Еволюція всесвіту

Всесвіт як весь існуючий матеріальний світ, безмежний у часі і просторі і нескінченно різноманітний за формами, які приймає матерія в процесі свого розвитку. Прагнення людства пізнати навколишній світ і зрозуміти, яке місце воно займає у Всесвіті.

Подобные документы

 • Застосування ідей симетрії до фізичних явищ і проблем. Вплив симетрії на електропровідність кристалів. Простір і час; системи відліку. Спеціальний принцип відносності. Інваріантність інтервалу. Відомості про загальну теорію відносності. Сила інерції.

  статья, добавлен 26.08.2013

 • Фокусування променів у плазмовому середовищі з плавною, періодичною неоднорідностями та у випадку наявності обох неоднорідностей. Вплив флуктуацій густини плазми у просторі та часі на плазмово-пучкову взаємодію. Передумови збудження власних хвиль.

  автореферат, добавлен 29.07.2014

 • Математична модель процесу дифракції гармонічних електромагнітних хвиль на тонких резистивних і тонких діелектричних конусах. Вивчення фізичних закономірностей і особливостей формування поля у часі і просторі в областях з незамкненою конічною геометрією.

  автореферат, добавлен 29.07.2014

 • Засоби квантування моделей спінової частинки при умові бозевських змінних. Проведення коваріантного квантування безмасової суперчастинки. Обчислення перестановочної функції. Застосування техніки індексного спінора та пошук амплітуди його переходів.

  автореферат, добавлен 21.11.2013

 • Взаємоперетворення елементарних частинок. Закони збереження у мікросвіті. Закон збереження баріонного та лептонного заряду. Симетрії елементарних процесів. Порушення дзеркальної і зарядової симетрій у процесах розпаду. Систематика елементарних частинок.

  методичка, добавлен 26.08.2013

 • Рівняння руху замкненої нуль-струни у просторі-часі Переса, плоскої гравітаційної хвилі та лоренцевих просторах із нетривіальною конформною групою. Розв'язки рівнянь Ейнштейна у випадку планарної симетрії для безмасового, дійсного скалярного поля хвилі.

  автореферат, добавлен 28.08.2014

 • Розв’язання задачі групової класифікації для квазілінійних рівнянь гіперболічного типу найбільш загального вигляду у двовимірному просторі–часі, симетрійна редукція. Побудова математичних моделей з заданою симетрією і знаходження їх точних розв’язків.

  автореферат, добавлен 28.07.2014

 • Дослідження впливу на електромагнітне поле модуляції у часі діелектричної проникності та провідності середовища пакунком кінцевої тривалості прямокутних імпульсів. Характеристика впливу плоскої межі нестаціонарного середовища на залишкові явища.

  автореферат, добавлен 18.11.2013

 • Розробка теорії транспортних явищ у мезоскопічних провідних системах, які знаходяться під впливом періодичного у часі і локального у просторі збурення. Побудова матриці розсіювання Флоке. Нестаціонарний квантовий транспорт в мезоскопічних системах.

  автореферат, добавлен 29.01.2016

 • Поняття та структура фізики як наукового напрямку, історія її становлення та розвитку, сучасні досягнення та подальші перспективи. Форми руху матерії, їх класифікація та аналіз. Поняття про величину і вимірювання. Виведення одиниць вимірювання з формул.

  лекция, добавлен 12.10.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.