Теоретичні основи гендерної соціології

Гендерна соціологія як наука про закономірності диференціації чоловічих та жіночих ролей, її компоненти, методи і основні положення. Рівні та передумови гендерного насильства. Сутність і напрями фемінізму. Соціологічна характеристика сім’ї та шлюбу.

Подобные документы

 • Сутність та правові основи соціальної реабілітації інвалідів. Основні види та характеристика реабілітаційних послуг та порядок їх надання. Створення та діяльність установ медико-соціальної, професійно-трудової та фізкультурно-спортивної реабілітації.

  реферат, добавлен 12.01.2011

 • Гендерні аспекти зайнятості та управління. Проблема жіночої дискримінації у постсоціалістичних країнах та в Україні. Участь жінок у політичних структурах перехідних суспільств. Проблеми українського законодавства у сфері правового статусу ґендера.

  курсовая работа, добавлен 10.05.2011

 • Значення здібностей особистості, організації освітнього процесу та профорієнтації в подальшій трудовій діяльності людини. Праця як основний вид діяльності людини. Визначення та характерні особливості трудової діяльності з точки зору соціології.

  курсовая работа, добавлен 10.05.2009

 • Релігійні концепції та їх загальна характеристика. Релігієзнавство, як елемент нової системи національної освіти: місце і роль. Релігієзнавство як наукове дослідження релігії. Філософський, соціологічний і психологічний аспекти вивчення релігії.

  реферат, добавлен 15.07.2010

 • Сутність соціальної політики, основні напрямки її здійснення. Характеристика системи соціального захисту та соціального страхування. Особливості функціонування соціальної політики в Україні та інших державах. Людина як суб'єкт соціальної політики держави.

  учебное пособие, добавлен 03.05.2010

 • Характеристика передумов виникнення соціологічної науки. Дослідження типів суспільства та шляхів його розвитку. Специфіка соціологічного знання. Вивчення ролі соціології у пізнанні та розвитку суспільства. Етапи формування соціологічних ідей про працю.

  контрольная работа, добавлен 25.03.2014

 • Соціологічні погляди Еміля Дюркгейма. Розробка методу соціології. Основні ознаки соціальних фактів. Соціальна зумовленість поведінки людей та соціальне здоров'я по Дюркгейму. Основні джерела соціальної еволюції. Характерна ознака соціальних явищ.

  реферат, добавлен 25.08.2010

 • Біогенетичне й етологічне пояснення феномену насильства. Екологічне пояснення агресивності, сінергетичний підхід, соціальне пояснення насильства. Політика: ідеологія й практика. Фанатизм і його форми. Багатоликий тероризм, особливості проявлення.

  реферат, добавлен 08.06.2010

 • Поняття обробки даних, їх етапи та механізми. Математичні засоби обробки даних, які існують в статистичному аналізі. Обробка та впровадження результатів соціологічного дослідження. Статистичні ряди розподілу. Методи, використовувані для аналізу зв'язку.

  контрольная работа, добавлен 12.11.2014

 • Визначення суспільства, його сутність, елементи, прийоми та принципи структурування. Поняття та загальна характеристика соціальних спільнот. Зміст та місце соціальної політики в соціальному управлінні, аналіз досліджень її природи як соціального явища.

  контрольная работа, добавлен 27.01.2010

 • Поняття молодої сім'ї в Україні. Дослідження проблем розвитку молодої сім'ї в Україні. Соціальний аналіз корелляцій функцій молодої сім'ї. Характеристика соціологічного дослідження "Мотивація вступу до шлюбу". Основи функціонування сучасної сім'ї.

  дипломная работа, добавлен 08.05.2009

 • Формы шлюбу, іх эвалюцыя. Рэгуляванне шлюбу і яго скасаванне. Рэгуляванне шлюбных дачыненняў кананічнным (царкоўным) правам. Шлюбныя дачыненні ў свецкім заканадаўстве. Прававое рэгуляванне маёмасных дачыненняў у сям’і.

