Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

Джерела фінансових ресурсів та їх використання для організації процесів розширеного відтворення капіталу підприємства. Напрямки розміщення фінансових ресурсів підприємства в активи. Шляхи удосконалення формування фінансових ресурсів в ТОВ "Гідротехніка".

Подобные документы

 • Аналіз внутрішніх та зовнішніх чинників формування фінансових ресурсів підприємств. Основні проблеми кредитування діяльності сільськогосподарських підприємств: неврахування сезонності робіт, відсутність заставного майна. Характеристика СФГ "Прогрес".

  курсовая работа, добавлен 29.05.2012

 • Теоретичні основи управління, економічний зміст фінансових ризиків підприємства, їх сутність та класифікація. Аналіз фінансових результатів, зміни формування власних обігових коштів, вплив дебіторської та кредиторської заборгованості на фінансовий стан.

  дипломная работа, добавлен 03.03.2011

 • Поняття, статус і функції підприємства з іноземними інвестиціями. Формування, розподіл і використання ресурсів підприємств з іноземними інвестиціями, що працюють на ринку меблевої промисловості України, їх вплив на діяльність ТОВ "МОС Інтернешнл".

  дипломная работа, добавлен 11.10.2011

 • Сутність фінансових результатів та їх значення в зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Методи, підходи та показники, що застосовуються в аналізі фінансових результатів підприємства. Напрями удосконалення управління фінансовими результатами.

  дипломная работа, добавлен 22.03.2012

 • Сутність і необхідність фінансових резервів. Види і значення резервів підприємства, особливості їх формування. Структура і динаміка золотовалютних резервів. Загальний огляд напрямку використання фінансових резервів, їх роль та перспективи розвитку.

  курсовая работа, добавлен 15.10.2011

 • Класифікація та формування прибутку підприємства, напрямки його використання та розподілу. Показники, що характеризують рентабельність. Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансової звітності, фінансової стійкості, оцінка ймовірності банкрутства.

  курсовая работа, добавлен 27.01.2011

 • Значення прогнозування фінансового стану для ефективної діяльності підприємства. Взаємозв’язок фінансового і виробничого планування. Врахування фактора часу в надходженні фінансових ресурсів. Аналіз техніко-економічних показників лісового господарства.

  курсовая работа, добавлен 18.01.2011

 • Економічна сутність, випадки, мета проведення та умови проведення фінансової санації підприємства, її фінансові джерела. Визначення фінансових ресурсів, необхідних для проведення процедур санації, порядок її проведення та фінансова участь кредиторів.

  реферат, добавлен 09.09.2010

 • Фінансова політика як складова частка економічної політики. Принципи та види, стратегія і тактика фінансової політики, її реалізація та характеристика складових. Мобілізація та удосконалення фінансових ресурсів, їх раціональний розподіл і використання.

  курсовая работа, добавлен 10.11.2010

 • Основні категорії фінансових інструментів, їх класифікація. Коригування ринком реальної дохідності фінансових інструментів. Властивості фінансових активів. Оцінювання фінансового активу, його основних характеристик - ліквідності, ризиковості, дохідності.

  реферат, добавлен 17.03.2009

 • Організація формування фінансів підприємства. Поняття, зміст та завдання управління фінансами підприємства. Аналіз фінансових результатів та рентабельності підприємства. Прогнозна модель оцінки ефективності управління фінансами на підприємстві.

  курсовая работа, добавлен 19.04.2011

 • Податки як форма фінансових відносин між державою і членами суспільства з метою створення загальнодержавного фонду грошових ресурсів, необхідних для здійснення державою її функцій. Порядок нарахування і сплати податків, зборів і платежів підприємства.

  контрольная работа, добавлен 01.12.2010

 • Організація грошових розрахунків в діяльності підприємства. Сутність готівкової та безготівкової форм розрахунків. Аналіз здійснення фінансових розрахунків (на прикладі ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"). Рекомендації щодо вдосконалення фінансових розрахунків.

  курсовая работа, добавлен 18.05.2015

 • Економічний зміст основних фондів підприємства і відтворення основного капіталу. Динаміка розподілу і використання прибутку організації та перспективи підвищення його ефективного використання. Недоліки в системі оподаткування підприємств України.

  курсовая работа, добавлен 24.05.2009

 • Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів. Законодавча база функціонування та аналіз фінансово-економічних показників діяльності ТОВ "Агрофірми Маяк". Напрямки покращення фінансового стану підприємства та резерви його оздоровлення.

  курсовая работа, добавлен 18.11.2012

 • Науково-теоретичні аспекти порядку зберігання і використання грошових коштів. Економічна характеристика основних фінансових показників підприємства. Порядок зберігання і використання грошових коштів, касові операції підприємства і порядок їх здійснення.

  курсовая работа, добавлен 05.03.2011

 • Сутність фінансів та форми їх виявлення, характеристика складових фінансових відносин. Функції фінансів та їх характеристика. Принципи функціонування, призначення та роль фінансів. Економічна суть, призначення, склад і структура фінансових ресурсів.

  лекция, добавлен 24.01.2009

 • Основні види та особливості використання боргових цінних паперів. Порядок емісії, обігу та погашення боргових цінних паперів в Україні, їх оцінка як інструмент залучення капіталу в Україні. Проблеми та перспективи використання боргових цінних паперів.

  курсовая работа, добавлен 04.01.2014

 • Фінансова політика підприємства. Реалізація фінансового менеджменту. Вибір варіанту облікової політики підприємства. Використання різноманітних методів і прийомів обґрунтування фінансових рішень. Розподіл загальних витрат. Цінова політика підприємства.

  контрольная работа, добавлен 22.12.2010

 • Організація обліку доходів, формування та облік фінансових результатів господарської діяльності підприємства. Склад доходів підприємства. Облік та Звіт фінансових результатів. Доходи від звичайної діяльності. Методика відображення даних про доходи.

  курсовая работа, добавлен 05.02.2010

 • Класифікація фондів цільового призначення. Принципи організації централізованих та місцевих фондів. Джерела формування фінансових ресурсів фондів і напрями фінансування. Державні фонди в Україні, види, розміри та методика нарахування внесків до них.

  реферат, добавлен 14.12.2008

 • Аналіз динаміки і структури статей бухгалтерського балансу підприємства. Визначення та аналіз показників фінансової стійкості. Структура та характеристика джерел фінансових ресурсів. Обіг оборотних активів, визначення та оцінка необхідних коефіцієнтів.

  контрольная работа, добавлен 08.08.2010

 • Сутність поняття рентабельності та її показники. Оцінка стану, руху та ефективності використання основних засобів підприємства. Фактори, що впливають на рентабельність продукції. Розрахунок фінансових результатів діяльності та собівартості продукції.

  курсовая работа, добавлен 17.06.2014

 • Економічна сутність державного фінансового контролю. Роль і місце фінансового контролю в бюджетному процесі. Розвиток трансформаційних процесів в Україні. Створення і використання фондів фінансових ресурсів. Органи фінансового контролю та їх функції.

  курсовая работа, добавлен 29.01.2011

 • Концептуальні основи організації обліку доходів та витрат. Формування й відображення в фінансовій звітності результатів діяльності підприємств. Порядок формування прибутку на підприємстві. Удосконалення організації обліку фінансових результатів.

  курсовая работа, добавлен 11.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.