Теоретичні основи гендерної соціології

Гендерна соціологія як наука про закономірності диференціації чоловічих та жіночих ролей, її компоненти, методи і основні положення. Рівні та передумови гендерного насильства. Сутність і напрями фемінізму. Соціологічна характеристика сім’ї та шлюбу.

Подобные документы

 • Загальна характеристика праць Герберта Спенсера: теорія соціальної еволюції, органіцизм та функціоналізм. Предмет і методологія соціологічного пізнання. Вчення Г. Спенсера про різноманітність типів соціальної організації. Органістична школа в соціології.

  реферат, добавлен 20.10.2010

 • Суть спостереження як методу дослідження в соціології. Види спостережень у педагогічних дослідженнях, їх загальна характеристика. Поняття методики і техніки спостережень, особливості його організації та проведення досліджень. Обробка і аналіз результатів.

  курсовая работа, добавлен 16.10.2010

 • Дитяча безпритульність як соціальне явище. Стан та закономірності розвитку дитячої безпритульності в Україні, її причини та наслідки. Основні напрями і зміст соціальної роботи з дітьми в притулку. Арт-терапія як метод ресоціалізації безпритульних дітей.

  дипломная работа, добавлен 22.01.2014

 • Комплексне дослідження по складанню гендерного портрета Кіровоградської області. Аналіз даних статистики. Надання практичних пропозицій по урахуванню гендерної складової в розробці програм, планів, проектів соціально-економічного розвитку області.

  отчет по практике, добавлен 27.05.2013

 • Дослідження сучасних уявлень про цивільний шлюб як добровільне спільне проживання і господарювання чоловіка та жінки без цивільних зобов'язань. Шлюб і сім'я як найважливіший об'єкт вивчення соціології сім'ї. Позиція церкви відносно цивільного шлюбу.

  курсовая работа, добавлен 28.01.2011

 • Поглиблення міжнародного співробітництва України в інноваційній сфері. Соціологія інноваційних процесів і їх види. Причини виникнення психологічних бар'єрів при провадженні інновацій. Механізми державного впливу на регулювання інноваційної діяльності.

  контрольная работа, добавлен 27.02.2009

 • Особливості демографічної кризи - неконтрольованого зростання населення Земної кулі. Визначення теоретичних механізмів її дослідження. Характеристика та завдання інвайронментальної соціології. Теорії індустріального суспільства та теорії конвергенції.

  контрольная работа, добавлен 24.02.2010

 • Формування наукових поглядів Флоріана Знанецького. Концепція гуманістичного коефіцієнта та теорія соціальних дій Знанецького. Соціологія як наука про культуру. Теорія дії і концепція соціальної системи Т. Парсонса. Проблеми соціальної рівноваги.

  реферат, добавлен 20.10.2010

 • Об'єкт і предмет соціології політики. Соціальні аспекти функціонування політичної сфери. Інституціалізація, соціалізація та інструменталізація політичних форм. Політичний процес та його матеріальна основа. Дослідження мотивації поведінки виборців.

  реферат, добавлен 05.05.2011

 • "Метод соціології" і проблеми самогубства. Дослідження Е. Дюркгеймом залежності кількості самогубств від ступеня ціннісно-нормативної інтеграції суспільства. Аналіз динаміки рівня смертності внаслідок суїцидальної поведінки в різних європейських країнах.

  курсовая работа, добавлен 19.05.2014

 • Гендер як соціальна конструкція системи соціостатевих стосунків. Гендерна нерівність та статус жінки в сучасному українському суспільстві. Статусні, соціально-психологічні, політичні та соціокультурні фактори. Гендерні підходи, стереотипи та конфлікти.

  курсовая работа, добавлен 15.09.2014

 • Основні характеристики візуальної соціології. Стислі відомості художниці Jinzali із соціальної мережі художникiв Deviantart.com. Визначення основної ідеї, яку містить зображення. Аналіз зображення людини. Характеристики невербальної комунікації.