  курсовая работа, добавлен 26.06.2003

 • Класифікація та основні компоненти соціальної взаємодії. Основні принципи теорії соціального обміну (за Дж. Хомансом). Моделі мотивації поведінки індивіда за Т. Парсонсом. Витоки нерівності у соціальних відносинах. Види соціальних рухів та процесів.

  презентация, добавлен 03.08.2012

 • Експоляція зарубіжного досвіду підготовки учнівської молоді до відповідального батьківства в систему освіти України. Підготовка молоді до сімейного життя з позиції гендерного підходу. Емпіричне вивчення готовності юнацтва до виконання сімейних ролей.

  дипломная работа, добавлен 25.08.2012

 • Теоретико-методологічні засади проблеми насильства дітей у сім’ї і способи її вирішення в рамках соціуму. Його види та наслідки, розробка системи соціально-педагогічної профілактики цього явища. Способи соціальної реабілітації дітей з таких сімей.

  курсовая работа, добавлен 03.03.2014

 • Насильство як актуальна проблема сучасного суспільства. Жорстоке ставлення та насильство у дитячому колективі. Тренінги з допомоги дітям, що зазнали насильства. Рекомендації соціальним педагогам і вчителям у сфері соціально-правового захисту дітей.

  курсовая работа, добавлен 20.01.2013

 • Життя та діяльність А. Сміта. Теоретичні основи фабричної системи організації праці. Ставлення економіста до грошей як засобу обігу, капіталу як головної рушійної сили економічного прогресу. Його підходи до визначення продуктивної й непродуктивної праці.

  реферат, добавлен 11.11.2013

 • Соціальна політика як специфічна функція держави, її сутність. Встановлення соціальної системи захисту населення у Німеччині, основні напрями. Закони та принципи системи, на яких базується соціальна держава, види страхових послуг і порядок їх надання.

  реферат, добавлен 07.02.2011

 • Надання числової та текстової інформації у вигляді графіків, діаграм, структурних схем, таблиць, карт. Використання сучасних комп'ютерних технологій для представлення інформації в графічному вигляді. Головні методи візуалізації соціологічної інформації.

  презентация, добавлен 09.10.2013

 • Теоретичні засади та нормативно-правові аспекти безробіття як соціального явища. Сутність поняття "безробіття", його соціально-психологічні та соціально-економічні наслідки. Основні напрямки соціальної роботи з безробітним населенням, державні гарантії.

  курсовая работа, добавлен 25.06.2009

 • Гендерные стереотипы в представлении образа идеального мужчины и женщины. Нормативные образы проявления сексуального желания и поведения в зависимости от гендерного статуса. Влияние гендера на выбор места работы, системы ценностей, сферы самоутверждения.

  реферат, добавлен 18.11.2010

 • Задачи и цели гендерного образования. Некоторые стереотипы, с которыми сталкиваются студенты, вступая во взрослую жизнь. Гендерные аспекты здравоохранения в России. Гендерное равенство и неравенство в здравоохранении. Понятие гендерного различия.

  реферат, добавлен 18.07.2015

 • Теоретичні проблеми виховання підлітків засобами телебачення. Дослідження ефекту насильства в засобах масової інформації, його вплив на поведінку і пізнавальну діяльність неповнолітніх. Дослідження концепцій та рейтингу сучасних українських каналів.

  презентация, добавлен 19.12.2011

 • Понятие гендерного воспитания дошкольников как проблемы полоролевого обучения будущих мужчин и женщин с акцентом на выполнение специфических социальных функций. Психологические стереотипы маскулинности (мужественности) и феминности (женственности).

  курсовая работа, добавлен 08.06.2013

 • Походження та сутність екзогамного шлюбу як універсального інституту для людей верхнього палеоліту. Його значення для росту здорового покоління та мирного співіснування в межах однієї родини. Принципи формування сімей у різних етнічних групах населення.

  презентация, добавлен 10.12.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.