Ж.-Л. Нансі: філософські роздуми про тіло

Історико-філософський екскурс осмислення тіла в різні історичні періоди. Французький постмодернізм у онтологічному вимірі, наявність трьох модусів існування тіла. Аналіз особливостей філософського розуміння тіла французьким філософом Жаном-Люком Нансі.

Подобные документы

 • Соціально-філософський аналіз пограниччя як особливого феномену, який має в своєму розпорядженні свій спосіб існування, форму прояву і здійснення. Вплив пограниччя на формування соціальних і культурних якостей особи і суспільства прикордонного району.

  автореферат, добавлен 30.10.2013

 • Історико-філософський контекст сучасної когнітивної психології, тобто її відношення до філософсько-психологічних традицій минулого, а також її ставлення до філософської методології як такої. Позитивне і негативне відношення когнітивізму до біхевіоризму.

  статья, добавлен 04.03.2019

 • Арістотель - один із найвидатніших старогрецьких філософів. Основні філософські ідеї про буття. Вчення Аристотеля про сутність та категорії. Вивчення можливостей життя природного тіла. Раціоналістична лінія філософії: знання існує ще до процесу пізнання.

  презентация, добавлен 02.12.2015

 • Фiлософсько-методологiчнi засади етатистської та антиетатистської традицій, їх специфіка по відношенню до суспільства та людини. Причини та закономірності зміни проблематики держави у французькій соціально-філософській літературі другої половини ХХ ст.

  автореферат, добавлен 23.11.2013

 • Постмодернізм як світоглядно-мистецький напрям. Визначення терміну "постмодернізм" як філософської категорії. Засновники постмодернізму, "Стан постмодерну" Жана-Франсуа Ліотара. Характерні риси епохи постмодерну, порівняння постмодернізму й модернізму.

  презентация, добавлен 17.10.2016

 • Аналіз понять загального уявлення про природу. Форми її сприйняття в історії філософії. Етапи взаємодії суспільства і природи. Філософський смисл екологічної проблеми. Причини, прояви і перспективи вирішення. Поняття про ноосферу у працях В. Вернадського.

  реферат, добавлен 23.03.2015

 • Основні структурні елементи світогляду. Відмінні риси неофрейдизму - напряму у сучасній філософії, який розвинувся в 20-30-х роках ХХ століття з фрейдизму. Єдність чуттєвого і раціонального у пізнанні. Вчення Фоми Аквінського про єдність душі і тіла.

  контрольная работа, добавлен 26.10.2011

 • Аналіз історико-філософського контексту квантової теорії свідомості ("квантового інтерактивного дуалізму") Г. Степа. Основні витоки та форми залучення американським фізиком онтологічних ідей Вайтгеда та філософсько-психологічних прозрінь Джеймса.

  статья, добавлен 08.04.2019

 • Розгляд ідеї соціальної справедливості, як одного із найбільш складних об’єктів філософського аналізу. Висвітлення особливостей її тлумачення у філософії Київської Русі, ренесансно-гуманістичного та барокового періодів, періоду українського романтизму.

  статья, добавлен 29.10.2016

 • Вирішення центральної для Камю проблеми: філософського виправдання бунтарської свідомості, протиставленої "безрозсудному мовчанню світу". Основні філософські роботи Альбера Камю. Тема абсурду в житті як основна тема у філософської праці "Міф про Сізіфа".

  реферат, добавлен 04.12.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.