Ґенеза ідеї права на спротив: історико-правовий аспект

Історико-правовий аналіз обґрунтування виникнення, розвитку та використання ідеї права на спротив як невід’ємного природного права, а також його закріплення в міжнародних правових актах. Необхідність визнання за народом права на спротив та зміну влади.

Подобные документы

 • Устої народовладдя української нації, що формувалася протягом тисячолітньої історії України та її розгляд у контексті ґенези та трансформації української національної ідеї. Погляди провідних діячів держави і права українських державностей ХІV–ХХ століть.

  статья, добавлен 30.07.2016

 • Визначення поняття права на працю та порядок його закріплення в міжнародних актах і законодавстві зарубіжних країн. Законодавче закріплення в Україні права на працю, що відповідає критеріям Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права.

  статья, добавлен 19.07.2017

 • Передумови виникнення і розвитку права на ім’я в Україні, його властивості як об’єкта цивільного права. Підходи до визначення поняття об’єктів права. Юридична характеристика особистого немайнового права на ім’я з урахуванням особливостей об’єкта.

  автореферат, добавлен 26.08.2015

 • Дослідження еволюції співвідношень моралі та права. Характеристика основних історико-правових аспекти. Дослідження зв'язку моралі і права на основі наукових праць. Аналіз суперечностей моралі та права як основних інструментів соціального регулювання.

  статья, добавлен 06.03.2020

 • Поняття та ознаки природного права. Загальні ідеї природного права. Філософські погляди на природне право за часів Середньовіччя. Погляди Гроція, Локка, Гоббса. Сучасні течії природного права: неотомізм, феноменологічний, екзистенціалізм, герменевтичний.

  курсовая работа, добавлен 04.04.2016

 • Застосування медіації у вирішенні правових спорів. Історико-правовий аспект застосування примирливих процедур під час вирішення адміністративно-правових спорів у різні історичні періоди, визначення їх ролі у врегулюванні міжнародних спорів і конфліктів.

  статья, добавлен 09.05.2018

 • Розгляд кримінально-правових ідей видатного грецького філософа Платона, викладених у його фундаментальній праці "Закони". Аналіз покарань, запропонованих філософом для застосування до правопорушників та сформульованих ним кримінально-правових принципів.

  статья, добавлен 10.04.2018

 • Соціальні фактори, якими був обумовлений процес розвитку англо-американської правової доктрини у ХХ столітті. Особливості правових шкіл і вчень філософії права ХХ ст. Тенденції розвитку та взаємодії правового позитивізму і теорії природного права.

  автореферат, добавлен 28.08.2013

 • Плюралізм підходів до визначення понять "форма права" та "джерело права". Проблема походження права. Судовий та адміністративний прецедент як джерело права. Правовий звичай. Нормативно-правовий акт: поняття та його різновиди. Індивідуальні правові акти.

  курсовая работа, добавлен 15.03.2015

 • Дослідження питань щодо Конвенції ООН про права інвалідів у системі джерел права соціального забезпечення, її основні властивості як міжнародного договору. Міжнародно-правовий базис розвитку внутрішнього законодавства про права осіб з інвалідністю.

  статья, добавлен 28.05.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.