Еволюція грошей та їх функції

Металістична, кількісна та номіналістична теорія грошей. Походження та становлення грошей, їх форма та функції. Гроші в Київській Русі, початок карбування власної монети. Гроші в Україні за часів козацтва, визвольних змагань та на сучасному етапі.

Подобные документы

 • Життєвий шлях та праці Ж.Б. Сея. Точки зору вченого на поняття виробництва, корисності, грошей. "Трактат з політичної економії, або Простий виклад способу, яким формуються, розподіляються та споживаються багатства" як один з найвидатніших творів Сея.

  контрольная работа, добавлен 26.03.2011

 • Породження інфляції диспропорціями в різних сферах ринкового господарства країни. Зміни співвідношення темпів зростання пропозиції грошей і темпів їх знецінення в розвитку інфляційного циклу. Причини та вимірювання інфляції. Антиінфляційна політика.

  курсовая работа, добавлен 06.01.2015

 • Проголошення офіційної демонетизації золота як одна з головних передумов формування ринку дорогоцінних металів. Висока внутрішня вартість та компактна форма - ключові причини привабливості сектору торгівлі діамантами для прикриття відмивання грошей.

  статья, добавлен 29.12.2018

 • Попит на гроші у структурі грошового ринку. Вивчання формування попиту на гроші в умовах українського агропродовольчого ринку. Деформуючий вплив на попит інфляційних процесів. Зростання довіри до високоліквідних грошових активів на українському ринку.

  статья, добавлен 29.01.2017

 • Види і типи інфляції, їх сутність та форми прояву. Аналіз внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на неї. Причини інфляційних процесів, їх соціально-економічні наслідки. Грошові реформи та антиінфляційна політика. Способи регулювання пропозиції грошей.

  контрольная работа, добавлен 01.12.2016

 • Вексель як витвір давніх римлян, знайомство з історією виникнення. Розгляд головних особливостей процесу формування характерних рис та функціональних властивостей векселя та вексельного обігу. Аналіз проблем та способів поширення паперових грошей.

  реферат, добавлен 09.07.2017

 • Монетарні концепції як основа грошово-кредитної політики, яка нині є найважливішим важелем державного регулювання. Економічні ідеї М. Фрідмена: кількісна теорія грошей; ставка процента; залежність між зайнятістю та інфляцією; рівень заробітної плати.

  реферат, добавлен 27.03.2011

 • Дослідження проблем поступового заміщення таких функцій грошей як збереження та обмін на користь вільноконвертованої іноземної валюти. Індикатори доларизації економіки та шляхи мінімізації впливу цього явища на ефективність грошово-кредитної політики.

  статья, добавлен 02.03.2018

 • Виникнення та сутність грошей і грошових відносин. Теорії грошових відносин, їх сутність та характеристика. Попит, пропозиція та рівновага на грошовому ринку. Макроекономічна рівновага та макроекономічна нестабільність. Особливості інфляції в Україні.

  курсовая работа, добавлен 20.05.2012

 • Характеристика сутності інститутів національної економіки. Виявлення ситуацій коли застосовується політика дорогих грошей у фінансово-кредитному регулюванні національної економіки. Розгляд напрямків здійснення фінансово-кредитної політики держави.

  контрольная работа, добавлен 05.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.