"Blended Learning " як система інноваційних принципів та методів в освіті (на прикладі викладання дисципліни "Політології")

Особливості філософії освіти у ХХІ столітті. Характеристика системи інноваційних принципів та методів викладання у вищій школі - "Blended Learning", що забезпечує значно вищу результативність освітнього процесу. Особливості застосування цієї системи.

Подобные документы

 • Образотворче мистецтво як засіб естетичного виховання. Застосування комп'ютерної графіки на уроках образотворчого мистецтва. Петриківський розпис як один із видів діяльності на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі. Прийоми виконання розпису.

  курсовая работа, добавлен 15.06.2014

 • Особистісно-орієнтоване викладання світової літератури, як важливий фактор виховання самостійності учнів, активізації пізнавальної діяльності, формування активної життєвої позиції. Основні труднощі у застосуванні методу на уроках в загальноосвітній школі.

  реферат, добавлен 26.02.2011

 • Вивчення особливостей системи вищої освіти, яка може бути унітарною або бінарною, однорівневою або дворівневою. Вчені ступені у Великобританії та Німеччині. Вимоги вступу до ВНЗ, особливості навчального процесу. Роль Болонського процесу для систем освіти.

  реферат, добавлен 15.12.2012

 • Особливості роботи з термінами на уроках біології, яка підвищує якість освітнього процесу, полегшує підготовку школярів до уроків, збагачує їх словниковий запас, формує в них "почуття мови". Прийоми термінологічної роботи під час викладання ботаніки.

  курсовая работа, добавлен 21.09.2010

 • Основні об'єктивні закономірності навчання. Традиційні та нетрадиційні методи й принципи викладання українського народознавства в школі. Методики навчання, спрямовані на формування особистості. Організація інсценування на уроці та логічне мислення.

  реферат, добавлен 27.01.2009

 • Проблема методів навчання як одна з найважливіших у дидактиці, її сутність і особливості, актуальність на сучасному етапі розвитку. Класифікація активних методів навчання, їх різновиди та характеристика, відмінні риси. Особливості дискусійних методик.

  контрольная работа, добавлен 07.04.2009

 • Дослідження методики викладання головної дисципліни диригентсько-хорового циклу в підготовці хорових диригентів "Хоровий клас". Характеристика загальних вимог до формування репертуару як основи навчання і виховання майбутніх диригентів-хормейстерів.

  статья, добавлен 07.02.2018

 • Запровадження Болонських принципів як важливий крок на шляху до євроінтеграції України та засіб полегшення доступу громадян до якісної освіти. Знайомство з особливостями процесу реформування системи вищої освіти України та Росії у пострадянський період.

  статья, добавлен 11.09.2017

 • Характеристика дисципліни "Основи конструювання обчислювальної техніки", яка пов’язана із розробкою технічного проекту, виробництвом і експлуатацією виробу. Особливості способів подання навчального матеріалу і методики проведення лабораторних робіт.

  дипломная работа, добавлен 31.03.2010

 • Сучасні вимоги до людини та до вчителя, значення освіти, виховання. Особливості розвитку українського суспільства, держави. Сутність, призначення інноваційних змін у середній освіті: перехід до профільної старшої школи, корегування педагогічної культури.

  реферат, добавлен 25.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.