M-звідність з інформаційними обмеженнями

Вивчення пар класів неспадних тотальних одномісних арифметичних функцій. Встановлення критеріїв рефлективності, транзитивності. Вивчення ґрат m-звідностей з інформаційними обмеженнями. Дослідження структури рекурсивно перераховних ступенів нерозв’язності.

Подобные документы

 • Вивчення фундаментального розв'язку задачі Коші. Дослідження диференціальних властивостей, граничної поведінки та одержання оцінок у різних нормах потенціалів. Встановлення коректної розв'язності задачі Коші в широких класах функціональних просторів.

  автореферат, добавлен 10.01.2014

 • Вивчення дисипативної системи розсіяння з пк-просторами станів та їх передавальних функцій. Доведення теореми про належність передавальних функцій систем до класів Шура. Результати застосування до дослідження множини самоспряжених оборотних розв’язків.

  автореферат, добавлен 22.07.2014

 • Аналогічні задачі наближення класів локально інтегрованих функцій, заданих на дійсній осі (і не обов'язково періодичних), за допомогою цілих функцій експоненціального типу. Оцінки швидкості наближення поліномами Бернштейна інтерполяційного типу класів.

  автореферат, добавлен 22.07.2014

 • Порядкові оцінки найкращих M-членних тригонометричних наближень класів періодичних функцій багатьох змінних у просторі Lq. Дослідження колмогоровських, тригонометричних та лінійних поперечників класів періодичних функцій багатьох змінних у просторі Lq.

  автореферат, добавлен 29.08.2015

 • Властивості та будова груп в залежності від обмежень, які накладаються на перетини нормалізаторів. Дослідження властивостей локально скінченних та неперіодичних груп з недедекіндовою нормою нескінченних циклічних та нескінченних абелевих підгруп.

  автореферат, добавлен 24.06.2014

 • Методичні основи вивчення додавання і віднімання чисел. Теоретико-множинний підхід до дій додавання та віднімання. Аксіоматичний підхід до транзитивних дій. Підхід "Натуральне число як міра величини". Вивчення арифметичних дій в початковій школі.

  курсовая работа, добавлен 22.02.2017

 • Вивчення змінних та сталих величин, парності, непарності, періодичності, монотонності функцій. Характеристика зростаючих, складних, спадаючих, обмежених та періодичних функцій. Дослідження алгебраїчних, дробно-раціональних та ірраціональних функцій.

  лекция, добавлен 21.12.2010

 • Вивчення асимптотичних властивостей аналітичних і випадкових аналітичних функцій. Зміст теореми ряду Діріхле. Характеристики процесу зростання цілої функції. Принципи отримання критеріїв повільної зміни центрального індексу в термінах коефіцієнтів.

  автореферат, добавлен 10.09.2014

 • Винайдення кореня рівняння використовуючи правила знаходження невідомих компонентів арифметичних дій. Основні види рівносильних перетворень рівнянь. Характеристика залежностей між компонентами арифметичних дій та властивостей нуля при множенні числа.

  конспект урока, добавлен 25.09.2018

 • Дослідження збіжності методу Нелдера-Міда в контексті безумовної та умовної оптимізації. Особливості роботи данного методу для допустимих областей: опуклої, не випуклої, з лінійними обмеженнями. Вибір птимальної довжини ребра початкового симплексу.

  курсовая работа, добавлен 15.07.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.