напрямки українського і російського аванґарду.

  автореферат, добавлен 29.10.2013

 • Моральні засади суспільства в контексті цивільного права. аналіз дотримання принципу моральності в рекламі, проблем сприйняття реклами споживачами та дотримання при цьому особистих немайнових прав споживачів і не порушення етичних норм суспільства.

  статья, добавлен 01.02.2018

 • Розглядання естетичних проблем іконопису в українській полемічній словесності XVI-XVIII століття. З’ясування символічної суті літургії як сакрально-естетичного феномена та естетичних аспектів взаємодії слова й образу в системі літургійного дійства.

  автореферат, добавлен 12.02.2014

 • Естетичні категорії середньовічної культури, її зміст та спосіб вияву через вербальні та візуальні тексти. Візантійський та південнослов’янський вплив на формування естетичних поглядів в Україні. Стилістика українського іконопису палеологівської доби.

  автореферат, добавлен 02.08.2014

 • Мистецтво художнього неоавангарда. Антиесенціалізм як один з головних напрямів в американській естетиці п’ятдесятих, шістдесятих років ХХ століття. Досягнення загальної антиесенціадістичної теорії мистецтва М. Вейца. Здійснення нових способів дефінування.

  статья, добавлен 10.09.2013

 • Поняття "калокагатія" як одного з основних понять античної естетики. Особливості практичного розуміння краси з точки зору Сократа. Роль іронії як засобу осягнути істину. Вчення про гармонію та поняття прекрасного. Трактування категорії "гармонія".

  реферат, добавлен 07.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.