Ж.-Л. Нансі: філософські роздуми про тіло

Історико-філософський екскурс осмислення тіла в різні історичні періоди. Французький постмодернізм у онтологічному вимірі, наявність трьох модусів існування тіла. Аналіз особливостей філософського розуміння тіла французьким філософом Жаном-Люком Нансі.

Подобные документы

 • Дослідження процесу становлення філософського дискурсу фотографії та основні етапи її теоретичного осмислення. Розкриття особливостей експлікації світлини як технічного образу, різновиду мистецтва, соціокультурної практики та інформаційного медіуму.

  статья, добавлен 02.02.2019

 • Дослідження філософських поглядів Олександра Потебні - видатного українського мовознавця, етнолога, мислителя і літературознавця. Культурологічний підхід до творчої спадщини вченого-мовознавця О. Потебні, як до предмету історико-філософського дослідження.

  статья, добавлен 11.09.2013

 • Термін "онтологія" та філософський зміст категорії буття. Характеристика філософського життя Європи першої половини XX ст. Виявлення сутності онтології. Зміст поняття "дух". Єдність матерії руху, простору, часу. Історико-філософський досвід людства.

  реферат, добавлен 05.11.2015

 • Розгляд трактування свободи німецьким філософом Г. Гегелем, що різниться від розуміння цього поняття його попередниками. Діалектичний зв'язок свободи і необхідності у теорії мислителя. Характеристика особливості розвитку свободи в різні історичні епохи.

  статья, добавлен 12.04.2018

 • Перші філософські школи і течії початку VI ст. до н.е. в Стародавній Індії. Передумови виникнення та особливості староіндійської філософії. Ідея єдності душі й тіла, духовного і тілесного, свідомості і матерії. Поняття історичного процесу як реальності.

  контрольная работа, добавлен 29.10.2010

 • Аналіз ролі Київського Релігійно-філософського, Київського Науково-філософського товариств у становленні самобутньої філософської думки в Україні. Сприйняття західноєвропейської філософії як складової культури, заснованої на католицизмі та протестантизмі.

  статья, добавлен 02.11.2018

 • Філософські погляди представника американського трансценденталізму Генрі Торо щодо проблеми сенсу людського існування. Філософський експеримент усамітнення, як спроба радикального осмислення місця людини у світі, на лоні природи, вдалі від цивілізації.

  статья, добавлен 08.10.2018

 • Дослідження світоглядного і пізнавального смислу любові, її історико-філософський і лінгво-семантичний аналіз. Онтологічні параметри еволюційної структури любові, її концептуальна модель як інтегрального аксіологічного феномена буття суспільства і людини.

  автореферат, добавлен 29.10.2013

 • Аналіз системи осмислення і трактування даних містичного досвіду та специфіки шляхів його досягнення. Розгляд містицизму як духовно-релігійного феномену. Обумовленість філософського підходу до вивчення його проблем. Дослідження сучасного стану розвитку.

  контрольная работа, добавлен 27.10.2016

 • Аналіз поступового осмислення есхатологічних тем у межах філософських текстів Платона, їх смислові виміри, філософські акцентуації. Аналіз осмислення теми Долі, яка розкривається в контексті уявлень мислителя про долю людської душі (небесну та земну).

  статья, добавлен 15.05.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.