Симплексний метод розв'язування задач лінійного програмування

Початковий опорний план, перехід від одного до іншого. Оптимальний розв’язок, його головні критерії. Знаходження опорного плану задачі, складання симплексної таблиці. Приклад оформлення першої та другої таблиці для розв’язку задач лінійного програмування.

Подобные документы

 • Постановка задачі багатокритеріальної оптимізації та її та математична модель. Проблеми і класифікація методів вирішення таких задач, способи їх зведення до однокритеріальних. Метод послідовних поступок. Приклад розв'язування багатокритеріальної задачі.

  курсовая работа, добавлен 22.12.2013

 • Дискретизація задачі із закріпленим лівим і вільним правим кінцем. Необхідні умови оптимальності. Ітераційний метод розв’язання дискретної задачі оптимального керування з двійним перерахуванням. Оптимальне стохастичне керування. Мінімаксне керування.

  контрольная работа, добавлен 19.12.2010

 • Аналіз розроблення та програмування обчислювального процесу лінійної структури, налагодження програм. Вивчення правил запису констант, числових і символьних змінних, типів даних. Побудова алгоритму розв’язування завдання та креслення його блок-схеми.

  реферат, добавлен 22.04.2012

 • Використання графічного методу і симплекс-методу при вирішенні задач лінейного програмування. Сутність двоякого симплекс-методу і М-методу, приклади використання. Аналіз методу динамичного програмування. Специфіка вирішення матричної, антагоністичної гри.

  контрольная работа, добавлен 02.07.2011

 • Постановка та описання алгоритму розв’язання задачі про оптимальне призначення, формулювання вимог. Обґрунтування вибору засобів програмування. Розробка структури програми та системи її візуалізації, тестування та верифікація, оцінка ефективності.

  курсовая работа, добавлен 12.05.2013

 • Поняття рівнянь регресії та їх практична цінність. Створення програмного продукту на мові об'єктно-орієнтованого програмування з можливістю побудування за експериментальними даними таблиці графіки та обчислювання їх відхилення від експериментальних даних.

  курсовая работа, добавлен 24.12.2011

 • Відомості з теорії графів, методи отримання точних розв'язків задачі їх розфарбування. Алгоритм розфарбування графу методом неявного перебору. Комп'ютерна реалізація розв’язку задачі розфарбування графів. Типові задачі та існуючі програмні продукти.

  курсовая работа, добавлен 15.06.2015

 • Створення нескладних програмних продуктів. Швидка побудова програм з використанням візуальних компонентів. Сценарій розв’язання задачі в Delphi. Програмування та програмний код в консольному режимі. Компоненти, їх властивості та структура взаємозв’язку.

  курсовая работа, добавлен 10.06.2009

 • Розв’язання нелінійних алгебраїчних рівнянь методом дихотомії. Вирішення задачі знаходження коренів рівняння. Розробка алгоритму розв’язання задачі і тестового прикладу. Блок-схеми алгоритмів основних функцій. Інструкція користувача програмою мовою С++.

  курсовая работа, добавлен 24.09.2010

 • Види рівнянь та методи їх розв’язань. Чисельні методи уточнення коренів, постановка задачі. Рішення нелінійного рівняння методом простих та дотичних ітерацій. Використання програмних засобів. Алгоритми розв’язку задач. Програми мовою С++, їх тестування.

  курсовая работа, добавлен 12.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.