Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

Теоретичні основи стратегічного управління грошовими потоками, поняття грошей та грошового потоку в контексті стратегічного аналізу. Роль та завдання аналізу в управлінні грошовими потоками та методологічний інструментарій оцінювання вартості грошей.

Подобные документы

 • Розвиток форм товарного обміну та платіжно-розрахункових відносин. Склад та структура грошової маси. Аналіз зміни руху грошей. Швидкість руху грошей в кругообігу вартості суспільного продукту або кругообігу прибутків. Регулювання грошової маси.

  шпаргалка, добавлен 29.11.2010

 • Аналіз прибутку, рентабельності та фінансового стану ДП ПАТ "Київхліб" "Хлібокомбінат №12". Дослідження складу і динаміки власного та позичкового капіталу, оптимізація його структури. Удосконалення методики стратегічного планування на підприємстві.

  магистерская работа, добавлен 30.06.2013

 • Характеристика власних коштів підприємства та методики їх аналізу. Аналіз головних показників формування та оцінка ефективності використання власних коштів підприємства. Напрямки вдосконалення системи аналізу та стратегія управління власними коштами.

  курсовая работа, добавлен 08.07.2014

 • Виникнення та суть товарного виробництва. Просте та розвинене товарне виробництво. Походження грошей. Концепції походження грошей. Розвиток форм грошей. Паперові, електронні гроші. Функції грошей в товарному виробництві. Світові гроші.

  курсовая работа, добавлен 20.12.2003

 • Мета, завдання, зміст експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства. SWOT-аналіз як основний інструмент стратегічного управління, його переваги і недоліки. Оцінка рентабельності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства.

  курсовая работа, добавлен 13.01.2014

 • Оцінка ринкової вартості фінансових інструментів, порівняльний і дохідний підхід. Моделювання ставки дисконтування з урахуванням ризику, метод середньозваженої вартості капіталу (WACC). Оцінка вартості капітальних активів та арбітражне ціноутворення.

  реферат, добавлен 30.06.2009

 • Організація фінансової роботи в адміністрації. Управління грошовими потоками, формування і розподіл прибутку в організації. Видатки бюджету на соціально-культурну сферу. Сплата місцевих податків та зборів. Аспекти роботи відділу культури та туризму РДА.

  отчет по практике, добавлен 08.05.2014

 • Сутність, принципи та основні завдання управління фінансовими результатами підприємства. Методика проведення аналізу основних господарських показників діяльності. Провідні напрями і заходи по підвищенню ефективності його фінансово-економічної діяльності.

  дипломная работа, добавлен 11.07.2014

 • Поняття електронних грошей, їх види, переваги, недоліки. Використання криптографії та проблеми впровадження такого виду розрахунків. Історія розвитку електронних грошей в світі. Правовий статус та перспективи розвитку системи електронних грошей в Росії.

  курсовая работа, добавлен 21.08.2011

 • Поняття та характеристика коштів підприємства, завдання та джерела аналізу їх руху. Особливості та суть прямого та непрямого методів оцінки грошових коштів, вплив об'єктивних і суб'єктивних внутрішніх і зовнішніх факторів на ефективність їх використання.

  курсовая работа, добавлен 14.01.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.