Симплексний метод розв'язування задач лінійного програмування

Початковий опорний план, перехід від одного до іншого. Оптимальний розв’язок, його головні критерії. Знаходження опорного плану задачі, складання симплексної таблиці. Приклад оформлення першої та другої таблиці для розв’язку задач лінійного програмування.

Подобные документы

 • Теоретичні основи та приклади економічних задач лінійного програмування. Розробка математичної моделі задачі (запис цільової функції і системи обмежень) і програмного забезпечення її вирішення за допомогою "Пошуку рішень" в Excel симплекс-методом.

  курсовая работа, добавлен 10.12.2010

 • Розробка програмного забезпечення для розв'язку системи лінійних рівнянь за формулами Гаусса, головні особливості мови Turbo Pascal. Методи розв'язування задачі, архітектура програми та її опис. Контрольний приклад та результат машинного експерименту.

  курсовая работа, добавлен 23.04.2010

 • Загальний вид двовимірного завдання лінійного програмування. Алгоритм рішення задач графічним методом. Максимізація (мінімізація) цільової функції. Послідовність рішення завдань лінійного програмування симплексом-методом. Принцип перетворення Гауса.

  контрольная работа, добавлен 24.11.2010

 • Задачі лінійного програмування. Транспортна задача. Створення текстового документа за шаблоном "Лабораторна робота". Завантаження табличного процесору Excel і копіювання до комірок таблицю із вихідними даними. Копіювання блоку електронної таблиці.

  лабораторная работа, добавлен 09.03.2009

 • Загальні відомості та геометричний зміст розв'язання задачі Коші. Використання методу Ейлера для розв'язання звичайних диференціальних рівнянь першого порядку. Розробка блок-схеми та реалізація алгоритму в середовищі програмування Borland Delphi 7.0.

  курсовая работа, добавлен 14.10.2012

 • Метод розв’язків рівнянь більш високих порядків. Вибір методу розв'язання задачі Коші. Методи розв'язання крайових задач розглядаються на прикладі звичайного диференціального рівняння другого порядку. Вибір методу інструментальних засобів вирішення задач.

  курсовая работа, добавлен 03.12.2009

 • Технологія візуального проектування. Аналітичне розв’язання задачі в загальному вигляді. Програмування в консольному режимі. Сценарій розв’язання задачі в Delphi та блок-схема алгоритму. Програмний код додатку та опис інтерфейсу з екранними копіями.

  курсовая работа, добавлен 22.06.2009

 • Метод Якобі є узагальненням симплекса-методу лінійного програмування. Він використовується для дослідження чутливості оптимального значення функції до змін у правих частинах обмежень. Умови існування екстремумів функцій при відсутності обмежень.

  курсовая работа, добавлен 09.01.2009

 • В роботі розглянуто наближені методи розв’язку нелінійних рівнянь. Для вказаних методів складено блок-схеми та написано програму, за якою розв’язується задане рівняння. Аналіз як самого рівняння і методів його розв’язання так і результатів обрахунку.

  курсовая работа, добавлен 03.12.2009

 • Методика та порядок програмування алгоритмів циклічної структури із заданим числом повторень за допомогою мови програмування VAB. Алгоритм роботи з одновимірними масивами. Програмування алгоритмів із структурою вкладених циклів, обробка матриць.

  курсовая работа, добавлен 03.04.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.