Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства

Становлення й розвиток місцевого самоврядування. Розвиток та формування громадянського суспільства в європейський країнах. Конституційний механізм політичної інституціоналізації суспільства. Взаємний вплив громадянського суспільства й публічної влади.

Подобные документы

 • Поняття та структура механізму держави. Апарат держави як головна складова механізму держави. Поняття та види органів держави, їх класифікації. Характеристика трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої й судової. Проблеми вдосконалення механізму держави.

  курсовая работа, добавлен 01.06.2014

 • Види і особливості місцевих податків і зборів. Проблема нестачі фінансових ресурсів в органах місцевого самоврядування. Роль податків у податковій системі України: їх фіскальна і регулююча роль. Шляхи удосконалення місцевого оподаткування в Україні.

  контрольная работа, добавлен 04.02.2009

 • Правове регулювання інформаційного забезпечення органів виконавчої влади. Загальні засади та порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні аудіовізуальними та друкованими засобами масової інформації.

  курсовая работа, добавлен 15.02.2012

 • Формування місцевого самоврядування як одне із найбільш складних та суперечливих завдань становлення сучасної державності України. Принципи управління ризиками в даній сфері. Основні послуги муніципального менеджменту, напрямки інституційних перетворень.

  контрольная работа, добавлен 06.09.2015

 • Конституційні положення про організацію державної території та державний устрій. Адміністративно-територіальний устрій як складова частина державного. Роль місцевого самоврядування в політичній системі України. Децентралізація влади та самоврядування.

  курсовая работа, добавлен 06.08.2008

 • Поняття адміністративно-територіального устрою України. Аналіз і оцінка устрою. Дії для вирішення проблеми адміністративно-територіального устрою. Диспропорції у розвитку територій. Механізм взаємодії місцевих органів влади, місцевого самоврядування.

  реферат, добавлен 29.05.2014

 • Адвокатура як один з основних правозахисних інститутів громадянського суспільства. Можливість заявити відвід захиснику внаслідок виникнення конфлікту інтересів - важлива гарантія права на кваліфіковану юридичну допомогу в українському законодавстві.

  статья, добавлен 18.08.2017

 • Місце самоврядування в системі держава - суспільство, його поняття, виникнення і еволюція. Роль децентралізації, регіонального й місцевого самоврядування в системі демократичного правління. Досвід децентралізації унітарних держав Франції та Іспанії.

  контрольная работа, добавлен 07.04.2009

 • Законодавча база - регулятор суспільного життя в країні. Дотримання принципу загальної рівності перед законом як одна з основних ознак правової держави. Утримання дитини від вчинення правопорушення - ключове завдання ювенальної юстиції в Україні.

  статья, добавлен 31.08.2017

 • Дослідження адміністративно-правової форми субординаційної взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Подальше виявлення найбільш оптимальної моделі взаємодії цих органів у процесі здійснення управління на місцях.

  статья, добавлен 18.08.2017

 • Недостатнє нормативно-правове забезпечення інформаційної сфери як один з факторів, що значно впливають на розвиток системи електронного урядування в Україні. Офіційні сайти - джерело постійної актуальної інформації про діяльність державної влади.

  статья, добавлен 07.11.2017

 • Дослідження системи та особливостей місцевого самоврядування в Польщі. Визначення обсягу повноважень органів самоврядування республіки. Розробка способів і шляхів використання польського досвіду у реформуванні адміністративної системи в Україні.

  статья, добавлен 17.08.2017

 • Контроль у державному управлінні: з боку органів законодавчої влади, спеціалізованих контролюючих установ, представництва місцевого самоврядування. Судовий, прокурорський та громадський нагляд. Провадження в справах про адміністративні правопорушення.

  контрольная работа, добавлен 13.02.2011

 • Порядок утворення, функції і організація роботи депутатських фракцій (груп) у Верховній Раді України. Характеристика та обґрунтування основних принципів побудови та розвитку української держави. Оцінка законності дій органів місцевого самоврядування.

  контрольная работа, добавлен 15.04.2010

 • Аналіз нормативно-правової регламентації громадського контролю в Україні. Види інститутів громадянського суспільства як основа демократичних перетворень. Форми участі громадськості в державному управлінні: громадські слухання, обговорення, експертиза.

  статья, добавлен 06.09.2017

 • Конституційно-правовий аналіз поняття, сутності та значення форм безпосередньої участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування в Україні. Загальні збори громадян за місцем проживання. Місцевий референдум, вибори, громадські слухання та інші форми.

  курсовая работа, добавлен 23.05.2015

 • Організація політичної влади в суспільстві. Механізм здійснення влади. Поняття та сутність держави в сучасній правовій доктрині. Виникнення держави як реакція на суспільну необхідність. Функції сучасної держави та значення їх реалізації для суспільства.

  курсовая работа, добавлен 16.06.2011

 • Особливості правового механізму як структуроутворюючого елементу адміністративного механізму в системі управління охороною здоров’я. Принципи, форми та процедура взаємодії владних структур і суб’єктів громадянського суспільства в системі охорони здоров’я.

  автореферат, добавлен 20.02.2009

 • Поняття конституційного ладу та його закріплення в Конституції. Державні символи України. Основи національного розвитку та національних відносин. Поняття та ознаки органів державної влади, їх класифікация. Система місцевого самоврядування в Україні.

  контрольная работа, добавлен 30.04.2009

 • Принцип своєчасного і належного документального оформлення проведеної реєстрації. Організація діловодства в системі органів РАГСа. Зміни та виправлення в документах актів громадянського стану.

  контрольная работа, добавлен 14.09.2007

 • Аналіз процесу глобалізації на сучасному етапі загальнопланетарного соціального розвитку. Основні сутнісні аспекти процесу глобалізації з точки зору розвитку сучасного муніципального права. Місце місцевого самоврядування і інститутів локальної демократії.

  статья, добавлен 11.08.2017

 • Проблема нової концепції розвитку держави. Застосування інноваційних технологій управління територіальним розвитком. Участь органів місцевого самоврядування у трансформаційних процесах. Застосування проектного підходу в муніципальному управлінні.

  творческая работа, добавлен 08.04.2013

 • Інформаційний простір, його значення у формуванні громадської думки, вихованні, лояльності чи непідтримки діючого режиму. Інтереси суспільства в інформаційній сфері. Система інформаційних відносин в Україні державного рівня, її прогресивні засади.

  контрольная работа, добавлен 06.09.2016

 • Дослідження особливостей суспільно-політичних буд Гетьманщини. Аналіз системи центральних і місцевих органів влади Гетьманщини. Оцінка міри впливу Московської держави на розвиток українського суспільства і політичного устрою. Система права Гетьманщини.

  курсовая работа, добавлен 23.01.2012

 • Виникнення та розвиток інституту, поняття, основні, загальні та специфічні ознаки судової влади. Форми реалізації, функції, теорія та принцип поділу влади на гілки. Основні положення судоустрою. Підходи до тлумачення поняття "судова влада".

  курсовая работа, добавлен 22.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.