Походження, суть та функції грошей

Види грошей. Грошові агрегати. Еволюція грошей у xx столітті. Значення вивчення грошей для розуміння функціонування ринкової системи економіки. Необхідність грошей для функціонування економіки. Вплив їх на ринок товарів і послуг.

Подобные документы

 • Теоретичні основи аналізу фінансового ринку. Сутність і значення фінансового ринку. Структура фінансового ринку, його види та класифікація. Практика функціонування фондових ринків розвинутих країн. Передумови становлення та сучасний стан фондового ринку.

  дипломная работа, добавлен 11.04.2004

 • Теоретичні аспекти функціонування бюджетної системи. Нормативно-правове регулювання бюджетних відносин в Україні. Особливості бюджетної системи України. Перспективи розвитку бюджетної системи України. Проблеми функціонування бюджетної системи.

  курсовая работа, добавлен 10.09.2007

 • Поняття та економічний зміст валюти, закономірності функціонування валютного ринку. Сутність, функції та чинники валютного курсу. Види валютних курсів, особливості та умови їх застосування. Трохи про грошову одиницю України. Режими валютних курсів.

  контрольная работа, добавлен 10.12.2010

 • Основні елементи грошової системи Хорватії та Словенії: хорватська хуна, динар, толар та гіперінфляційні зміни курсу. Динарний простір країн колишньої Югославії та його порушення квазідинарними емісіями, криза економіки та формування центральних банків.

  контрольная работа, добавлен 11.07.2010

 • Поняття, статус і функції підприємства з іноземними інвестиціями. Формування, розподіл і використання ресурсів підприємств з іноземними інвестиціями, що працюють на ринку меблевої промисловості України, їх вплив на діяльність ТОВ "МОС Інтернешнл".

  дипломная работа, добавлен 11.10.2011

 • Характеристика ринку фінансових послуг, на якому відбувається обмін фінансовими ресурсами, надання кредиту та мобілізація капіталу. Дослідження і розгляд ефективності та координації діяльності державного регулювання та нагляду за ринком фінансових послуг.

  презентация, добавлен 18.12.2011

 • Функції грошової системи країни. Безперервний рух товарів і послуг. Національно-державна обумовленість та призначення грошової системи. Національний та комерційні банки, їх роль у виконанні функцій грошової системи. Національна валютна система.

  курсовая работа, добавлен 02.12.2010

 • Фінанси як економічна категорія, їх поняття, суть та функції. Характеристика та аналіз фінансової системи України, її структура і роль у господарській структурі країни та підприємництві. Вплив державної фінансової політики на соціально-економічні процеси.

  контрольная работа, добавлен 11.05.2014

 • Сутність та характерні ознаки податків і зборів. Функції, види податків і зборів та їх характеристика. Проблеми, перспективи реформування, необхідність проведення податкової системи України. Засади та шляхи реформування системи оподаткування в Україні.

  курсовая работа, добавлен 15.02.2010

 • Історичні аспекти розвитку податкової системи. Податкова система як основа економічної системи. Актуальні проблеми співвідношення прямих і непрямих податків. Аналіз стану й напрямки розвитку податкової системи України та її вплив на зростання економіки.

  курсовая работа, добавлен 16.05.2010

 • Аналіз механізму функціонування фінансової системи України. Роль та місце фінансів у господарській структурі держави. Особливості процесу фінансової глобалізації та необхідність реорганізації фінансової системи України на сучасному етапі її розвитку.

  курсовая работа, добавлен 16.11.2013

 • Поняття бюджетного устрою. Основні принципи побудови бюджетної системи України. Взаємозв'язок між окремими ланками в бюджетній системі унітарних країн. Складові бюджетної системи та інші частини економічної системи, що мають вплив на її функціонування.

  презентация, добавлен 10.02.2014

 • Місце, роль небанківських фінансових інститутів на міжнародному ринку. Перспективи розвитку парабанківської системи, ринку послуг ломбардів в Україні. Шляхи вдосконалення системи недержавного пенсійного забезпечення в країні та напрями його розвитку.

  курсовая работа, добавлен 17.12.2015

 • Сутність та еволюція становлення грошового ринку. Загальна характеристика структури грошового ринку та специфіка функціонування окремих його елементів. Специфічні особливості регулювання грошового ринку. Перспективи розвитку грошового ринку України.

  курсовая работа, добавлен 19.02.2015

 • Аналіз поняття валютного курсу і його впливу на економіку і конкурентоспроможність товарів на міжнародному ринку. Вплив короткострокових та довгострокових факторів на динаміку обмінного курсу, деформуючий вплив на розподіл економічних ресурсів в країні.

  статья, добавлен 06.09.2017

 • Становлення, структура та принципи бюджетної системи України. Бюджетна класифікація. Бюджетне регулювання. Сучасні проблеми бюджетного процесу. Шляхи стабілізації бюджетної системи України. Структура державного бюджету в країнах ринкової економіки.

  реферат, добавлен 07.07.2008

 • Аналіз діючої системи місцевого оподаткування в Україні, визначення основних її недоліків та можливих напрямів удосконалення в умовах становлення та розвитку ринкової економіки. Виникнення та розвиток місцевої системи оподаткування, принципи формування.

  курсовая работа, добавлен 21.03.2014

 • Сутність та значення управління фінансами на підприємстві в умовах ринкової економіки. Аналіз структури капіталу організації. Оцінка платоспроможності, ліквідності та ділової активності компанії. Структура оборотних активів будівельного комбінату.

  курсовая работа, добавлен 29.03.2015

 • Історія становлення фондового ринку Казахстану. Функціонування фондової біржі "КАSЕ" як основи фондового ринку. Цінні папери, допущені до торгів. Адаптація торгової системи відповідно до специфіки діяльності регіонального фінансового центру міста Алмати.

  реферат, добавлен 17.09.2013

 • Поняття фіскальної політики як системи державного регулювання економіки, її види і значення. Дискреційна і автоматична фіскальна політика. Принципи і механізми впливу фіскальної політики на економіку. Методи збалансування державного бюджету України.

  курсовая работа, добавлен 11.11.2014

 • Роль та сутність кредиту в умовах ринкової економіки. Аналіз пропозиції та попиту на кредитному ринку України, його структура та взаємозв’язок окремих елементів. Основні засади формування кредитної політики на 2013 рік, шляхи вдосконалення і перспективи.

  курсовая работа, добавлен 23.06.2013

 • Система оподаткування суб’єктів малого бізнесу. Використання спрощеної системи на сучасному етапі розвитку ринкової економіки. Особливості бухгалтерського обліку за умов застосування спрощеної системи оподаткування та пропозиції щодо її вдосконалення.

  курсовая работа, добавлен 14.05.2009

 • Поняття та структура валютного ринку, методи валютного регулювання. Аналіз функціонування валютного ринку в Україні: оцінка попиту і пропозиції; динаміка валютного курсу. Вдосконалення валютного законодавства, його вплив на розвиток фінансового ринку.

  курсовая работа, добавлен 19.04.2014

 • Сутність, функції та роль фінансів, структура фінансової системи. Державні фінанси як інструмент регулювання економіки. Функції податків та методи їх встановлення. Бюджетний устрій і бюджетна система України. Сутність і призначення страхового ринку.

  учебное пособие, добавлен 30.10.2012

 • Заохочення банків з іноземним капіталом шляхом лібералізації умов бізнесу в Україні. Порівняння економічних показників України з іншими країнами. Лібералізація експортно-імпортних операцій. Розвиток фінансової системи. Кредитування економіки держави.

  статья, добавлен 13.11.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.