Ж.-Л. Нансі: філософські роздуми про тіло

Історико-філософський екскурс осмислення тіла в різні історичні періоди. Французький постмодернізм у онтологічному вимірі, наявність трьох модусів існування тіла. Аналіз особливостей філософського розуміння тіла французьким філософом Жаном-Люком Нансі.

Подобные документы

 • Розглянуто історичні передумови та причини виникнення проблеми маргінальності, а також проаналізовано прояви маргінальності у різні історичні епохи. Розуміння об’єктивних джерел та сутності маргінальності у концепції німецького філософа К. Ясперса.

  статья, добавлен 04.03.2019

 • Аналіз наукових праць в галузі філософії з метою пошуку відповіді на питання про сутність творчості, її соціальну роль. Характеристика сутності та філософських основ творчості, сучасного стану дослідження творчості в історико-філософському аспекті.

  статья, добавлен 31.08.2018

 • Історико-філософський аналіз світоглядних принципів і антропологічних понять гуманістичної психології. Застосування філософських і соціально-психологічних досягнень гуманістичного напряму в психології у вирішенні проблеми самореалізації особистості.

  автореферат, добавлен 14.08.2015

 • Філософський аналіз ідей гуманізму в контексті глобалістики, вироблення нового підходу щодо інтерпретації феномену. Теоретичне осмислення питань глобальних процесів в контексті питань гуманізму, простежуючи трансформацію ідей модернізму в постмодернізм.

  статья, добавлен 04.03.2019

 • Основні ідеї осягнення Лесею Українкою людського буття, спільні із екзистенціальною філософією ХІХ-ХХ століття в Європі. Особливості семантико-екзистенціальної специфіки у філософському дискурсі письменниці. Зміст комунікативних інтенцій у її творчості.

  автореферат, добавлен 24.09.2013

 • Аналіз поняття "розуміння" як визначальної категорії персоналістичної герменевтики, розбудованої польським філософом-персоналістом, професором Люблінського католицького університету Ч.С. Бартніком. Він розглядає розуміння також як акт, процес і стан.

  статья, добавлен 02.06.2018

 • Системний аналіз та теоретична реконструкція філософських поглядів Пантелеймона Куліша на поліфункціональну особу і суспільство у контексті загальноукраїнського історико-філософського процесу та особливостей його розвитку в Лівобережній Україні ХІХ ст.

  автореферат, добавлен 28.08.2015

 • Філософські ідеї, етично-педагогічні принципи, моральні настанови Сенеки, які адресовані молодій людині, що перебуває в процесі формування своїх світоглядних орієнтирів. Філософія як влада розуму. Характеристика особливостей філософського закону міри.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Розгляд життєвого коріння і філософського сенсу проблеми буття, як ядра філософського осмислення навколишнього світу (поняття "буття" - першопочаток, вихідний пункт). Матеріалістичний і ідеалістичний монізм, дуалізм. Діалектичне осмислення буття.

  реферат, добавлен 22.09.2010

 • Сутність некласичного осмислення поняття "істини", його парадоксально-неоднозначного варіанту, який пропонує постмодернізм. Акцент на невкоріненості, релятивності всього, що стосується істини. Дослідження поверхневих постмодерністських концепцій істини.

  статья, добавлен 02.02.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.