Мислителі різних епох

Представники філософії: Платон, Арістотель, Конфуцій, Кан Йоу Вей, Томас Мор, Еспінас, Томас Гоббс, Жан Жак Руссо, Г.Гегель, М. Лютер, Т. Мальтус та інші. Виклад основних ідей мислителів, праці, які вони написали, актуальість їх ідей в сучасному часі.

Подобные документы

 • Класичні філософські першоджерела, філософські погляди мислителів різних історичних епох, країн і народів. Виклад текстів-фрагментів супроводжується короткими вступами, що вміщують біографічні і творчі дані авторів праць, та питаннями для самоконтролю.

  учебное пособие, добавлен 25.02.2010

 • Особенности философии Нового времени, ее направления и представители. Т. Гоббс глазами исследователей его социологического наследия. Характеристика взглядов Ж.-Ж. Руссо. Идея общего блага в социальной философской традиции эпохи Гоббса и Ж.-Ж. Руссо.

  реферат, добавлен 10.02.2013

 • Основные факты биографии философа Томаса Гоббса. Обоснование тезиса о чувстве как начальной стадии познания в работе "О теле". Создание первой законченной системы механистического материализма, соответствовавшего характеру и требованиям естествознания.

  презентация, добавлен 26.09.2013

 • Биография, творчество до "Левиафана". Основные положения "Левиафана". О человеке. О государстве. О церкви. Анализ "Левиафана" Б. Рассела. Основные интересы всех граждан одинаковы. Отношение между различными государствами.

  реферат, добавлен 18.02.2003

 • Англійський філософ-матеріаліст Томас Гоббс, його погляди на державу, захист теорії суспільного договору. Погляди Т. Гоббса на право та законодавство, тенденція до раціоналізації державного механізму, політичної влади. Уявлення Гоббса про природу людини.

  реферат, добавлен 28.10.2010

 • Изучение европейской философии XVII века, условно называемой "философией Нового времени",ее основные идейные факторы. Характеристика наиболее выдающих представителей философии данного периода: Томас Гоббс, Рене Декарт, Бенедикт Спиноза, Джон Локк и пр.

  реферат, добавлен 25.12.2010

 • Томас Пейн як видатний діяч американської історії, який боровся за незалежність колоній в Північній Америці. Основні положення його вчення про суспільство і державу. Огляд поглядів Пейна на форми правління і обґрунтування засобів боротьби за незалежність.

  реферат, добавлен 09.12.2013

 • Передумови виникнення філософських ідей Нового часу. Філософський емпіризм XVII-XVIII ст. Філософські погляди Ф. Бекона. Розвиток емпіричного підходу в ідеях Т. Гоббса. Сенсуалізм і лібералізм Дж. Локка. Концепція раціоналізму в філософії Нового часу.

  реферат, добавлен 04.06.2016

 • Періодизація розвитку античної філософії. Представники мілетської філософії, принципи Анаксимандра. Уявлення про походження життя та природу. Атомістичне вчення Левкіппа та Демокріта. Наукові ідеї Епікура та Платона, метафізика Арістотеля та софісти.

  реферат, добавлен 06.03.2011

 • Особливості становлення концепції любові у Платона. Тематика поту стороннього спасіння душі в контексті ідей орфічних релігійних містерій. Підстави аскези Сократа згідно Платона. Діалог Платона "Федр". Синтетичне розуміння любові як з'єднуючої сили.

  курсовая работа, добавлен 02.01.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.