  контрольная работа, добавлен 04.03.2014

 • Дослідження теоретичних та практичних аспектів розвитку творчого потенціалу майбутніх соціальних працівників у процесі вивчення курсу "Основи комунікації в соціальній роботі". Розгляд поняття "творчий потенціал особистості" та його основні компоненти.

  статья, добавлен 27.08.2017

 • Системно-комплексний підхід до трактування поняття "нагляд за неповнолітнім". Санкція як елемент соціальної норми. Особливості правової культури молоді. Практики населення по захисту прав споживачів на ринку продуктів харчування, ступені активності.

  реферат, добавлен 10.06.2011

 • Предмет і функції етносоціології. Дослідження соціальних структур народів як етносів. Взаємозв’язок змін у культурі та суспільстві: у мові, побуті, етнічних орієнтаціях. Основні закономірності, особливості і концепції міжетнічних стосунків та конфліктів.

  презентация, добавлен 16.06.2014

 • Соціологія в системі суспільних наук. Функціоналізм і теорія конфлікту. Етнометодологія, теорія керування враженнями та символічний інтеракціонізм. Становлення соціологічної думки в Україні. Культура та її функції в суспільстві. Ознаки та типи суспільств.

  шпаргалка, добавлен 12.11.2010

 • Загальні критерії наукового дослідження в соціології. Систематичність при проведенні спостережень, обробці матеріалу і розгляді результатів. Способи і методи збору соціологічного матеріалу для отримання відповідей на питання. Типи соціологічних теорій.

  реферат, добавлен 25.07.2010

 • Триединая стратегия гендерной идентичности Губогло. Воспроизведение гендерно обусловленных ролей. Детерминанты гендерных различий продолжительности жизни в России. Воздействие моделей гендерного поведения, предлагаемых средствами массовой информации.

  реферат, добавлен 21.11.2009

 • Теза глобалізації у теоріях модерну та постмодерну. Мережні комунікативні системи та глобальні системи взаємодії. Теорії глобалізації "нормальної" соціології. Універсалізація, гомогенізація й уніфікація соціальних, політичних і економічних інститутів.

  реферат, добавлен 26.06.2010

 • Дозвілля як особливість проведення вільного від роботи часу. Види і особливості молодіжної поведінки в неформальних обставинах. Проблеми формування життєдіяльності молоді в вільний час. Тенденції розвитку дозвілля молоді, шляхи його вивчення в соціології.

  курсовая работа, добавлен 05.04.2013

 • Інститут сім'ї в контексті соціології. Механізми соціальної захищеності сімей в суспільстві, що трансформується. Специфіка соціальної роботи з сім’єю. Роль центру соціальної служби у підтримці сімей. Особливості соціальної роботи з сім’єю закордоном.

  курсовая работа, добавлен 09.09.2014

 • Поняття соціальної діагностики. Принципи соціальної діагностики. Методи соціальної діагностики. Рівні та етапи соціальної діагностики. Соціально-педагогічна діагностика. Соціологічне дослідження на тему "Сучасне мовлення телебачення".

  курсовая работа, добавлен 07.11.2007

 • Цілі та категорії соціології особистості, її наукові теорії. Соціальна типологія особистості. Поняття, агенти та інститути соціалізації, її етапи, стадії та фази. Соціальні функції соціального контролю. Типологія та характерні риси соціальних норм.

  лекция, добавлен 04.09.2011

 • Дослідження поняття особистості, з точки зору соціології, яка розкриває механізми її становлення під впливом соціальних факторів, її участь у змінах та розвитку суспільних відносин, вивчає зв’язки особистості і соціальних груп, особистості і суспільства.

  реферат, добавлен 23.09.2010

 • Зародження та еволюція соціології релігії. Соціологічний підхід до визначення релігії як суспільного явища. Дослідження ставлення різних соціальних і національних спільностей до релігійного світорозуміння. Соціально-релігійна ситуація в Україні.

  реферат, добавлен 20.01.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.