Організація документування

Поняття документування, нормативна база його організації. Бухгалтерський документ як належним чином складений і оформлений діловий папір, який письмово підтверджує право здійснення господарської операції. Шляхи покращення організації діловодства.

Подобные документы

 • Економічна суть, визначення, класифікація законодавчо-нормативного регулювання обліку, аналізу розрахунків підприємства за єдиним соціальним внеском, порядок документування операцій по нарахуванню та сплаті. Бухгалтерський облік, інформація по рахунках.

  дипломная работа, добавлен 16.07.2013

 • Нормативно-правова база, сутність та зміст облікової політики підприємства - сукупності конкретних методів і способів організації та форм ведення бухгалтерського обліку, прийнятих підприємством на підставі загальних правил та особливостей його роботи.

  реферат, добавлен 10.03.2011

 • Економічна сутність та класифікація витрат підприємства; принципи їх відображення в синтетичному та аналітичному бухгалтерському звітах. Шляхи вдосконалення організації обліку витрат операційної діяльності на роздрібному торговельному підприємстві.

  курсовая работа, добавлен 30.10.2013

 • Визначення, класифікація і оцінка виробничих запасів на підприємствах України, застосування програми "1С:Бухгалтерія” для їх обліку. Вимоги до документального оформлення руху запасів, документування надходження та відпуску, обліку придбання і реалізації.

  реферат, добавлен 25.10.2009

 • Поняття "мале підприємство", класифікація организацій в залежності від обсягів господарського обороту підприємства і чисельності працівників. Організація бухгалтерського обліку на малому підприємстві. Облік праці і заробітної плати на малих підприємствах.

  реферат, добавлен 11.09.2012

 • Ведення фінансової бухгалтерії в Україні як обов'язкове. Форма організації бухгалтерського обліку, облікова політика. Форма та зміст фінансової звітності. Особливості обліку інвестиційної нерухомості. Витрати: поняття, класифікація та умови визнання.

  реферат, добавлен 26.10.2010

 • Комплексна організація бухгалтерського обліку господарської діяльності підприємства. Інформація про майно підприємства та джерела його формування. Облік розрахунків із субпідрядниками. Розрахунки підрядника із замовником. Вартість виконаних робіт.

  контрольная работа, добавлен 18.11.2012

 • Аналіз електронних документів, як виду документації у фірмі, їх ролі у системі електронного діловодства. Застосування універсальних інформаційних технологій, переваги та недоліки електронного документообігу. Маршрутизація документів в державній установі.

  дипломная работа, добавлен 29.01.2010

 • Визначення економічної суті основних засобів, їх характеристики, класифікації та оцінки. Розкриття порядку організації обліку надходження та наявності ОЗ. Дослідження первинних документів, автоматизації синтетичного та аналітичного обліку операцій.

  курсовая работа, добавлен 12.10.2011

 • Методологічні вимоги до формування в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності інформації про зобов'язання, порядок їх визнання. Документування господарських операцій за розрахунками з постачальниками та підрядниками, їх відображення на рахунках.

  реферат, добавлен 22.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.