M-звідність з інформаційними обмеженнями

Вивчення пар класів неспадних тотальних одномісних арифметичних функцій. Встановлення критеріїв рефлективності, транзитивності. Вивчення ґрат m-звідностей з інформаційними обмеженнями. Дослідження структури рекурсивно перераховних ступенів нерозв’язності.

Подобные документы

 • Застосування методу Рімана-Гільберта при вивченні початкових задач. Дослідження загальної спектральної задачі для сумісних рівнянь пари Лакса. Вивчення властивостей узагальнених матричних функцій. Проведення аналізу аналітичної структури матриць стрибку.

  автореферат, добавлен 20.07.2015

 • Исследование метода доказательства вероятностных неравенств, основанный на использовании рекурсивно определяемых функций. Методика разработки и решения задачи, естественным образом возникающей в связи с вопросом об усилении неравенства Розенталя.

  статья, добавлен 31.05.2013

 • Визначення достатніх алгебраїчних умов керованості для гладких нелінійних систем при невизначеності на многовиді з геометричними обмеженнями на керування, а також для білінійних систем, коли керування і перешкода задовольняють геометричні обмеження.

  автореферат, добавлен 30.07.2014

 • Вирішення задачі математичного програмування з послабленими обмеженнями. Знаходження оптимуму функції цілі, застосування нумерації до дискретної оптимізації. Характеристика методу накладання цілочислової сітки. Формули визначення координат точки.

  статья, добавлен 13.09.2016

 • Керована динамічна система з розподіленими параметрами. Отримання точних оптимальних керувань у формі зворотного зв'язку (синтезу) для задач керування розподіленими системами з обмеженнями на керування та побудова на наближених усереднених керувань.

  автореферат, добавлен 26.07.2014

 • Описання динаміки руху антропоморфних крокуючих систем за допомогою диференціальних рівнянь Лагранжа. Алгоритми розв’язання задач оптимального керування рухом АКС з керуваннями та нестаціонарними дискретно-неперервними обмеженнями на фазові координати.

  автореферат, добавлен 27.08.2014

 • Новий метод доведення, що заснований на порівнянні монотонних функцій із степеневими. Точні межі показників у вкладеннях класів Макенхаупта в класи Геринга й в обернених вкладеннях. Необхідні та достатні умови для монотонної зовнішньої функції.

  автореферат, добавлен 13.07.2014

 • Представлення раціональних чисел ланцюговими дробами. Представлення дійсних ірраціональних чисел правильними нескінченними ланцюговими дробами. Наближення дійсного числа раціональними дробами із заданими обмеженнями на знаменник. Теорема Діріхле.

  курсовая работа, добавлен 03.01.2017

 • Поширення теорії гладкостей Дітзіана-Тотіка на множини комплексної площини з кусково-гладкою межею. Вивчення властивостей аналога DT-модуля гладкості на областях з кутами. Побудова конструктивної характеристики в термінах D-модуля гладкості функції.

  статья, добавлен 30.01.2017

 • Дослідження властивостей монотонних функцій та арифметичних операцій над ними. Загальні відомості про парні і непарні відображення множини. Побудова графіків з використанням програми Advanced Grapher. Основна характеристика Т-періодичної функції.

  творческая работа, добавлен 22.04.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.