Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

Джерела фінансових ресурсів та їх використання для організації процесів розширеного відтворення капіталу підприємства. Напрямки розміщення фінансових ресурсів підприємства в активи. Шляхи удосконалення формування фінансових ресурсів в ТОВ "Гідротехніка".

Подобные документы

 • Сутність і складові фінансового ринку. Характеристика його функцій та механізм. Структура ринку фінансових ресурсів. Суб'єкти фінансового ринку та їх функції та класифікація. Інститути інфраструктури фінансового ринку. Класифікація фінансових ринків.

  курсовая работа, добавлен 15.10.2008

 • Поняття та зміст фінансових інвестицій як процесу вкладання коштів на придбання різноманітних фінансових активів або фінансових інструментів. Їх класифікація та типи, методика аналізу. Напрямки вивчення та оцінка інвестиційних якостей цінних паперів.

  презентация, добавлен 13.04.2014

 • Процес формування та використання фінансових ресурсів як основи забезпечення операційної, фінансової та інвестиційної діяльності господарюючих суб’єктів. Класифікація форм фінансування підприємств. Переваги та недоліки внутрішніх і зовнішніх джерел.

  научная работа, добавлен 26.03.2015

 • Розробка проекту розвитку виробництва. Планування та оптимізація плану фінансових ресурсів інвестиційної фази проекту. Розробка зведеного кошторису витрат. Прогнозування показників операційної діяльності, амортизаційних витрат, грошових потоків.

  курсовая работа, добавлен 02.01.2014

 • Класифікація фінансових результатів діяльності підприємств та їх характеристика. Організаційно-економічні особливості діяльності організації, їх вплив на побудову обліку. Методика складання звіту про сукупний дохід. Факторний аналіз прибутку фірми.

  дипломная работа, добавлен 11.07.2014

 • Вивчення особливостей фінансової діяльності комунальних підприємств які виконують послуги в ЖКГ, тому що саме від матеріально-фінансової бази цих підприємств залежить обсяг другої корзини доходів місцевих бюджетів. Джерела формування фінансових ресурсів.

  реферат, добавлен 17.12.2010

 • Організація фінансової діяльності суб’єктів підприємництва. Напрямок оптимізації джерел фінансування ресурсів підприємства та їх аналіз. Фінансова діяльність із формування операційного прибутку суб’єкта підприємництва. Планування інвестиційного розвитку.

  дипломная работа, добавлен 24.07.2011

 • Державний бюджет як провідна ланка фінансової системи, план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються державою. Резервний фонд бюджету. Фінансовий контроль в бюджетному процесі, його завдання.

  презентация, добавлен 17.10.2013

 • Рентабельність – відносний показник економічної ефективності, який відображає рівень ефективності використання ресурсів і капіталу банку, його коефіцієнти. Рентабельність доходу Брокбізнесбанку. Можливі шляхи її підвищення на основі виявлених резервів.

  автореферат, добавлен 19.09.2014

 • Фінансовий план, його зміст, завдання, методика формування. Принципи планування фінансових показників діяльності підприємства. Системний аналіз економічної ефективної діяльності підприємства ТОВ "Люстдорф". Шляхи підвищення прибутковості підприємства.

  курсовая работа, добавлен 21.04.2015

 • Поняття, економічна сутність та елементи податкового планування. Вплив законодавчо встановлених обов'язкових платежів на розмір прибутку та фінансових ресурсів підприємства. Методика розрахунку та оцінки податкового навантаження платника податків.

  контрольная работа, добавлен 16.06.2016

 • Проблеми захисту на ринку інноваційних фінансових послуг. Шляхи подолання цих проблем: використання авторського права, використання патенту на винахід і на право власності, закон про неякісну конкуренцію, сервісна марка для захисту цінних паперів.

