Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства

Становлення й розвиток місцевого самоврядування. Розвиток та формування громадянського суспільства в європейський країнах. Конституційний механізм політичної інституціоналізації суспільства. Взаємний вплив громадянського суспільства й публічної влади.

Подобные документы

 • Адміністративно-правове забезпечення реалізації прав і свобод громадян у їхніх взаємовідносинах з органами виконавчої влади на сучасному етапі розвитку нашого суспільства. Опосередкування функціонування публічної влади у державі адміністративним правом.

  контрольная работа, добавлен 16.05.2019

 • Аналіз об’єктів злочинів проти авторитету органів державної влади, місцевого самоврядування та об'єднань громадян і злочинів у сфері службової діяльності й професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. Підкуп працівника підприємства.

  статья, добавлен 18.08.2017

 • Дослідження особливостей взаємодії органів місцевого самоврядування з правоохоронними органами у сфері протидії рейдерству на основі аналізу чинного законодавства та наукових досліджень. Вироблення ефективних пропозицій щодо протидії рейдерству в Україні.

  статья, добавлен 19.09.2017

 • Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права. Правове регулювання інформаційного забезпечення органів виконавчої влади. Порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні ЗМІ.

  курсовая работа, добавлен 05.01.2007

 • Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Дослідження аспектів ведення соціального діалогу у сфері праці на територіальному рівні та вироблення пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства у цій сфері.

  статья, добавлен 11.09.2017

 • Історичний розвиток інституту банкрутства. Розвиток законодавства про банкрутство в Україні. Учасники провадження у справі. Судові процедури, що застосовуються до боржника. Порядок судового розгляду. Питання правового регулювання інституту банкрутства.

  дипломная работа, добавлен 11.02.2012

 • Сільська рада в сучасній Україні: порядок формування та організація діяльності. Встановлення чисельності працівників органів місцевого самоврядування. Історична довідка на фонд Човновицької сільської Ради: склад депутатів та виконавчого комітету.

  курсовая работа, добавлен 25.02.2013

 • Розвиток цивілізації відбувається через глобальні етапи. Геоекономічна структура сучасного світу. Конфігурація політичних сил в Україні напередодні президентських виборів. Майбутня модернізована європейська держава Україна.

  творческая работа, добавлен 12.04.2007

 • Аналіз місця і функціонального призначення органів місцевого самоврядування та розгляд муніципальних прав і свобод людини в Україні. Розкриття поняття та опис механізмів реалізації муніципальних прав та свобод особистості в залежності від їх класифікації.

  дипломная работа, добавлен 02.10.2011

 • Законність як метод державного управління суспільством. Її вимоги у нормотворчій і правозастосовній діяльності. Правове регулювання і діяльність держави по упорядкуванню суспільних відносин. Принципи контролю за роботою органів місцевого самоврядування.

  курсовая работа, добавлен 04.11.2014

 • Системні ознаки сучасної злочинності українського суспільства. Кількісні характеристики та динаміка криміногенної ситуації в контексті соціально-економічної трансформації суспільства. Пропозиції щодо підвищення ефективності протидії злочинним проявам.

  статья, добавлен 10.12.2010

 • Влада як регулятор суспільних відносин, що випливає з характеру даного суспільства. Роль держави в системі владної регуляції. Політична система за умов трансформації українського суспільства, шляхи забезпечення балансу влад у межах законодавства.

  магистерская работа, добавлен 30.08.2015

 • Поняття, класифікація та сутність системи принципів права. Формальний аспект принципу рівності та його матеріальна складова. Особливості формування виборчих органів державної влади та органів місцевого самоврядування шляхом вільного голосування.

  курсовая работа, добавлен 13.10.2012

 • Державна політика в житловій сфері та забезпечення її виконання. Обов'язки органів місцевого самоврядування стосовно предмета дослідження. Спадкування житла за заповітом та за законом. Зміст права власності на помешкання. Зміни у складі житлового фонду.

  контрольная работа, добавлен 18.07.2011

 • Поняття та структура тeриторiaльної громaди як основи мiсцeвого сaмоврядувaння, її головні функцiї тa зaвдaння, регулювання діяльності на сучасному етапі. Обґрунтувaння прaвової природи тeриторiaльної громaди, хaрaктeристика її стaтусу тa рeєстрaцiя.

  курсовая работа, добавлен 12.06.2019

 • Розгляд питання передання функцій Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру з розпорядження державними землями, землеустрою та функцій контролю органам місцевого самоврядування та Державній інспекції сільського господарства.

  статья, добавлен 24.11.2017

 • Сутність, основні ознаки та функції держави. Основні концепції її походження. Вищі органи сучасної держави. Поділ державної влади у демократичних суспільствах функціонування. Порядок формування парламентів. Форми державного правління та державного устрою.

  реферат, добавлен 31.03.2009

 • Генезис та еволюція уявлень про політичну опозицію у світовій політико-правовій думці. Її призначення i сутність, виникнення та розвиток. Етапи інституціоналізації в зарубіжних країнах. Основні шляхи удосконалення роботи політичної опозиції в Україні.

  дипломная работа, добавлен 05.04.2014

 • Аналіз цивілізаційних аспектів взаємовпливу соціальної держави та інформаційного суспільства. Осмислення європейської тенденції синтезу інноваційних підходів з державними традиціями добробуту. Напрямки розвитку України в умовах теоретичної рефлексії.

  реферат, добавлен 20.09.2010

 • Теоретичні засади конституційно-правового статусу органів судової влади в Україні. Основні принципи правосуддя. Поняття, організаційні форми та завдання суддівського самоврядування. Повноваження та порядок роботи зборів, конференцій та ради суддів.

  курсовая работа, добавлен 20.12.2011

 • Створення професійного штату службовців органів місцевого самоврядування - один з важливих елементів розвитку української державності. Дослідження основних ознак інформаційно-аналітичного забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби України.

  статья, добавлен 11.09.2017

 • Загальне поняття ознак держави. Державна влада, її властивості, методи здійснення та механізми обмеження. Держава як організація політичної влади, апарат влади, політична організація всього суспільства. Державний суверенітет та його основні ознаки.

  курсовая работа, добавлен 03.11.2011

 • Характеристика фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування. Бюджетний устрій України, правове регулювання державних та місцевих доходів. Правові основи банківської діяльності, грошового обігу і розрахунків, валютне регулювання.

  учебное пособие, добавлен 11.12.2010

 • Сутність та еволюція інтелектуальної власності, її місце та роль в економічному й соціальному розвитку суспільства. Охорона майнових прав на об'єкти авторського права в Україні. Визначення напрямків впливу винаходів на економічний розвиток країни.

  реферат, добавлен 20.01.2011

 • Поняття та засади демократії як форми реалізації народовладдя. Її сутнісні характеристики як цінності для суспільства, проблеми становлення в Україні. Соціальна основа державності та влади. Визначення меж допустимого втручання держави у суспільство.

  курсовая работа, добавлен 06.09.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.