Розрахунок ефективності інвестиційного проекту

Визначення доцільності витрат на придбання нової машини на основі показників поточної вартості грошового потоку і середньозваженої вартості капіталу; термін окупності проекту. Обґрунтування ефективності інвестицій на основі внутрішньої ставки доходу.

Подобные документы

 • Оцінка ефективності використання власного і позиченого капіталу, особливості показників доходності. Організація і методика аналізу інвестиційної діяльності підприємства. Метод визначення чистої теперішньої вартості. Аналіз рентабельності проекту.

  контрольная работа, добавлен 05.03.2011

 • Обґрунтування доцільності реалізації інвестиційного проекту реконструкції пічної дільниці ЦВФ ВАТ "НЗФ". Розрахунок і оцінка техніко-економічних показників впровадження; Ефективність проектних рішень; визначення терміну окупності капіталовкладень.

  курсовая работа, добавлен 21.02.2011

 • З’ясування сутності фінансових ресурсів підприємств, методів і джерел їх формування. Здійснення розрахунків грошових надходжень інвестиційного проекту. Оволодіння методами оцінки економічної ефективності проекту. Прийняття рішень в умовах ризику.

  курсовая работа, добавлен 22.11.2015

 • Концепція і алгоритм створення проекту в проектному аналізі. Визначення середнього очікуваного значення доходу, відхилення від нього та коефіцієнту варіації. Визначення інвестиційних можливостей підприємства. Оцінка показників ефективності проекту.

  контрольная работа, добавлен 04.08.2010

 • Календарний план робіт проекту: доінвестиційна, інвестиційна та експлуатаційна фази життєвого циклу. Сітьовий графік передування та діаграма Ганта. Розрахунок показників економічної ефективності на основі даних про капітальні витрати та грошові потоки.

  курсовая работа, добавлен 31.12.2013

 • Інвестиційний проект як документований план інвестування. Склад, види, форма та зміст інвестиційних проектів. Основні схеми розрахунку ставки дисконтування. Важливість правильного вибору ставки дисконтування. Оцінка економічної ефективності проекту.

  реферат, добавлен 14.04.2011

 • Аналіз вигід і витрат проходить через всі аспекти, за якими проводиться оцінка інвестиційного проекту, знаходить вираження в фінансовому та економічному аналізі, передбачається співставлення вигід і витрат за системою показників, критеріїв ефективності.

  реферат, добавлен 22.12.2008

 • Діагностика ефективності господарської діяльності підприємства, що вивчається, аналіз результативності. Розробка основних параметрів проекту та ресурсного забезпечення. Обґрунтування економічної доцільності та передумов реалізації розробленого проекту.

  дипломная работа, добавлен 08.07.2016

 • Техніко-економічне обґрунтування діяльності підприємства в ринкових умовах. Програма реалізації продукції та прийнята технологія виробництва. Вимоги до організації виробництва. Визначення умов фінансування. Оцінка ефективності інвестиційного проекту.

  курсовая работа, добавлен 03.12.2013

 • Розрахунок собівартості і ціни виробу, витрат на основні матеріали і напівфабрикати власного виробництва. Визначення вартості виробничих фондів і розрахунок амортизаційних відрахувань. Оцінка стратегії фінансування і економічної ефективності інвестицій.

  курсовая работа, добавлен 14.06.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.