  контрольная работа, добавлен 24.11.2007

 • Фінансовий ризик як імовірність виникнення фінансових наслідків у формі втрати доходу або капіталу. Класифікація фінансових ризиків за видами. Аналіз фінансових ризиків ЗАТ "Рівне-Борошна" та заходи щодо їх мінімізації. Оцінка фінансового рівня безпеки.

  реферат, добавлен 21.10.2010

 • Економічний зміст рентабельності підприємства за системою показників. Напрямки підвищення прибутковості організацій сучасної України. Дослідження методики аналізу фінансових результатів виробничого підприємства. Зарубіжний досвід оцінки прибутковості.

  курсовая работа, добавлен 02.07.2014

 • Сутність та особливості фінансових послуг. Фондовий ринок як складова ринку фінансових послуг. Державна підтримка та сприяння розвитку підприємництва у сфері надання фінансових послуг в Україні та за кордоном. Перспективи розвитку ринку фінансових послуг.

  курсовая работа, добавлен 15.10.2014

 • Розгляд теоретичних питань щодо появи, розвитку та використання фінансових інновацій. Узагальнення значення фінансових інновацій з погляду розвитку економічних відносин. Дослідження можливі наслідки впровадження інноваційного капіталу в економіку країни.

  статья, добавлен 26.11.2010

 • Встановлення рівня схильності підприємства "Мерчанська меблева фабрика" до банкрутства за допомогою використання методу нечітких множин. Основні принципи фінансового менеджменту. Фінансовий аналіз підприємства. Побудова прогнозу фінансових показників.

  дипломная работа, добавлен 23.09.2016

 • Сутність фінансового стану підприємства та елементи, що його визначають. Оцінка майнового стану ВАТ "Завод МГТ" та динаміка його зміни. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. Управління дебіторською заборгованістю, структурою капіталу.

  курсовая работа, добавлен 13.05.2011

 • Статутний капітал, як джерело фінансування підприємств. Амортизація як джерело фінансових ресурсів. Комерційні банки як джерело кредитного фінансування. Лізинг та комерційний кредит. Спеціальні фонди і програми. Емісія та розміщення цінних паперів.

  реферат, добавлен 07.11.2008

 • Оцінка становлення та сучасних тенденцій розвитку фінансової системи України. Вивчення особливостей формування фінансових ресурсів. Вплив фінансової політики на соціально-економічні процеси в країні. Проблеми фінансової системи та шляхи їх подолання.

  курсовая работа, добавлен 17.11.2014

 • Основне матеріальне джерело грошових доходів і фондів. Форми і методи створення й використання фінансових ресурсів. Цінові та фінансові методи. Кредит як рух позичкового фонду. Головні відмінності між фінансами та кредитом. Групи первинних доходів.

  реферат, добавлен 09.02.2011

 • Розрахунок та оцінка фінансових коефіцієнтів для прогнозування фінансового стану підприємства. Ліквідність коефіцієнтів ділової активності та показників рентабельності. Аналіз майнового стану та прогнозування змін в балансі. Зарубіжний досвід управління.

  курсовая работа, добавлен 01.12.2011

 • Сутність класифікації та типізація фінансових криз. Фактори, що зумовлюють фінансову кризу підприємства. Аналіз методологічних підходів до оцінки ймовірності банкрутства підприємства. Характеристика механізмів фінансового оздоровлення підприємства.

  реферат, добавлен 28.02.2012

 • Характеристика ринку фінансових послуг, на якому відбувається обмін фінансовими ресурсами, надання кредиту та мобілізація капіталу. Дослідження і розгляд ефективності та координації діяльності державного регулювання та нагляду за ринком фінансових послуг.

  презентация, добавлен 18.12.2011

 • Сучасні підходи та джерела формування власного капіталу підприємства. Загальна характеристика виробничо-господарської господарської діяльності ПАТ "Миронівський хлібопродукт". Оцінка показників ефективності використання власного капіталу підприємства.

  курсовая работа, добавлен 22.06.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.